Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Boleszkowice: Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice
Numer ogłoszenia: 35032 - 2016; data zamieszczenia: 17.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające km 0,15 2. D-01.02.01 Wycinka drzew wraz z z usunięciem karczy poprzez frezowanie, zasypaniem i zagęszczeniem dolów po karczach. Wywówz pozostałości po wycince i usunięciu karczy na odkład Wykonawcy. szt. 1,00 3. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 203,00 4. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50.na podsypce cementowopiaskowej wraz z wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 21,00 5. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 10 cm wraz z wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 87,00 6. D-01.02.04 Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 7 cm. Destrukt bitumiczny stanowi własność Inwestora. W cenę rozbiórki należy wliczyć transportn na odległość do 5 km w miejsce wskazne przez Inwestora. m2 844,00 7. D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni / podbudowy z brukowca o wys. 16-20 cm z wywozem gruzu budowalnego na odkład Wykonawcy. m2 887,00 8. D-01.02.04 Rozbiórka krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy mb 150,00 9. D-01.02.04 Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu betonowego na odkład Wykonawcy m2 19,00 x x ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE RAZEM x x x x x PODBUDOWY x x x x 10. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 10 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię chodnika. Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 574,00 11. D-04.01.01 Wykonanie koryta głębok. 20 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię jezdni (pogłębienie koryta po rozbiórce istniejącej podbudowy oraz nawierzchni z brukowca). Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 805,00 12. D-04.01.01 Wykonaniekoryta głębok. 40 cm wraz z profilowaniem terenu pod nawierzchnię zjazdów. Wywóz urobku ziemnego na odkład Wykonawcy. m2 77,00 13. D-04.05.00 D-04.05.01 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr.10 cm - warstwa konstrukcyjna chodnika. m2 574,00 14. D-04.05.00 D-04.05.01 Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm - warstwa konstrukcyjna jezdni oraz zjazdów m2 807,00 45.23.31.40-2 - Roboty drogowe; 45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic Remont ul. Kościuszki w miejscowości Boleszkowice PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zadania: Remont ul. Kościuszki w miejscowości Boleszkowice. Inwestor: Gmina Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24,74-407 Boleszkowice Kod CPV: Przedmiar Robót Poz. Przedmiaru Robót Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedno-stka Ilość Cena jednostko- wa [PLN] Wartość całkowita d x e [PLN] 15. D-04.04.00 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego # 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - warstwa konstrukcyjna jezdni oraz zjazdów m2 807,00 x x PODBUDOWY RAZEM x x x x x NAWIERZCHNIE x x x x 16. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - zjazdy. Zakłada się nawierzchnię zjazdów w ciągu chodnika wykonać z przejściem płynnym wyznaczonym kolorem kostki (tzn. bez zamknięcia krawężnikiem). m2 70,00 17. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm (kolor szary), na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - jezdnia. Krawędzie jezdni należy oznaczyć jednym rzędem kostki koloru czerwonego. m2 730,00 18. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm - chodniki. Krawędzie chodnika należy oznaczyć jednym rzędem kostki koloru czerwonego. m2 574,00 19. D-05.03.23 Przełożenie istn. nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. m2 100,00 x x NAWIERZCHNIE RAZEM x x x x x ELEMENTY ULIC x x x x 20. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem - klasy C12/15. W cenę krawężnika należy wliczyć ustawienie krawężników najazdowych o wym. 15x22x100 cm, krawężników skośnych o wym. 15x22/30x100 cm oraz krawężników łukowych. m 382,00 x x ELEMENTY ULIC RAZEM x x x x x ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x 21. D-07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych,ocynkowanych fi 60 mm - oznakowania pionowego. szt. 6,00 22. D-07.02.01 Przykręcenie tarcz oznakowania pionowego. szt. 6,00 23. D-03.02.01a Regulacja pionowa studni teletechnicznych wraz z wymianą pokryw i ram na nowe. szt. 3,00 24. D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 4,00 25. D-03.02.01a Regulacja pionowa isntniejących studni rewizyjnych poprzez wymianę włazu kanałowego wraz z zastosowaniem pierścienia tłumiącego, regulacji wysokościowej przy użyciu krążków betonowych lub materiałów sztucznych. Montaż włazu typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym (klasa D400). szt. 4,00.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7308,26 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnianie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnianie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnianie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnianie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnianie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - wydłużenie okresu gwarancji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w tym paragrafie. 1.1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian jakości, ilości lub technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeżeli uzna, że są one niezbędne do uzyskania celu oznaczonego w Umowie, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 1) zmniejszyć ilość robót, 2) pominąć poszczególne roboty, 3) wykonać roboty zamienne, 4) zamienić określoną harmonogramem kolejność robót, 5) zwiększyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania zamówień uzupełniających, niezbędnych dla zakończenia zamówienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zawarciu odrębnej Umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny umownej określonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy w następujących przypadkach: 1) ustawowej zmiany podatku VAT, 2) wykonania mniejszego zakresu robót niż zakres określony w projekcie budowlanym a w konsekwencji w kosztorysie wynikający z ich zaniechania w rozumieniu zapisu §1 pkt. 2.1 i wystąpieniu okoliczności o których mowa w zapisach punktu 8 niniejszego paragrafu, 3) wykonania robót zamiennych w rozumieniu zapisu §1 pkt. 2.2 i wystąpieniu okoliczności o których mowa w zapisach punktu 9 niniejszego paragrafu, 4) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia robót o ilość dni potwierdzonych pisemnie przez Inspektora Nadzoru, co może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu, jak również w przypadku: a) niemożności realizacji robót z powodu braku dostępności do miejsc prowadzonych robót lub gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, c) konieczność realizacji zamówień dodatkowych, d) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających, e) konieczność realizacji zamówień zamiennych. f) wystąpienia innych okoliczności poza wynikającymi z uchybienia Wykonawcy lub za, które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, g) gdy umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, h) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, mających wpływ na termin realizacji. i) w przypadku ukrytych wad dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji zamówienia, j) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację robót zgodnie z harmonogramem, k) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 5. