Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony ZP.271.3.2014 na "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego drugi etap"

Boleszkowice: Remont Nawierzchni Bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego - II etap
Numer ogłoszenia: 115017 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Nawierzchni Bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach drogowych km 0,25 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu m2 640 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ulic przepustów D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie wraz z wywozem materiału z rozbiórki: D.01.02.04 - brukowiec wraz z warstwą podsypkową m 212,5 D.01.02.04 - krawężniki betonowe m 520 D.01.02.04 - nawierzchnia z płyt betonowych trylinka wraz z podsypką m2 25 D.01.02.04 - nawierzchnia betonowa chodnika wraz z podsypką m2 15 D.01.02.04 - słupki znaków drogowych wraz z tarczami znaku szt. 5 D.01.02.04 Wywóz materiałów z rozbiórki m2 28,9 D.01.02.04 Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (istniejący zjazd, chodnik) m2 5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kanalizacja deszczowa Wykonanie przykanalików z rur PVC200 m 9 Wykonanie studzienek ściekowych wpusty uliczne, studnia betonowa śr. 500 przykanalików z rur PVC200 szt. 4 PODBUDOWY D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża D.04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. II,IV na całej szerokości nawierzchni m2 732,5 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II,IV m2 732,5 D.04.02.01 Warstwy odsączające D.04.02.01 Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr. 10cm jezdnia, zjazdy m2 422,5 D.04.02.01 Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr. 15cm chodnik m2 310 D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm m2 209,7 D.04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 218,5 D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy kruszywem D.04.04.02 Wyrównanie istniejącej podbudowy z brukowca kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie m3 40 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE D.05.02.02 Nawierzchnia z brukowca D.05.03.11 Wykonanie nawierzchni z brukowca narzutowego, wysokość brukowca 16-20cm m2 6 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno, gr. 5cm m2 516 D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor szara o gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem m2 1257 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolor czerwona o gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem m2 210 2 3 4 5 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp , rowów i ścieków D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 10cm. m2 430 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU D.07.02.01 Oznakowanie pionowe D.07.02.01 Ustawienie słupków średnicy 50mm dla znaków drogowych wraz z wykonaniem fundamentu. szt. 4 D.07.02.01 Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych(wielkość znaku M szt. 5 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC D.08.01.01 Krawężniki betonowe D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 m2 351 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 na zjazdach m 54 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych opornik o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 m 172 D.08.02.01 Chodnik z kostki betonowej D.08.02.01 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej. m2 310 D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wym.30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 255.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: boleszkowice.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ droga Boleszkowice.doc (DOC, 387KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 14:58:16 387KB 222 razy
2 Załączniki do Specyfikacji.doc (DOC, 149KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 14:58:42 149KB 212 razy
3 projekt umowy droga Boleszkowice.doc (DOC, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 14:59:01 37.KB 214 razy
4 01_PW_OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 245KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:00:38 245KB 278 razy
5 02_ORIENTACJA.pdf (PDF, 193KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:01:01 193KB 262 razy
6 D_II_01.PDF (PDF, 15.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:03:53 15.MB 211 razy
7 D_II_02.PDF (PDF, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:04:52 1.9MB 225 razy
8 D_II_03.PDF (PDF, 3.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:06:09 3.0MB 216 razy
9 D_II_04.PDF (PDF, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:07:21 3.7MB 231 razy
10 D_II_05.PDF (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:08:25 2.8MB 223 razy
11 PRZEDMIAR ROBÓT II ETAP.pdf (PDF, 290KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:09:04 290KB 241 razy
12 ST_D_II ETAP.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-28 15:10:01 1.1MB 216 razy
Wynik postępowania
1 20140630094557.pdf (PDF, 276KB) 2014-06-30 09:45:53 276KB 533 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.doc (DOC, 35.KB) 2014-07-15 08:01:37 35.KB 502 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-05-2014 14:58:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 28-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 15-07-2014 08:01:37