Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na " Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice"

 

Boleszkowice: Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego
Numer ogłoszenia: 209407 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. PLN Wartość PLN Jedn. Ilość a b c d e f g x x Przebudowa nawierzchni placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice x x x x x x Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt wysokościowych x x x x 1. D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające kpl. 1,00 x x Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM x x x x x Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze x x x x 2. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo piaskowej m2 10 3. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50 na podsypce cementowo -piaskowej m2 228 4. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingów z destruktu bitumicznego m2 35 5. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni przy Szkole Podstawowej z brukowca m2 142 6. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego/smołowego przy Szkole Podstawowej oraz Kościele m2 521 7. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej podbudowy z brukowca przy Szkole Podstawowej, Kościele oraz parkingu m2 556 8. D-01.02.04 Rozebranie krawężników oraz oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 126 9. D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej, przeznaczone do ponownego wbudowania m 60 10. D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 312 11. D-01.02.01 Usunięcie istniejących nasadzeń ozdobnej zieleni wysokiej wraz z karczowaniem pni po wycince szt. 11 12. D-01.02.01 Usunięcie karczy szt. 3 13. D-01.02.04 Demontaż istniejącej pompy wody szt. 1 14. D-01.02.04 Demontaż betonowego słupa ogłoszeniowego szt. 1 15. D-01.02.04 Demontaż latarń oświetlenia parkowego szt. 4 16. D-01.02.04 Demontaż koszy na śmieci szt. 4 17. D-01.02.04 Demontaż masztów stalowych szt. 2 18. D-01.02.04 Demontaż ławek parkowych szt. 6 19. D-01.02.04 Demontaż donic z kwiatami szt. 4 20. D-01.02.04 Rozebranie istniejącego pomnika - tablica pamiątkowa do zwrotu dla Inwestora szt. 1 x x Roboty rozbiórkowe RAZEM x x x Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. PLN Wartość PLN Jedn. Ilość a b c d e f g x x Podbudowy x x x x 21. D-04.01.01 Korytowanie terenu wraz z profilowaniem pod nawierzchnię chodników gr. 10 cm z wywozem urobku na odkład Wykonawcy m2 502 22. D-04.01.01 Korytowanie terenu wraz z profilowaniem gr. 35 cm z wywozem urobku na odkład Wykonawcy m2 737 23. D-04.04.00 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. m2 737 24. D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa, o grub. warstwy po zagęszczeniu - 15cm. m2 737 25. D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=1,5MPa, o grub. warstwy po zagęszczeniu - 10cm. m2 454 x x Roboty ziemne i podbudowy RAZEM x x x Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. PLN Wartość PLN Jedn. Ilość a b c d e f g x x Nawierzchnia x x x x 26. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej pokrytej warstwą naturalnych kruszyw gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm - kolor grafitowy/żółty/jasno szary m2 528 27. D-05.02.02 Nawierzchnia z kamiennej kostki rzędowej granitowej 15x17 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m2 549 28. D-05.02.02 Nawierzchnia z kamiennej kostki rzędowej bazaltowej 15x17 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m2 114 x x Nawierzchnia RAZEM x x x Elementy ulic 29. D-08.01.01 Ustawienie opornika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15 z oporem. Opornik z rozbiórki oraz od Inwestora m 131 30. D-08.01.01 Ustawienie kostki kamiennej rzędowej 15x17 na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15 z oporem m 238 31. D-08.01.01 Ustawienie opornika kamiennego łupanego o wym. 15x30cm na podsypce cem.piaskowej przy wnękach okiennych w Szkole Podstawowej m 18 32. D-08.01.01 Ułożenie ścieku przy krawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej rzędowej 8/11 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15. m 31 x x Elementy ulic RAZEM x x x x x x Roboty wykończeniowe x x x x 33. D-09.01.01 Sadzenie jałowca pospolitego szt. 9 34. D-09.01.01 Profilowanie terenów zielonych wraz z obsianiem mieszanką traw m2 754 35. D-03.02.01a Regulacja wysokościowa przy użyciu krążków betonowych lub z materiałów sztucznych włazu studni kanalizacyjnej z demontażem elementu stożkowego, montażem kręgu betonowego i pokrywy nastudziennej , montaż włazu typu ciężkiego szt. 1 36. D-03.02.01a Regulacja, przebudowa istniejących pokryw telekomunikacyjnych szt. 1 x x Roboty wykończeniowe RAZEM x x x x x x Mała architektura x x x x 37. D-07.06.01 Montaż