Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

Boleszkowice: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach
Numer ogłoszenia: 362400 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Boleszkowice w ramach projektu Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ Posiada wiedzę i doświadczenie Spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ Dysponuke osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 1 SIWZ (sekcja III.4.2 ogłoszenia), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej (tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. dokument pełnomocnictwa jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. 2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania przeszkód. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu projektu w ramach terminu realizacji zamówienia; d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia szkolenia z przyczyn organizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu szkoleniowego; e) osoba skierowana na szkolenie nie będzie mogła być jego uczestnikiem z powodu orzeczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu bądź do wykonywania zawodu, który ma nabyć po ukończeniu szkolenia. W takim wypadku zmianie ulegnie liczba osób skierowanych na kurs. Rozliczenia miedzy stronami będą dokonywane zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 3. Wzór umowy zlecenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego pokój Nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boileszkowice, Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2013 r. z zastrzeżeniem iż szkolenie powinno zostać zakończone najpóźniej do dnia 10.12.2013 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ostateczna wersja_SIWZ_Boleszkowice_Prawo jazdy B.doc (DOC, 312KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-09-06 13:36:12 312KB 239 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu.doc (DOC, 24KB) 2013-09-06 15:02:37 24KB 561 razy
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.doc (DOC, 24KB) 2013-09-06 15:54:18 24KB 622 razy
3 ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu_3.pdf (PDF, 127KB) 2013-09-11 13:47:48 127KB 530 razy
4 zmiany do SIWZ.pdf (PDF, 269KB) 2013-09-11 13:48:25 269KB 558 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 11_09_2013_14_04_57_ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu_3.pdf (PDF, 127KB) 2013-09-11 14:04:57 127KB 520 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_prawo_jazdy.jpg (JPG, 732KB) 2013-09-23 14:09:54 732KB 535 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_prawo_jazdy.doc (DOC, 34KB) 2013-10-11 14:40:46 34KB 511 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-09-2013 13:36:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 06-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 11-10-2013 14:40:46