Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "Pomocna Dłoń"

Dot.: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie/Poddziałanie:  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej

przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Nazwa wnioskodawcy: PCPR Myślibórz

Tytuł: Pomocna dłoń

 

 PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU

„POMOCNA DŁOŃ”

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, ul. Generała Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel/fax 095 760 62 31.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleszkowice.pl

·      Adres strony internetowej projektu „Pomocna Dłoń”: www.projektpcpr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „POMOCNA DŁOŃ”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu  „Pomocna dłoń”  w zakresie:

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Szkolenie pt. „Kurs języka niemieckiego” dla 15 uczestników w wymiarze 90 godzin

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

 Szkolenie pt. „Kurs prawa jazdy kategorii B” dla 6 uczestników

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Pozostałe szkolenia

1. Szkolenie zawodowe pt. „Pomoc kucharza z systemem HCCP” dla 7 uczestników.

2. Szkolenie zawodowe pt. „Opiekun osób starszych” dla 3 uczestników.

3. Kurs obsługi wózków widłowych (jezdniowych) dla 5 uczestników.

4. Kurs spawacza metodami TIG, MIG, MAG, elektryczne i gazowe dla 5 uczestników.

5. Kurs komputerowy zgodny z zakresem egzaminu ECDL Core dla 4 uczestników.

 

2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

 

Szkolenie pt. „Kurs języka niemieckiego” dla 15 uczestników w wymiarze 90 godzin

1.     Szkolenie obejmuje kurs z zakresu podstaw języka niemieckiego przeprowadzonego z uwzględnieniem wymagań językowych zawodu opiekunki osób starszych, kucharza, spawacza.

2.     Kurs realizowany jest w wymiarze 90 pełnych godzin.

3.     Podstawą edukacji powinien być podręcznik SCHRITTE „Deutsch als Fremdsprache Schrittc 1 - Niveau Al/1" oraz SCHRITTE ..Deutsch als Fremdsprache Schritte 2 - Niveau Al/2" -lub inny tego typu.

4.     W ramach kursu należy uwzględnić indywidualne słownictwo specjalistyczne powiązane z innymi szkoleniami, w których biorą udział poszczególni uczestnicy.

 

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Szkolenie „Kurs prawa jazdy kategorii B” dla 6 uczestników

 

1.     Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834).

2.     Maksymalny czas trwania szkolenia jednego uczestnika w ciągu jednego dnia nie może przekraczać trzech godzin.

3.     Wykonawca odbiera uczestnika z jego miejsca zamieszkania przed rozpoczęciem jazdy próbnej i odwozi uczestnika szkolenia do jego miejsca zamieszkania po każdorazowym ukończeniu jazdy próbnej.

4.     W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie i przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych - oznaczonych logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pn. Pomocna dłoń.

5.     Dokumentowanie prowadzonych zajęć i działań poprzez sporządzanie list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, prowadzenie dziennika zajęć i ewaluację zajęć za pomocą ankiet.

6.     Zgłoszenie uczestników do egzaminu państwowego i opłacenie kosztów egzaminu.

7.     Sporządzenie końcowego raportu z realizacji zadania wraz z całością sporządzonej dokumentacji i kompletem materiałów szkoleniowych.

8.     O realizację niniejszej części zamówienia mogą ubiegać się jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu myśliborskiego i mają siedzibę na terenie powiatu myśliborskiego, którzy zgłosili Staroście Myśliborskiemu fakt prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców na terenie powiatu myśliborskiego oraz posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

9.     Wykonawca zapewnia dla każdego z uczestników, co najmniej jeden pełny egzamin po zakończeniu kursu, który musi się odbyć w terminie przewidzianym do realizacji kursu wskazanym w umowie. Wszelkie koszty egzaminu, w tym również dojazd z i na egzamin, Wykonawca uwzględnia w oferowanej cenie.