ławki parkowej stylowej dł. 2m szt. 14 38. D-07.06.01 Montaż kosza na śmieci szt. 11 39. D-07.06.01 Montaż latarni parkowej 3,5 m wraz z wykonaniem fundamentu szt. 4 40. D-07.06.01 Montaż latarni parkowej solarnej 3,5m wraz z wykonaniem fundamentu szt. 2 41. D-07.06.01 Ustawienie wraz z wykonaniem nasadzenia kwiatów w donicy stalowodrewnianej 120x45x45 szt. 28 42. D-07.06.01 Montaż pompy ulicznej ręcznej szt. 1 43. D-07.06.01 Montaż kamiennego stołu z szachownicą do gry w szachy wraz z siedziskami szt. 2 44. D-07.06.01 Maszty flagowe aluminiowe 6,0 m kotwione w fundamencie betonowym szt. 3 45. D-07.06.01 Montaż gablot informacyjnych szt. 7 46. D-07.06.01 Montaż kamiennej płyty pamiątkowej szt. 1 47. D-07.06.01 Montaż słupka ogrodowego szt. 1 48. D-07.06.01 Stojak na rowery szt. 1 x x Mała architektura RAZEM x x x x x Przebudowa nawierzchni placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice - RAZEM x x x.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15690,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie plac Chrobrego.doc (DOC, 50.KB) 2014-10-03 12:07:21 50.KB 515 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Plac Boleszkowice.doc (DOC, 418KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:55:24 418KB 101 razy
2 Załączniki do Specyfikacji Plac.doc (DOC, 483KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:56:08 483KB 102 razy
3 projekt umowy Plac Boleszkowice.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:56:25 37.KB 74 razy
4 140814 Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu-Arkusz A3.pdf (PDF, 996KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:57:12 996KB 141 razy
5 140814 Boleszkowice - OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:58:03 1.6MB 225 razy
6 140814 Rys. 3.Plan sytuacyjny - Boleszkowice-Arkusz A3.pdf (PDF, 908KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:58:56 908KB 171 razy
7 140814 Rys. 4.Przekroje poprzeczne - Boleszkowice-Arkusz A3.pdf (PDF, 326KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:59:20 326KB 114 razy
8 Rys. 1.Plan orientacyjny - Boleszkowice-Arkusz A4.pdf (PDF, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 11:59:47 190KB 122 razy
9 140814 Przedmiar robót - Pl. B. Chrobrego.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:00:17 153KB 141 razy
10 D-01.01.01Odtworzenie trasy i pkt.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:00:47 163KB 124 razy
11 D-01.02.01 usunięcie drzew i krzewów.pdf (PDF, 158KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:01:04 158KB 119 razy
12 D-01.02.04 Rozbiórki.pdf (PDF, 161KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:01:42 161KB 199 razy
13 D-03.02.01a Regulacja pionowa.pdf (PDF, 196KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:02:04 196KB 101 razy
14 D-04.01.01 Koryto.pdf (PDF, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:02:22 169KB 112 razy
15 D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.pdf (PDF, 310KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:02:41 310KB 108 razy
16 D-04.04.02 podbudowa z kruszyw.pdf (PDF, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:03:02 152KB 103 razy
17 D-04.05.01 stabilizacja kruszyw cementem.pdf (PDF, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:03:21 249KB 442 razy
18 D-05.03.01 Betonowa kostka brukowa.pdf (PDF, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:03:49 195KB 90 razy
19 D-05.03.02 Kostka kamienna.pdf (PDF, 230KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:04:10 230KB 897 razy
20 D-07.06.01 Mała architektura.pdf (PDF, 147KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:04:27 147KB 152 razy
21 D-08.01.01 Krawężniki kamienne.pdf (PDF, 366KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:04:51 366KB 201 razy
22 D-09.01.01 Zieleń.pdf (PDF, 207KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:05:21 207KB 118 razy
23 D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf (PDF, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:05:58 255KB 99 razy
24 Spec tyt i spis treści - Boleszkowice.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-10-03 12:06:16 112KB 123 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedź 1.pdf (PDF, 626KB) 2014-10-13 19:58:19 626KB 483 razy
2 odpowiedź 2.pdf (PDF, 221KB) 2014-10-15 12:49:37 221KB 473 razy
Wynik postępowania
1 protokol_otwarcia_ofert plac.doc (DOC, 38KB) 2014-10-22 08:21:27 38KB 506 razy
2 informacja o wyborze.pdf (PDF, 739KB) 2014-11-04 10:37:13 739KB 494 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.doc (DOC, 34KB) 2014-11-18 08:06:04 34KB 536 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-10-2014 11:55:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 03-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2014 08:06:04