Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. "Pomocna Dłoń" dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

Boleszkowice: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach
Numer ogłoszenia: 309982 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie następujących części: Część I. Szkolenia z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.1 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część II. Szkolenia z zakresu: Kurs spawania dla uczestników z OPS Boleszkowice, Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.2 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część III. Szkolenia z zakresu: Kurs języka niemieckiego dla uczestników z OPS Boleszkowice, Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.3 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część IV. Szkolenia z zakresu: Doradztwo zawodowe, Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników z OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.4 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część V. Szkolenia z zakresu: Pedicure i manicure dla uczestników z OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.5 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 1) w zakresie części I, w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 złotych) 2) w zakresie części II, w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100 złotych) 3) w zakresie części III, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych) 4) w zakresie części IV, w wysokości 250, 00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt 00/100 złotych) 5) w zakresie części V, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca składający ofertę w zakresie części I posiada wpis do prowadzonego przez Starostę Myśliborskiego rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załączn8ik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej. np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu projektu w ramach terminu realizacji zamówienia; d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia szkoleń z przyczyn organizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu szkoleniowego; e) osoba skierowana na szkolenie nie będzie mogła być jego uczestnikiem z powodu orzeczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu bądź do wykonywania zawodu, który ma nabyć po ukończeniu szkolenia. W takim wypadku zmianie ulegnie liczba osób skierowanych na kurs. Rozliczenia miedzy stronami będą dokonywane zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie z zakresu Kurs prawa jazdy kategoria B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkolenia z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Boleszkowice ilość osób, które zostaną skierowane na kurs: 5 osób Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty badania lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem określonej kategorii dla każdego uczestnika przed rozpoczęciem szkoleni program szkolenia musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szkolenie powinno być przeprowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm. ilość godzin przypadających na jednego uczestnika powinna wynosić ogółem min. 60 godzin, w tym min. 30 godzin zajęć praktycznych i min. 30 godzin zajęć teoretycznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm. Godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom Wykonawca musi posiadać i udostępnić na terenie Boleszkowic kursantom elementy wymienione w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i zyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz. U. Nr 217, poz. 1834 ze zm. wymagane w zakresie szkolenia na prawo jazdy kat. B; Wykonawca zapewni prowadzenie szkolenia w sposób umożliwiający uczestnikom nabycie umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności określonych w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm. szkolenie zakończy się przystąpieniem przez każdego uczestnika do egzaminu na prawo jazdy kat. B Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty egzaminu wewnętrznego oraz pierwszego egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B dla każdego uczestnika Wykonawca pokryje również inne koszty i opłaty wynikłe w czasie realizacji umowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Szkolenie z zakresu kurs spawania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość osób, które zostaną skierowane na kurs: 5 osób; zakres szkolenia: ­ spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, ­ spawania blach spoinami czołowymi, ­ spawania rur spoinami czołowymi następującymi procesami: elektrodami otulonym E (111), metodą MIG, MAG (131, 135, 136), metodą TIG (141), szkolenie winno być przeprowadzone według programów opracowanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i umożliwiać zdobycie kwalifikacji spawalniczych na trzech poziomach kwalifikacji: ­ spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi ­ spawacz blach spoinami czołowymi ­ spawacz rur spoinami czołowymi szkolenie praktyczne powinno odbywać się pod nadzorem instruktora szkolenia. Każde szkolenie powinno być poprzedzone pokazem (instruktażem) przeprowadzonym przez instruktora szkolenia. Instruktor podczas omawiania ćwiczeń powinien objaśnić uczestnikom kursu sposób przygotowania materiału do spawania, podać parametry spawania i pokazać technikę wykonywania złącz objętych ćwiczeniem; czas trwania szkolenia to min.183 h, w tym 33 h zajęć teoretycznych; godzina szkolenia teoretycznego równa się 45 minutom, a szkolenia praktycznego 60 minutom; Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia rękawice spawalnicze, maski do spawania oraz fartuch osłonowy; Wykonawca zorganizuje i pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich dla każdego z uczestników przed rozpoczęciem szkolenia; szkolenie będzie kończyć się: ­ egzaminem teoretycznym i praktycznym zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-07/IS-02 oraz PN-EN 287-1 i PN-EN 287-2; ­ uzyskaniem Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z polską Normą wg wskazań Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach; ­ uzyskaniem świadectwa określającego zakres uprawnień do wykonywania złączy spawanych, które wystawia instytucja egzaminująca. