Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony ZP.271.1.2014 na: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice

Boleszkowice: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice
Numer ogłoszenia: 47123 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a)Zestaw zabawowy - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 90 x 90 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Płyty boczne urządzenia, daszek, barierki mostka wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Elementy składowe urządzenia min.: - wieża z daszkiem - podest - ślizg h = 1,0 m - mostek - balkonik - rura strażacka - trap typu ścianka wspinaczkowa Wym. (dł. szer. wys.): ok. 4,47 m x 4,00 m x 3,30 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 7,00 m x 7,00 m b)Huśtawki wahadłowa podwójna z siedziskiem typu koszyczek - 3 szt.: Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 120 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Belka pozioma stalowa o przekroju min. 100 x 100 mm ocynkowana malowana proszkowo, łańcuch techniczny kalibrowany dwa siedziska gumowe typu koszyczek zapinane łańcuszkiem. Wyklucza się możliwość stosowania opon. Wym. huśtawki: ok. 3,82 m x 2,00 m x 2,00 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 7,00 m x 4,50 m c)Karuzela tarczowa typu koło - 3 szt.: Konstrukcja rury stalowe o przekroju 63 mm ocynkowane, malowane proszkowo karuzela obraca się na stalowym łożysku mocowanym od spodu na rurach kwadratowych, podest z blachy ryflowanej zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. Karuzeli: ok. 1,50 m wys. 0,75 m Wym. strefy bezpieczeństwa średnica 4,50 m d)Bujaki pojedyncze typu (Miś, Konik, Motorek, Żyrafa) - 3 zestawy.: Konstrukcja wykonana ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym.: ok. 1,06 m wys. 1,00 m Wym. strefy bezpieczeństwa średnica 3,00 m Zestaw zawiera: - Bujak Miś - Bujak Konik - Bujak Motorek - Bujak Żyrafa e)Huśtawka ważka - 3 szt.: Urządzenie zręcznościowo-gimnastyczne wykonane z drewna toczonego o średnicy min.120 mm. Drewno zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz elementy z rur stalowych o przekroju min. 100 x 100 mm ocynkowanych malowanych proszkowo Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Siedziska wykonane z gumy. Wym. (dł. wys.): ok. 3,00 m x 0,50 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 6,00 m x 3,00 m f)Sześciokąt gimnastyczny - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna o min. przekroju 120 mm zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, rurki stalowe o przekroju min. 34 mm ocynkowane malowane proszkowo, urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Elementy składowe urządzenia min. -ścianka wspinaczkowa -kratownica drewniana -kółka akrobatyczne -łańcuch z klockami do wspinania -drabinka pionowa -ściana z opon Wym. (dł. szer. wys.): ok. 3,00 m x 2,60 m x 2,50 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 6,45 m x 5,60 m g)Zestaw do gry w kółko i krzyżyk - 3 szt.: Wykonany z drewna klejonego warstwowo zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. ( dł. szer.): ok. 1,00 m x 0,18 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy h)Piaskownica kwadratowa 3,0 m x 3,0 m - 3 szt.: Konstrukcja wykonana z drewna o przekroju min 100 mm zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych siedziska ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy połączone za pomocą śrub M 6 do M 12 Wym. ( dł. szer. wys.) 3,0 m x 3,0 m x 0,40 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy i)Ławka z oparciem na podstawie metalowej - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna oraz metalu zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. ( dł. szer. wys.) 1,80 m x 0,85 m x 0,95 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy j)Regulamin placu zabaw - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 100 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew, zawierające treści mówiące o ogólnych zasadach obowiązujących na placach zabaw (wiek dzieci 4-12 lat, do lat 8 przebywają pod opieką dorosłych, zakaz wprowadzania psów, zakaz spożywania alkoholu, zakaz śmiecenia, zakaz dewastacji itp.). Wym. ( szer. wys.): ok. 1,0 m x 2,20 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy k)Kosz na śmieci metalowy - 3 szt.: Urządzenie wykonane z elementów malowanych proszkowo o poj. min. 50 litrów, montowane w stopie betonowej lub wkopany. Wym. (dł. szer. wys.): ok. 0,48 m x 0,32 m x 0,95 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 1904,25

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające, że oferowane urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1176:2009 1-7 - załącznik nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 48KB) 2014-03-05 14:55:24 48KB 494 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Place zabaw (2).doc (DOC, 762KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 14:52:43 762KB 187 razy
2 Formularz_oferty_-_place zabaw.doc (DOC, 617KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 14:53:02 617KB 171 razy
3 Wzór umowy - Place zabaw.doc (DOC, 667KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 14:53:25 667KB 204 razy
4 Załacznik nr 1a.doc (DOC, 319KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-03-05 14:53:45 319KB 199 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia do SIWZ.doc (DOC, 23.KB) 2014-03-05 15:25:10 23.KB 628 razy
2 wyjaśnienia do SIWZ 2 place zabaw.doc (DOC, 25.KB) 2014-03-07 13:03:10 25.KB 506 razy
3 wyjaśnienia III do SIWZ place zabaw.doc (DOC, 25.KB) 2014-03-14 09:03:38 25.KB 551 razy
4 wyjaśnienia IVdo SIWZ place zabaw.doc (DOC, 24KB) 2014-03-18 10:01:33 24KB 526 razy
Wynik postępowania
1 protokol_otwarcia_ofert.doc (DOC, 41KB) 2014-03-25 13:59:24 41KB 526 razy
2 zawiadomienie.jpg (JPG, 164KB) 2014-04-11 08:25:44 164KB 476 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (DOC, 37.KB) 2014-04-18 08:22:04 37.KB 491 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 05-03-2014 14:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-04-2014 08:22:04