Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na " Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice"

Boleszkowice: Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice
Numer ogłoszenia: 467808 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagane parametry techniczne ciągnika : - napęd na dwie osie - wysokoprężny o pojemności skokowej ponad 4000 cm3 - 4 -6 cylindrowy - turboładowany - moc znamionowa silnika od 80 do 90 KM - norma emisji spalin TIER III A - układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi mokrymi. - błotniki kół przednich - skrzynia biegów synchronizowanych 40 km/h - przekładnie min. 24/24 z rewersem - kabina operatora wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, lusterka boczne, oświetlenie wnętrza, - sprężarka, instalacja pneumatyczna jedno- i dwu obwodowa - obroty wałka WOM 540/1000 - blokada mechanizmu różnicowego - szybkozłącza ISO trzy pary (sześć gniazd) - przedni TUZ kat. II wyposażony w haki CBM + instalacja hydrauliczna sterowany joystickiem - reflektory robocze przód i tył - obciążniki kół tylnych tylne - rozmiar kół przednich nie mniej niż 12.4 - R24, tylnych 18.4-R30 - spryskiwacz szyby przedniej - wycieraczka szyby przedniej - łącznik górny - TUZ haki kat. II wyposażony w haki CBM - sterowanie tylnym TUZ- em z zewnątrz ciągnika - udźwig podnośnika tył min. 3000 kg - wydajność pompy hydraulicznej min 50l/min - zaczep transportowy z regulowaną pozycją - zaczep dolny rolniczy - zaczep systemu HITCH - zbiornik paliwa min. 90 l zamykany na kluczyk - drzwi zamykane na kluczyk - lampa migowa pomarańczowa (kogut) - liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - dodatkowe miejsce dla pomocnika Wymagane parametry techniczne posypywarki - system wysiewu odśrodkowy - pojemność zbiornika 0,4 m3 - prędkość obrotowa WOM 540 ort/min, - dopuszczalna ładowność 600 kg - możliwość wysiewu - piach, sól - wałek przekazu mocy - przeznaczenie - praca z ciągnikiem rolniczym Wymagane parametry techniczne pługu odśnieżnego łamanego 5 pozycji roboczych - szerokość robocza - min. 2, 6 metry - wysokość robocza - min. 65 centymetrów - koła podporowe - tak - amortyzacja listwy zgarniającej lemiesza - tak - sterowanie hydrauliczne - tak - oświetlenie pługa - tak - pług zawieszany na przedni TUZ ciągnika.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie rzada wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania wiedzy i doświadczenia spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Ciagnik_SIWZ_zalaczniki.doc (DOC, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-11-15 15:39:48 213KB 161 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedz_do_SIWZ.pdf (PDF, 234KB) 2013-11-18 14:24:44 234KB 515 razy
2 wyjasnienia_do _SIWZ_2.pdf (PDF, 290KB) 2013-11-21 12:37:04 290KB 506 razy
3 odpowiedz_do_SIWZ_3.pdf (PDF, 320KB) 2013-11-25 15:18:54 320KB 511 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze.pdf (PDF, 508KB) 2013-12-09 15:15:35 508KB 525 razy
2 protokół ZP-PN1.pdf (PDF, 3.2MB) 2013-12-16 15:30:42 3.2MB 522 razy
3 protokół_ZP_PN2_ciagnik.pdf (PDF, 3.0MB) 2013-12-20 15:28:50 3.0MB 526 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia_ciagnik.doc (DOC, 32KB) 2013-12-19 14:34:43 32KB 500 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 15-11-2013 15:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 15-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-12-2013 15:28:50