Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Boleszkowice: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

Boleszkowice: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.
Numer ogłoszenia: 121593 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I. Szkolenia z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.1 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część II. Szkolenia z zakresu: Kurs: pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa, wykończenie wnętrz dla uczestników z OPS Boleszkowice, Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.2 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część III. Szkolenia z zakresu: Kurs języka niemieckiego dla uczestników z OPS Boleszkowice, Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.3 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część IV. Szkolenia z zakresu: Doradztwo zawodowe, Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników z OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.4 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część V. Szkolenia z zakresu: Manicure, pedicure i wizaż dla uczestników z OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.5 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część VI. Szkolenia z zakresu: Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.6 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0, 80.58.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. 2.Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy a ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej. np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód c Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu projektu w ramach terminu realizacji zamówienia d Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia szkoleń z przyczyn organizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu szkoleniowego; e Zamawiający dopuszcza zmianę miejscowości z której kierowane są osoby na szkolenie (kurs) z przyczyn organizacyjnych np. związanych ze zmianą uczestnika zainteresowanego uczestnictwem w szkoleniu kursie f osoba skierowana na szkolenie nie będzie mogła być jego uczestnikiem z powodu orzeczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu bądź do wykonywania zawodu, który ma nabyć po ukończeniu szkolenia. W takim wypadku zmianie ulegnie liczba osób skierowanych na kurs. Rozliczenia miedzy stronami będą dokonywane zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 3.Wzór umowy zlecenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4.Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Boleszkowice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Ilość osób które zostaną skierowane na kurs: 3 osoby, zamieszkujące miejscowości: Boleszkowice, Namyślin. 2.Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty badania lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem określonej kategorii dla każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia; 3.Program szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U. z 2012r., poz. 1019 4.ilość godzin przypadających na jednego uczestnika powinna wynosić ogółem min. 60 godzin, w tym min. 30 godzin zajęć praktycznych i min. 30 godzin zajęć teoretycznych. 5.Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom. 6.Wykonawca musi posiadać i udostępnić kursantom elementy wymienione w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r., poz. 1019) wymagane w zakresie szkolenia na prawo jazdy kat. B; 7.Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia w sposób umożliwiający uczestnikom nabycie umiejętności (praktycznych i teoretycznych) niezbędnych do przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 ze zm.); 8.szkolenie zakończy się przystąpieniem przez każdego uczestnika do egzaminu na prawo jazdy kat. B; 9.wykonawca zorganizuje i pokryje koszty egzaminu wewnętrznego oraz pierwszego egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika; 10.wykonawca pokryje również inne koszty i opłaty wynikłe w czasie realizacji umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs: pracownik ogólnobudowlany + elementy kafelkarstwa, wykończenie wnętrz dla uczestników OPS Boleszkowice.