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z organizacją oraz przeprowadzeniem wyżej wskazanych egzaminów, w tym koszty dojazdu do ośrodków/instytucji przeprowadzających egzamin, a także wszelkie koszty związane z wydaniem wskazanych powyżej dokumentów..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkolenie z zakresu kurs języka niemieckiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość osób, które zostaną skierowane na kurs 10 osób, w tym przewiduje się 2 osoby niepełnosprawne jedna o znacznym a druga o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Wykonawca przeprowadzi szkolenie z j. niemieckiego w wymiarze 90 godzin na poziomie podstawowym jedna godzina równa się 45 minutom szkolenie odbywa się jednorazowo w wymiarze dziennym zgodnie z ustaleniami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia zaleca się aby szkolenie opierało się na podręczniku SCHRITTE Deutsch als Fremdsprache Schritte 1 - Niveau A1,1 oraz SCHRITTE Deutsch als Fremdsprache Schritte 2 - Niveau A1,2 lub równoważnym szkolenie zakończy się egzaminem z nabytej przez uczestnika podczas szkolenia wiedzy po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkoleniaWykonawca pokryje wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem egzaminu oraz wydaniem stosownego zaświadczenia, o których mowa w powyższym punkcie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.58.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Doradztwo zawodowe trening kompetencji i umiejętności społecznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradztwo zawodowe czas trwania szkolenia: 30 godzin, jedna godzina równa się 60 minutom, szkolenie ma się odbywać się w grupie 15 osobowej, zakres tematyczny szkolenia powinien, co najmniej obejmować: analiza potrzeb, oczekiwania i doświadczenia zawodowe uczestników projektu, moje mocne i słabe strony, test preferencji i predyspozycji zawodowych, rynek pracy, samoocena i autoanaliza. Trening kompetencji i umiejętności społecznych czas trwania szkolenia: 15 godzin, jedna godzina równa się 60 minutom; szkolenie będzie odbywać się w grupie 15 osobowej (7 h 30 min oraz indywidualnie po 30 min na 1 uczestnika tj. 7 h 30 min), zakres tematyczny szkolenia powinien, co najmniej obejmować: trening twórczego myślenia: kształtowanie otwartości na nowe doświadczenia, kształtowanie pomysłowości i giętkości mówienia, kształtowanie wrażliwości intelektualnej, kształtowanie samodzielności w planowaniu i wykonywaniu pracy komunikacja interpersonalna: jak mówić i być słuchanym, komunikacja werbalne i niewerbalna, techniki mówienia, przeszkody w sprawnej komunikacji skuteczne poszukiwanie pracy: analiza umiejętności zawodowych, źródła informacji i techniki poszukiwania pracy, sztuka autoprezentacji zawodowej, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie dokumentów radzenie sobie w trudnych sytuacjach: uwarunkowania osobowościowe a podatność na stres, przyczyny i źródła stresu, podstawowe techniki relaksacyjne Warsztaty powinny być uzupełnione o elementy indywidualnego wsparcia dla poszczególnych uczestników w wymiarze 30 minut dla każdego z 15 uczestników..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Szkolenie z zakresu pedicure i manicure.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: czas trwania szkolenia 60 godzin, jedna godzina równa się 60 minutom; zakres tematyczny szkolenia powinien, co najmniej obejmować: 1.Część teoretyczna- wykład na temat struktury i chorób paznokci, pielęgnacja dłoni i paznokci, prezentacja produktów i akcesoriów oraz zasady ich używania, stanowisko pracy, przepisy BHP w pracy manicurzystki tipserki, zasady postępowania w kontaktach z klientami, specyfika rynku pracy, 2.Manicure: zasady opiłowywania płytki paznokcia, manicure tradycyjny, manicure przy użyciu frezarki, manicure biologiczny, hot manicure 3.Pedicur 4.Technologia przedłużania i modelowania paznokcia przedłużanie i modelowanie paznokci na szablonie (metodą żelową i akrylową), lnie, jedwabiu, przy użyciu tipsa, różnice między tipsami a sztucznymi paznokciami, tipsy: dobór do płytki paznokcia, klejenie, obróbka krycie masą: żelową z użyciem lampy uv - technika jednofazowa i trójfazowa, trwałe zdobienie masą żelową franche żel, szewron żel oraz akrylową - akryl tradycyjny, francuski, kolorowy, 5.Utwardzanie i reperacja paznokci: żelem, akrylem, jedwabiem i włóknem lnianym, 6.Masaż dłoni, Zdobnictwo paznokci: cyrkonie, brokaty, pióra, malowanie akrylami, kalkomanie, pawie oczka, folia, french manicure, szewron, manicure ślubny i inne, Wykonawca zapewni każdemu z uczestników zestaw do manicure i pedicure, który będzie niezbędny do wykonywania zajęć praktycznych podczas szkolenia.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ostateczna wersja siwz 2013.doc (DOC, 348KB)
Po terminie otwarcia ofert
2013-08-01 15:57:02 348KB 192 razy
Wynik postępowania
1 wyniki postępowania na stronę.pdf (PDF, 328KB) 2013-08-30 21:44:36 328KB 546 razy
Udzielenie zamówienia
1 Boleszkowice_1.pdf (PDF, 152KB) 2013-09-25 10:40:59 152KB 590 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-08-2013 15:57:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 01-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 25-09-2013 10:40:59