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA

Pozostałe szkolenia

 

1. Szkolenie zawodowe pt.  „Pomoc kucharza z systemem HCCP” dla 7 uczestników

 

1.     Czas trwania kursu minimum 180 godzin

2.     Kurs powinien zawierać następujący minimalny zakres programowy:

a.     Dietetyka

b.     Bhp i higiena produkcji

c.     Wybrane zagadnienia z technologii kulinarnej i obsługi klienta

d.     Kuchnie różnych narodowości

e.     Kuchnia rodzima

f.      Dekoracja żywności

g.     Dekoracja stołu

h.     Układanie menu

i.      Podstawy żywienia

j.      Obsługa maszyn i sprzętów

k.     Sporządzanie potraw z warzyw, jaj, przetworów mlecznych, jarskich, z ryb. Potraw mącznych

3.     System HACCP , w tym:

a.     Przepisy prawne

b.     System GHP/GMP (zasady higieny, instrukcje, formularze)

c.     Wprowadzenie do Systemu HACCP

d.     Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych

e.     Definicja i wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontroli

4.     Metodyka wdrażania Systemu HACCP System HACCP:

a.     7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius

b.     Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania systemu

 

2. Szkolenie zawodowe pt. „Opiekun osób starszych” dla 3 uczestników

 

1.     Czas trwania minimum 60 godzin

2.     Kurs powinien zawierać następujący minimalny zakres tematyczny:

a.     Zajęcia organizacyjne - poznanie wyposażenia, sprzętu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

b.     Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym – sylwetka zawodowa opiekuna

c.     Anatomia z fizjologią.

d.     Proces starzenia się organizmu człowieka

e.     Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby

f.      Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów.

g.     Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.

h.     Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku

i.      Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

j.      Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji

k.     Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

l.      Pierwsza pomoc w geriatrii

m.    Wybrane zagadnienia farmakoterapii

n.     Zasady żywienia ludzi chorych  starszych i niepełnosprawnych

 

3. Kurs obsługi wózków widłowych (jezdniowych) dla 5 uczestników.

 

1.     Czas trwania minimum 80 godzin

2.     Kurs powinien zawierać następujący minimalny zakres tematyczny:

a.     Typy stosowanych wózków jezdniowych

b.     Budowa wózka

c.     Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

d.     Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

e.     Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

f.      Wiadomości z zakresu bhp

g.     Praktyczna nauka jazdy

h.     Wiadomości o dozorze technicznym

i.      Bezpieczna wymiana butli gazowych

j.      Oraz przygotować słuchaczy do egzaminu przed komisją UDT z zakresu obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia na kategorię II WJO (wózki sterowane z kabiny) oraz III WJO (wózki sterowane z poziomu roboczego)

3.     Szkolenie powinno się odbyć na poniższych typach wózków:

a.     podnośnikowy prowadzony akumulatorowy

b.     naładowany platformowy akumulatorowy

c.     podnośnikowy kierowany z napędem spalinowym (benzyna, gaz. olej napędowy)

d.     podnośnikowy kierowany z napędem elektrycznym (akumulatorowy)

 

4. Kurs spawacza metodami TIG, MIG, MAG, elektryczne i gazowe dla 5 uczestników.

 

1.     Podstawowe zagadnienia dotyczące teorii

a.     zagadnienia z zakresu łączenia metali stopów i metali niezależnych

b.     problematyka elektrod do spawania

c.     informacje z zakresu podziału stali węglowych,

d.     podział stali stopowych,

e.     spawalność stali,

f.      Podstawowe wiadomości z elektrotechniki

g.     kontrola połączeń spoin

h.     wady spoin

i.      przepisy dotyczące BHP przy spawie elektrycznym

j.      kompleksowe informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej

2.     Spawanie w osłonie argonu TIG

3.     Spawanie w osłonie argonu MIG

4.     Spawanie w osłonie CO2 metodą MAG

5.     Wykonawca zapewnia uczestnikom urządzenia niezbędne do realizacji szkolenia oraz odzież ochronną.

 

5. Kurs komputerowy  zgodny z zakresem egzaminu ECDL Core dla 4 uczestników

 

1.     Kurs winien przygotowywać do zdania egzaminu i swoim zakresem odpowiadać wymaganiom egzaminu ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) dla pracowników biurowych według ogólnie przyjętych norm dla ECDL Core

2.     Kurs obejmuje minimum 70 godzin

3.     Wykonawca udostępnia uczestnikom sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji szkolenia.

4.     Kurs obejmuje również zgłoszenie uczestników do egzaminu ECDL i opłacenie kosztów egzaminu.

 

OGÓLNE WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

1.     Wykonawca przedłoży przykładowy harmonogram szkoleń, który po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty podlegać będzie synchronizacji z innymi szkoleniami organizowanymi w ramach projektu „Pomocna dłoń”.