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.ilość osób, które zostaną skierowane na kurs: 4 osoby, zamieszkujących miejscowości Boleszkowice, Wierutno, Chwarszczany i Namyślin 2.Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 140 40h teorii, 100h praktyka 3.Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usług w zakresie: pracownik ogólnobudowlany z elementami kafelkarstwa, wykończenie wnętrz 4.Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: -przygotowanie zapraw cementowych, klejów, kitów, lepików, mas plastycznych, itp. sposobem ręcznym i mechanicznym, -układanie posadzek z różnych materiałów zgodnie z przyjętą technologią i warunkami technicznymi wykonania robót, -układanie i mocowanie elementów wykończeniowych posadzek, wykańczanie i konserwacja nawierzchni podłogi, naprawianie i konserwowanie istniejących posadzek z różnych materiałów, -obróbka płytek, przycinanie, szlifowanie, wykonanie otworów, -przyklejanie płytek na zaprawie cementowej i klejowej, spoinowanie, licowanie cokołów, schodów, podokienników, słupów, itp. płytkami i kształtkami ceramicznymi lub klinkierowymi, -naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek i na różnych podłożach. - organizacja stanowiska pracy, przepisy BHP i p.pożna stanowisku pracy, dokumentacja budowlana; -zasady magazynowania materiałów użytych do remontu; -rodzaje i zastosowanie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn; -utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy oraz porządkowanie remontowanych pomieszczeń po zakończeniu pracy; -podstawowe wiadomości z zakresu terminologii budowlanej; -technologia remontu wnętrz; -technologia napraw tynków tradycyjnych, cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, tynków cienkowarstwowych, przygotowanie różnych podłoży budowlanych pod roboty malarskie (technika emulsyjna, olejna), malowanie różnych podłoży farbami emulsyjnymi, olejnymi, wykonywanie robót malarskich i dekoracyjnych farbami strukturalnymi, transparentnymi i technikami mieszanymi; -składniki zapraw tynkarskich, farb malarskich i ich oddziaływanie na organizm człowieka -zajęcia praktyczne.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs języka niemieckiego dla uczestników z OPS Boleszkowice.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.ilość osób, które zostaną skierowane na kurs 10 osób, w tym przewiduje się 1 osobę niepełnosprawną umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkujących miejscowości Boleszkowice, Namyślin, Wierutno, Chwarszczany 2.wykonawca przeprowadzi szkolenie z j. niemieckiego w wymiarze 90 godzinna poziomie podstawowym 3.jedna godzina równa się 45 minutom; 4.szkolenie odbywa się jednorazowo w wymiarze dziennym zgodnie z ustaleniami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia 5.zaleca się aby szkolenie opierało się na podręczniku SCHRITTE Deutsch als Fremdsprache Schritte 1 Niveau A 1.1 oraz SCHRITTE Deutsch als Fremdsprache Schritte 2 - Niveau A1.2 lub równoważnym 6.szkolenie zakończy się egzaminem z nabytej przez uczestnika podczas szkolenia wiedzy 7.po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia 8.wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu oraz wydaniem stosownego zaświadczenia, o których mowa w powyższym punkcie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Doradztwo zawodowe. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników z OPS Boleszkowice.