Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach"

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej

z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Boleszkowice,

74-407 Boleszkowice,

ul. Świerczewskiego 24,

tel. 95 760 61 24, 95 760 61 28,

faks: 95 760 61 35,

email: boleszkowice@boleszkowice.pl, biuro@boleszkowice.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.boleszkowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pokój Nr14

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

I. PRZYŁĄCZA DO SIECI PRZESYŁOWEJ Z M. WYSOKA DO OCZYSZCZALNI  

    ŚCIEKÓW W BOLESZKOWICACH

1. Roboty pomiarowe

1.1. Wytyczenie głównych osi ze szkicami geodezyjnymi – 3 507 m

1.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających ze szkicami geodezyjnymi – 3 507 m

1.3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapami. – 3 507 m

2. Roboty ziemne

2.1. Wykonanie wykopu z szalowaniem – 7 084,24 m3

2.2. Podsypki piaskowe o gr.10 cm. – 1723,50 m2

2.3. Obsypka rurociągów o gr. 20cm nad rury – 413,64 m3

2.4. Zasypka wykopów wraz z zagęszczeniem – 6 498,25 m3

2.5. Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km. – 585,99 m3

3. Rurociągi kanalizacji sanitarnej

3.1. Rurociąg z rur PE Ø 50 mm – 2 494 m

3.2. Rurociąg z rur PE Ø 40 mm – 1 013 m

3.3. Przeciski lub przewierty pod drogami z rur stalowej  Ø 100 mm – 60 m

3.4. Zawór napowietrzjąco-odpowietrzający – 1 kpl.

3.5. Połączenie kan. sanitarnej z domu do przepompowni rurą PVC 160 wraz z wykonanie  

       dokumentacji budowlanej - 21 kpl.

 

4. Przepompownie ścieków

4.1. Przepompownia ścieków przydomowa w m. Wysoka z fundamentem – 21 kpl.

5. Roboty elektryczne

5.1. Montaż kabli wraz z wykopem i zasypką – 585 m

5.2. Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm – 71 m

5.3. Montaż skrzynek i rozdzielnic wraz z konstrukcją, mocowaniem przez przykręcenie do  

       gotowego podłoża – 21 szt.

5.4. Badania i pomiary instalacji uziemniającej oraz linii kablowych N.N. – 21 kpl.

 

II. KANALIZACJA CIŚNIENIOWA SANITARNA W M. WYSZYNA

1. Roboty pomiarowe

1.1. Wytyczenie głównych osi ze szkicami geodezyjnymi. – 4 388 m

1.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających ze szkicami geodezyjnymi. – 4 388 m

1.3.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapami –4 388 m

2.Roboty ziemne

2.1.Wykonanie wykopu z szalowaniem i odwodnieniem – 8 365,86 m3

2.2. Podsypki piaskowe o gr.10 cm. – 2 064 m2

2.3. Obsypka rurociągów o gr. 20cm nad rury  – 495,36 m3

2.4. Zasypka wykopów – 7 664,10 m3

2.5. Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km. – 701,76 m3

3. Rurociągi kanalizacji sanitarnej

3.1. Rurociąg z rur PE Ø 63 mm  – 1 858 m

3.2. Rurociąg z rur PE Ø 50 mm – 1 758 m

3.3. Rurociąg z rur PE Ø 40 mm – 772 m

3.4. Przeciski lub przewierty pod drogami z rur stalowej Ø 80 mm – 104 m

3.5. Przeciski lub przewierty pod drogami z rur stalowej Ø 65 mm – 156 m

3.6. Połączenie kan. sanitarnej z domu do przepompowni rurą PVC 160 wraz z wykonaniem  

       dokumentacji budowlanej – 22 kpl.

4. Przepompownia ścieków 

4.1.Przepompownia ścieków przydomowa w m. Wyszyna z fundamentem – 22 kpl.

5. Roboty elektryczne

5.1. Montaż kabli wraz z wykopem i zasypką – 857 m

5.2. Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm – 121 m

5.3. Montaż skrzynek i rozdzielnic wraz z konstrukcją, mocowaniem przez przykręcenie do  

       gotowego podłoża- 22 szt.

5.4.Badania i pomiary instalacji uziemniającej oraz linii kablowych N.N. – 22 kpl.

6. Roboty drogowe

6.1. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników z kostki "Polbruk" lub płytek bet. wraz z obrzeżami bet. oraz kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej – 267 m2

6.2. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych – 4,5 m2

6.3. Rozbiórka i odtworzenie  krawężników bet. – 3 m

6.4. Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia – 15 m

 

Kod CPV:

- 45232440 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia  

                          ścieków

- 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

                         i linii energetycznych

- 45231110 – 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

- 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych  i dokumentacji projektowej.

 

V. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza się składaniaoferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Roboty budowlane należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2011 r.

Pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2011 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek,  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

b)wiedzy i doświadczenia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto każda.