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonania projektu. b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, f) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2016 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,. Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 


 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Kościuszki.pdf (PDF, 638KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:46:39 638KB 146 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy .doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:47:15 38KB 162 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie_z_art 22.doc (DOC, 30.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:47:36 30.KB 138 razy
4 Załącznik nr 3 - Remont ul. Kośckuszki.xls (XLS, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:47:50 38.KB 142 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc (DOC, 32.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:48:10 32.KB 131 razy
6 Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:48:26 38.KB 158 razy
7 Załącznik nr 5A do SIWZ - oświadczenie o pos upr.doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:48:43 27.KB 135 razy
8 Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robot.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:49:01 45KB 138 razy
9 Załącznik nr 7 do SIWZ - podwykonawcy.doc (DOC, 33KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:49:18 33KB 138 razy
10 Załącznik nr 8 do SIWZ-wzor umowy.doc (DOC, 92KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:50:04 92KB 140 razy
11 Zał. nr 4 do umowy-1.doc (DOC, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:50:27 43.KB 131 razy
12 Zał. nr 5 do u umowy-1.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:50:45 44KB 131 razy
13 Załącznik nr 3 oswiadczenie_z_art 24.doc (DOC, 29KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:51:20 29KB 133 razy
14 160213 Przedmiar robót - Remont ul. Kościuszki.xls (XLS, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:52:12 48.KB 150 razy
15 Opis techniczny.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:52:49 1.6MB 156 razy
16 rys 1 plan orientacyjny.pdf (PDF, 310KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:53:15 310KB 139 razy
17 rys 2 plan sytuacyjny.pdf (PDF, 953KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:53:37 953KB 135 razy
18 rys 3 profil podłużny.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:54:00 100KB 134 razy
19 rys 4 Przekroje normalne 4.1.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:54:22 275KB 130 razy
20 rys 4 Przekroje normalne 4.2.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:54:42 122KB 134 razy
21 rys 5 przekroje poprzeczne-RYS1.pdf (PDF, 147KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:55:10 147KB 131 razy
22 rys 5 przekroje poprzeczne-RYS2.pdf (PDF, 161KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:55:40 161KB 128 razy
23 rys 5 przekroje poprzeczne-RYS3.pdf (PDF, 145KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:56:02 145KB 134 razy
24 D-01.01.01Odtworzenie trasy i pkt. wysokościwoych.pdf (PDF, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:56:44 63.KB 172 razy
25 D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:57:13 56.KB 135 razy
26 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.pdf (PDF, 52.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:57:42 52.KB 182 razy
27 D-03.02.01a regulacja urzadzen obcych.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:58:18 56.KB 135 razy
28 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem podłoża.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:58:38 69.KB 158 razy
29 D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:59:04 123KB 136 razy
30 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf (PDF, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:59:37 50.KB 161 razy
31 D-04.05.00 Podłoże stabilizowane spoiwem. Wymagania ogólne.pdf (PDF, 104KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 13:59:56 104KB 149 razy
32 D-04.05.01 Podłoże stabilizowane spoiwem.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:00:29 103KB 174 razy
33 D-05.03.23 P Nawierzchnia z bet kostki brukowej.pdf (PDF, 91.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:01:08 91.KB 133 razy
34 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf (PDF, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:02:03 97.KB 133 razy
35 D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych.pdf (PDF, 219KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:02:33 219KB 129 razy
36 D-08.03.01 Obrzeża betonowe - Boleszkowice.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:02:55 56.KB 172 razy
37 D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.pdf (PDF, 168KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:03:17 168KB 131 razy
38 Spec tyt i spis treści.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:03:35 33.KB 131 razy
39 Projekt STAŁEJ organizacji ruchu w m. Boleszkowice.pdf (PDF, 128KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-02-17 14:07:14 128KB 171 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedź na zapytanie do SWIZ.pdf (PDF, 390KB) 2016-03-03 15:13:06 390KB 378 razy
Wynik postępowania
1 protokol_otwracia_ofert.pdf (PDF, 340KB) 2016-03-16 09:41:32 340KB 364 razy
2 inf o wyborze oferty.pdf (PDF, 895KB) 2016-03-18 13:26:42 895KB 380 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia-droga.pdf (PDF, 247KB) 2016-03-31 09:52:24 247KB 341 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 17-02-2016 13:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 17-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-03-2016 09:52:24