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradztwo zawodowe 1.ilość osób, które zostaną skierowane na kurs 10 osób, w tym przewiduje się 1 osobę niepełnosprawną umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkujących miejscowości Boleszkowice, Namyślin, Wierutno, Chwarszczany 2.czas trwania szkolenia: 30 godzin, jedna godzina równa się 60 minutom 3.szkolenie ma odbywać się w grupie 10 osobowej, 4.zakres tematyczny szkolenia powinien, co najmniej obejmować: -analiza potrzeb, -oczekiwania i doświadczenia zawodowe uczestników projektu, -moje mocne i słabe strony, -test preferencji i predyspozycji zawodowych, -rynek pracy, -samoocena i autoanaliza. Trening kompetencji i umiejętności społecznych 1.ilość osób, które zostaną skierowane na kurs:10 osób, w tym przewiduje się 1 osobę niepełnosprawną, umiarkowany stopień niepełnosprawnośch, zamieszkujących miejscowości Boleszkowice, Namyślin, Wierutno, Chwarszczany 2.czas trwania szkolenia:15 godzin, jedna godzina równa się 60 minutom; 3.szkolenie będzie odbywać się w grupie 15 osobowej 7h 30 min oraz indywidualnie po 30 min na 1 uczestnika tj. 7 h i 30 min| 4.zakres tematyczny szkolenia powinien, co najmniej obejmować: -trening twórczego myślenia: kształtowanie otwartości na nowe doświadczenia, kształtowanie pomysłowości i giętkości mówienia, kształtowanie wrażliwości intelektualnej, kształtowanie samodzielności w planowaniu i wykonywaniu pracy -komunikacja interpersonalna: jak mówić i być słuchanym, komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki mówienia, przeszkody w sprawnej komunikacji -skuteczne poszukiwanie pracy: analiza umiejętności zawodowych, źródła informacji i techniki poszukiwania pracy, sztuka autoprezentacji zawodowej, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów -radzenie sobie w trudnych sytuacjach: uwarunkowania osobowościowe a podatność na stres, przyczyny i źródła stresu, podstawowe techniki relaksacyjne -warsztaty powinny być uzupełnione o elementy indywidualnego wsparcia dla poszczególnych uczestników w wymiarze 30 minut dla każdego z 1o uczestników..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pedicure, manicure i wizaż dla uczestników OPS Boleszkowice.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Manicure i pedicure 1.ilość osób które zostaną skierowane na kurs: 3 osoby, w tym przewiduje się 1 osobę niepełnosprawną umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkujących miejscowości - Boleszkowice, Chwarszczany, Namyślin 2.czas trwania szkolenia: 60 godzin w, jedna godzina równa się 60 minutom 3.zakres tematyczny szkolenia powinien co najmniej obejmować 1 Część teoretyczna - wykład na temat struktury i chorób paznokci, pielęgnacja dłoni i paznokci, prezentacja produktów i akcesoriów oraz zasady ich używania, stanowisko pracy, przepisy BHP w pracy manicurzystki - tipserki, zasady postępowania w kontaktach z klientami, specyfikacja rynku pracy, 2 Manicure: zasady opiłowywania płytki paznokcia, manicure tradycyjny, manicure przy użyciu frezarki,manicure biologiczny, hot manicure 3 Pedicure 4 Technologia przedłużania i modelowania paznokcia 5 przedłużanie i modelowanie paznokcia na szablonie metodą żelową i akrylową, lnie, jedwabiu, przy użyciu tipsa, 6 różnice między tipsami a sztucznymi paznokciami, 7 tipsy dobór do płytki paznokcia, klejenie, obróbka 8 krycie masą: żelową z użyciem lampy uv technika jednofazowa i trójfazowa, trwałe zdobienie masą żelową franche żel, szewron żel oraz akrylową akryl tradycyjny, francuski, kolorowy 9 utwardzanie i reperacja paznokci: żelem, akrylem, jedwabiem i włóknem lnianym, 10 masaż dłoni, 11 zdobnictwo paznokci: cyrkonie, brokaty, pióra, malowanie akrylami, kalkomanie, pawie oczka, folia, french manicure, szewron, manicure ślubny i inne, 12 wykonawca zapewni każdemu z uczestników zestaw do manicure i pedicure, który będzie niezbędny do wykonywania zajęć praktycznych podczas szkolenia. 13 Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają od Wykonawcy zestaw do manicure. W skład zestawu powinno wchodzić - profesjonalna lampa UV tunelowa 36W - lakier żel hybrydowy - podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym 6 ml - lakier żel hybrydowy kolor 6 ml 6 sztuk - aceton 100 ml - preparat do odtłuszczania i przemywania masy 100 ml - płyn do usuwania skórek 15 ml - pilnik prosty 80.80 - pilnik banan 100.180 - bloczek polerski kolorowy - patyczki z drzewa pomarańczowego 2 sztuki - primer bezkwasowy - oliwka do nawilżania skórek i dodatkowego nabłyszczenia paznokci 12 ml - 50 wacików do przemywania