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

     wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

g)Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami o wartości 2,5 mln PLN brutto każda, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub sieci wodociągowej – załącznik nr 3 do SIWZ.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

h) Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) – załącznik nr 4 do SIWZ.

i) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ;

j) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ –

    załącznik nr 6 do SIWZ;

k) Dowód wpłaty wadium;

 

VIII.  Informacje na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy)

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do 28 lipca 2011 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  

    tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  

    listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:

     Bank PEKAO S.A. I o. Dębno 30 1240 3552 1111 0000 4046 4709

 

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy  

    złożyć w terminie do 29 lipca 2011 r. do godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy  

    Boleszkowice, Sekretariat pok. Nr 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 29 lipca 2011 r. o godz. 10:00 w Sali posiedzeń  

    Urzędu Gminy Boleszkowice –  pok. Nr 3.

 

XI. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

XII. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy.

 

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

 

XVI.Informacja dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w  

    przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  

    niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  

    Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na  

    sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt101.pdf (PDF, 732KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:42:07 732KB 111 razy
2 3._Siwz_Boleszkowice.doc (DOC, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-12 15:15:50 133KB 146 razy
3 Projekt062.pdf (PDF, 326KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:45:31 326KB 101 razy
4 Projekt181.pdf (PDF, 291KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:29:55 291KB 104 razy
5 projekt111-190.pdf (PDF, 25.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:46:43 25.MB 97 razy
6 Projekt061.pdf (PDF, 403KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:47:09 403KB 105 razy
7 5._ZaA_A_cznik_nr_6_przedmiar_robA_t.XLS (XLS, 42KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-12 15:16:44 42KB 115 razy
8 Projekt097.pdf (PDF, 638KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:44:42 638KB 104 razy
9 Projekt143.pdf (PDF, 272KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:28:52 272KB 87 razy
10 Projekt060-1.pdf (PDF, 314KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 09:16:43 314KB 106 razy
11 Projekt058.pdf (PDF, 514KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 09:04:03 514KB 103 razy
12 Projekt055.pdf (PDF, 396KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 09:11:29 396KB 102 razy
13 Projekt056.pdf (PDF, 417KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 09:05:50 417KB 104 razy
14 Projekt108.pdf (PDF, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:39:47 200KB 96 razy
15 Projekt001-007.pdf (PDF, 4.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:27:33 4.6MB 111 razy
16 Projekt044-054.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:23:54 2.0MB 115 razy
17 Projekt102.pdf (PDF, 353KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:41:32 353KB 89 razy
18 Projekt063.pdf (PDF, 242KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:45:50 242KB 104 razy
19 Zalacznik_nr_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_1_.doc (DOC, 334KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:30:46 334KB 109 razy
20 Projekt144.pdf (PDF, 284KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:29:24 284KB 103 razy
21 Projekt098.pdf (PDF, 560KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:43:45 560KB 105 razy
22 Projekt096.pdf (PDF, 414KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:44:15 414KB 104 razy
23 Projekt099.pdf (PDF, 294KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:43:16 294KB 111 razy
24 Projekt059.pdf (PDF, 423KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 09:03:34 423KB 102 razy
25 Projekt104.pdf (PDF, 393KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:40:49 393KB 102 razy
26 uzupeA_nienie__projektu186.jpg (JPG, 515KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:56:58 515KB 91 razy
27 Projekt103.pdf (PDF, 306KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:41:14 306KB 86 razy
28 Projekt189.pdf (PDF, 279KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:30:15 279KB 109 razy
29 Projekt099-1.pdf (PDF, 372KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:42:56 372KB 65 razy
30 Projekt142.pdf (PDF, 298KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:28:36 298KB 105 razy
31 4._ZaA_A_cznik_nr_5_wzA_r_umowy.doc (DOC, 87KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-12 15:20:02 87KB 124 razy
32 Projekt057.pdf (PDF, 500KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 09:04:31 500KB 104 razy
33 Projekt100.pdf (PDF, 626KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:42:38 626KB 103 razy
34 Projekt106.pdf (PDF, 407KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:40:23 407KB 90 razy
35 7._Obraz_466_1_.JPG (JPG, 722KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-12 15:22:42 722KB 109 razy
36 Projekt077.pdf (PDF, 666KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 08:45:09 666KB 86 razy
37 uzupeA_nieni_projektu177.jpg (JPG, 663KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:56:31 663KB 112 razy
38 6._ZaA_A_cznik_nr_7_Oferta.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-12 15:20:32 39KB 115 razy
39 Projekt000.pdf (PDF, 214KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-13 10:28:05 214KB 105 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_nr_22.07._do_SIWZ.doc (DOC, 33.KB) 2011-07-25 10:14:33 33.KB 548 razy
Wynik postępowania
1 WybA_r_oferty_kanalizacja_Wyszyna.doc (DOC, 43.KB) 2011-08-04 10:50:53 43.KB 565 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzieleniezamwysoka.pdf (PDF, 146KB) 2011-09-06 14:50:33 146KB 694 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-07-2011 15:15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-09-2011 14:50:33