2.     Wykonawca przedłoży szczegółowy program szkoleń, ze wskazaniem formy i metod nauczania (ćwiczenia, symulacje itp.) oraz ilością godzin zajęć teoretycznych
i praktycznych.

3.     Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację kursu w miejscowości Boleszkowice lub w miejscowości Dębno w powiecie myśliborskim. W przypadku realizacji kursu w miejscowości Dębno Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania
i pokrycia kosztów transportu wszystkich uczestników z miejscowości Boleszkowice do Dębna – dowóz i odwóz na każdy dzień zajęć.

4.     Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w sali spełniającej estetyczne, pojemnościowe i sanitarne wymagania ogólnie przyjęte przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i uznane zwyczaje. Wykonawca wskaże dokładnie i zamieści materiał zdjęciowy sali, w której przeprowadzane będą zajęcia. Wykonawca oznakuje salę według norm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5.     Zajęcia szkoleniowe muszą odbywać się od poniedziałku do piątku maksymalnie
7 godzin dziennie z zapewnieniem przynajmniej jednej przerwy na posiłek.

6.     Wykonawca na okres trwania szkolenia musi:

a.     Wyposażyć sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników
w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia.
W realizacji szkolenia winien zostać zastosowany odpowiedni sprzęt służący do odtwarzania przygotowanych przez Wykonawcę prezentacji multimedialnych.

b.     Zapewnić, aby zajęcia praktyczne z obsługi komputera odbywały się przy jednoosobowej obsadzie przy każdym z komputerów

c.     Zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia

d.     Zapewnić uczestnikom szkolenia wyżywienie: tj. ciastka (min. 150 g na jednego uczestnika), wodę (min. 500 ml na jednego uczestnika), soki (min. 250 ml na jednego uczestnika) kawę i herbatę, a w przypadku, gdy jednorazowo czas szkolenia będzie przekraczał 6 godzin lekcyjnych, również ciepły posiłek

7.     Wykonawca pokryje koszty niezbędnych badań lekarskich (wyrobienie książeczki zdrowia z wymazami, jeżeli specyfika szkolenia tego wymaga). Koszt badań i wyrobienia książeczki należy ująć w cenie kursu.

8.     Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia NW należy ująć w koszcie kursu.

9.     Program szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie szkolenia musi odbyć się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r. w sprawie zasad warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 103, poz. 472 z 1993r. późn. zm.) oraz w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

10.   Szkolenia powinny zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 31 poz. 216). Ponadto wydane certyfikaty winny być oznakowane zawierającego logo Europejskiego Funduszu Społecznego i informacją, że projekt był współfinansowany ze środków EFS.

11.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wyróżniono trzy części zamówienia według opisu przedmiotu zamówienia.

12.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, przewidujący odmienny niż określony w niniejszej SIWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej) ani nie przewiduje zamówień uzupełniających.

13.   Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pełną dokumentację szkoleń tj. faktury VAT, listy obecności, ankiety ewaluacyjne. Dokumentacja szkoleń winna zostać przedstawiona na formularzach zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego.

14.   Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - usługi szkoleniowe: 80.50.00.00-9

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  80.50.00.00-9

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 15 października 2011 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

·      Informacja na temat wadium: brak wadium

 

III.2) ZALICZKI

·      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Spełnianie warunku ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie
z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu usług o charakterze
i złożoności porównywanej zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien dysponować pracownikami posiadającymi uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia (licencje).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.