i odtłuszczania masy żelowej - wzornik - słoneczko - radełko - nożyk do usuwania skórek Wizaż 1.ilość osób które zostaną skierowane na kurs 3 osoby, w tym przewiduje się jedną osobę niepełnosprawną umiarkowany stopień niepełnosprawności, zamieszkujących miejscowości - Boleszkowice, Chwarszczany, Namyślin 2.czas trwania szkolenia 32 godziny, jedna godzina równa się 60 minutom, 3.zakres tematyczny szkolenia powinien co najmniej obejmować - zapoznanie się z właściwościami i cechami skóry - analiza kolorystyczna urody, charakterystyka i kształt twarzy - omówienie cech dobrego makijażu - zapoznanie się z przyborami do wizażu pędzle i akcesoria - omówienie kosmetyków do wizażu - omówienie poszczególnych rodzajów makijażu - makijaż naturalny makijaż dzienny - makijaż wieczorowy - makijaż biznesowy - makijaż ślubny - makijaż wieczorowy dymny smoky-eyes - wykonanie wszystkich makijaży.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Boleszkowice.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.ilość osób, które zostaną skierowane na kurs: 6 osób, w tym przewiduje się 1 osobę niepełnosprawną (umiarkowany stopień niepełnosprawności), zamieszkujących miejscowości - Boleszkowice, Namyślin, Chwarszczany, 2.Minimalna ilość godzin przypadająca na jedną osobę - 120 40 h teoria, 80h praktyka 3.Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i uprawnień niezbędnych do świadczenia usługi w zakresie: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych fakturowaniem 4.Minimalny zakres tematyczny szkolenia musi obejmować następujące zagadnienia: -prawne aspekty sprzedaży, prawa i obowiązki sprzedawcy, gwarancję reklamacje, faktury, paragony, korekty , odpowiedzialność za błędy -fakturowanie sprzedaży -obsługa klienta, techniki sprzedaży, zasady profesjonalnej obsługi klienta, typologia klientów, komunikacja werbalna i niewerbalna - rola i znaczenie; -skuteczne techniki negocjacji, etapy i struktura procesu sprzedaży, racjonalne i emocjonalne motywacje zakupu -obsługa kas fiskalnych -przedstawienie podstawowych kwestii prawnych - ustawa o VAT, obowiązki podatnika, obowiązki serwisu, sankcje karne -rodzaje urządzeń fiskalnych oraz zasady ich wyboru; Sprzedaż z użyciem kas fiskalnych, sprzedaż towarów jednostkowych, sprzedaż wielokrotna i ułamkowa towarów, obsługa opakowań zwrotnych -finalizacja transakcji różnymi formami zapłaty, udzielanie rabatów procentowych i kwotowych, korekta błędów, funkcje pozafiskalne -organizacja zaopatrzenia i przyjmowania towarów -raporty fiskalne i kontrolne, wzajemne zależności logiczne raportów ,sytuacje awaryjne oraz sposoby ich likwidacji, wymiana materiałów eksploatacyjnych, zasady instalacji kas na stanowisku, zasady archiwizacji dokumentów księgowych -terminy archiwizacji rolek sprawozdawczych oraz raportów dziennych i okresowych, obieg dokumentacji KW i KP, wpłaty i wypłaty, zaliczki z kasy, przelewy bankowe, raport kasowy. 5.Minimum jedna kasa fiskalna na dwie osoby. 6.Dojazd na miejsce szkolenia-kursu zapewnia wykonawca. 7.Ubezpieczenia na czas trwania kursu dla każdego uczestnika..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 326KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-05 12:18:46 326KB 189 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.doc (DOC, 26.KB) 2014-06-06 10:01:21 26.KB 515 razy
2 zmiany do ogłoszenia.jpg (JPG, 153KB) 2014-06-12 18:02:27 153KB 770 razy
3 odpowiedz na zap 1.jpg (JPG, 172KB) 2014-06-12 18:02:50 172KB 686 razy
4 odp na zap 2.jpg (JPG, 172KB) 2014-06-12 18:03:17 172KB 709 razy
Wynik postępowania
1 informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 644KB) 2014-06-17 14:16:09 644KB 572 razy
2 wynik postepowania.pdf (PDF, 681KB) 2014-07-09 13:43:48 681KB 519 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie zamowienia do ogł. 164821-2014.doc (DOC, 43KB) 2014-07-30 10:56:39 43KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 05-06-2014 12:18:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 05-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 30-07-2014 10:56:39