Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie nr 500068025-N-2017 z dnia 01-12-2017 r. Urząd Gminy Boleszkowice: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

Boleszkowice, dnia 01.12.2017r.

Znak sprawy OŚGN.ZP.271.2017

 

Ogłoszenie nr 500068025-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.

Urząd Gminy Boleszkowice: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Boleszkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53335700000, ul. ul. Świerczewskiego 24, 74407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7606124 w. 43, e-mail boleszkowice@boleszkowice.pl, faks 957 606 135.
Adres strony internetowej (url): www.boleszkowice.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OŚGN.ZP.271.27.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45252126-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 343921.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ,, Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin”. W przeprowadzonych postępowaniach nie wpłynęły żadne oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówieni, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione. Z uwagi na spełnienie przesłanek wynikających z przywołanego wyżej przepisu Zamawiający – gmina Boleszkowice, zaprosił do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie ww. robót budowlanych. Oferta złożona przez Wykonawcę spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz mieściła się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_namyśłin.docx (DOCX, 12.KB) 2017-12-01 10:05:47 12.KB 239 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-12-2017 10:05:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 01-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 01-12-2017 10:05:47