 

III. 4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.bip.boleszkowice.pl, oraz www.projektpcpr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach,

74-407 Boleszkowice, ul. Generała Świerczewskiego 24,

IV.4.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
 11.07.2011 r., godzina 14:30, miejsce: Urząd Gminy w Boleszkowicach, ul. Generała Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,             sekretariat pok. nr 6.;

Zewnętrzną kopertę należy zaadresować jak niżej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach,

74-407 Boleszkowice, ul. Generała Świerczewskiego 24,

Z dopiskiem: Przetarg nieograniczony pt: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ” „Nie otwierać przed dniem 11.07.2011 r., godz. 1430

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV. 4.4) Termin i miejsce otwarcia ofert: 11.07.2011 r., godzina 15:00, miejsce: Urząd Gminy  w Boleszkowicach, ul. Generała Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,              Sala Posiedzeń Urzędu Gminy

IV.4.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkolenie pt. „Kurs języka niemieckiego” dla 15 uczestników w wymiarze 90 godzin

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 1.      Szkolenie obejmuje kurs z zakresu podstaw języka niemieckiego przeprowadzonego
z uwzględnieniem wymagań językowych zawodu opiekunki osób starszych, kucharza, spawacza.

2.       Kurs realizowany jest w wymiarze 90 pełnych godzin.

3.       Podstawą edukacji powinien być podręcznik SCHRITTE „Deutsch als Fremdsprache Schrittc 1 - Niveau Al/1" oraz SCHRITTE ..Deutsch als Fremdsprache Schritte 2 - Niveau Al/2" -lub inny tego typu.

4.       W ramach kursu należy uwzględnić indywidualne słownictwo specjalistyczne powiązane z innymi szkoleniami, w których biorą udział poszczególni uczestnicy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9

3) Czas trwania lub termin wykonania: 15 października 2011 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:  Szkolenie „Kurs prawa jazdy kategorii B” dla 6 uczestników

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.   Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834).

2.       Maksymalny czas trwania szkolenia jednego uczestnika w ciągu jednego dnia nie może przekraczać trzech godzin.

3.       Wykonawca odbiera uczestnika z jego miejsca zamieszkania przed rozpoczęciem jazdy próbnej i odwozi uczestnika szkolenia do jego miejsca zamieszkania po każdorazowym ukończeniu jazdy próbnej.

4.       W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie i przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych - oznaczonych logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt pn. Pomocna dłoń.

5.       Dokumentowanie prowadzonych zajęć i działań poprzez sporządzanie list obecności, list odbioru materiałów szkoleniowych, prowadzenie dziennika zajęć i ewaluację zajęć za pomocą ankiet.

6.       Zgłoszenie uczestników do egzaminu państwowego i opłacenie kosztów egzaminu.

7.       Sporządzenie końcowego raportu z realizacji zadania wraz z całością sporządzonej dokumentacji i kompletem materiałów szkoleniowych.

8.       O realizację niniejszej części zamówienia mogą ubiegać się jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu myśliborskiego i mają siedzibę na terenie powiatu myśliborskiego, którzy zgłosili Staroście Myśliborskiemu fakt prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kierowców na terenie powiatu myśliborskiego oraz posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

9.       Wykonawca zapewnia dla każdego z uczestników, co najmniej jeden pełny egzamin po zakończeniu kursu, który musi się odbyć w terminie przewidzianym do realizacji kursu wskazanym w umowie. Wszelkie koszty egzaminu, w tym również dojazd z i na egzamin, Wykonawca uwzględnia w oferowanej cenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9

3) Czas trwania lub termin wykonania: 15 października 2011 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA:  Pozostałe szkolenia

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1. Szkolenie zawodowe pt. „Pomoc kucharza z systemem HCCP” dla 7 uczestników

 

1.         Czas trwania kursu minimum 180 godzin

2.         Kurs powinien zawierać następujący minimalny zakres programowy:

a.         Dietetyka

b.         Bhp i higiena produkcji

c.         Wybrane zagadnienia z technologii kulinarnej i obsługi klienta

d.         Kuchnie różnych narodowości

e.         Kuchnia rodzima

f.         Dekoracja żywności

g.         Dekoracja stołu

h.         Układanie menu

i.          Podstawy żywienia

j.          Obsługa maszyn i sprzętów

k.         Sporządzanie potraw z warzyw, jaj, przetworów mlecznych, jarskich, z ryb. Potraw mącznych

3.         System HACCP , w tym:

a.         Przepisy prawne

b.         System GHP/GMP (zasady higieny, instrukcje, formularze)

c.         Wprowadzenie do Systemu HACCP

d.         Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych

e.         Definicja i wyznaczanie Krytycznych Punktów Kontroli

4.         Metodyka wdrażania Systemu HACCP System HACCP:

a.         7 zasad wdrażania systemu HACCP wg Codex Alimentarius

b.         Projektowanie przykładowej dokumentacji wg 12 etapów wdrażania systemu

 

2. Szkolenie zawodowe pt. „Opiekun osób starszych” dla 3 uczestników

 

1.         Czas trwania minimum 60 godzin

2.         Kurs powinien zawierać następujący minimalny zakres tematyczny:

a.         Zajęcia organizacyjne - poznanie wyposażenia, sprzętu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona przeciwpożarowa ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja.

b.         Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym – sylwetka zawodowa opiekuna

c.         Anatomia z fizjologią.

d.         Proces starzenia się organizmu człowieka

e.         Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby

f.         Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów.

g.         Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.

h.         Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku

i.          Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

j.          Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji

k.         Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

l.          Pierwsza pomoc w geriatrii

m.        Wybrane zagadnienia farmakoterapii

n.         Zasady żywienia ludzi chorych  starszych i niepełnosprawnych

 

3. Kurs obsługi wózków widłowych (jezdniowych) dla 5 uczestników.

 

1.         Czas trwania minimum 80 godzin

2.         Kurs powinien zawierać następujący minimalny zakres tematyczny:

a.         Typy stosowanych wózków jezdniowych

b.         Budowa wózka

c.         Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

d.         Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

e.         Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

f.         Wiadomości z zakresu bhp

g.         Praktyczna nauka jazdy

h.         Wiadomości o dozorze technicznym

i.          Bezpieczna wymiana butli gazowych

j.          Oraz przygotować słuchaczy do egzaminu przed komisją UDT z zakresu obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia na kategorię II WJO (wózki sterowane z kabiny) oraz III WJO (wózki sterowane z poziomu roboczego)

3.         Szkolenie powinno się odbyć na poniższych typach wózków:

a.         podnośnikowy prowadzony akumulatorowy

b.         naładowany platformowy akumulatorowy

c.         podnośnikowy kierowany z napędem spalinowym (benzyna, gaz. olej napędowy)

d.         podnośnikowy kierowany z napędem elektrycznym (akumulatorowy)

 

4. Kurs spawacza metodami TIG, MIG, MAG, elektryczne i gazowe dla 5 uczestników.

 

1.         Podstawowe zagadnienia dotyczące teorii

a.         zagadnienia z zakresu łączenia metali stopów i metali niezależnych

b.         problematyka elektrod do spawania

c.         informacje z zakresu podziału stali węglowych,

d.         podział stali stopowych,

e.         spawalność stali,

f.         Podstawowe wiadomości z elektrotechniki

g.         kontrola połączeń spoin

h.         wady spoin

i.          przepisy dotyczące BHP przy spawie elektrycznym

j.          kompleksowe informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej

2.         Spawanie w osłonie argonu TIG

3.         Spawanie w osłonie argonu MIG

4.         Spawanie w osłonie CO2 metodą MAG

5.         Wykonawca zapewnia uczestnikom urządzenia niezbędne do realizacji szkolenia oraz odzież ochronną.

 

5. Kurs komputerowy  zgodny z zakresem  egzaminu ECDL Core dla 4 uczestników

 

1.         Kurs winien przygotowywać do zdania egzaminu i swoim zakresem odpowiadać wymaganiom egzaminu ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) dla pracowników biurowych według ogólnie przyjętych norm dla ECDL Core

2.         Kurs obejmuje minimum 70 godzin

3.         Wykonawca udostępnia uczestnikom sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji szkolenia.

4.         Kurs obejmuje również zgłoszenie uczestników do egzaminu ECDL i opłacenie kosztów egzaminu.

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9

3) Czas trwania lub termin wykonania: 15 października 2011 r.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2011.doc (DOC, 551KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-07-01 15:18:47 551KB 61 razy
Wynik postępowania
1 img014.pdf (PDF, 764KB) 2011-08-01 09:30:31 764KB 648 razy
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf (PDF, 144KB) 2011-08-02 14:01:51 144KB 572 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-07-2011 15:18:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 01-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 02-08-2011 14:01:51