Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego"

Boleszkowice: Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Poniatowskiego i Żeromskiego
Numer ogłoszenia: 111836 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Poniatowskiego i Żeromskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi poprzez : - rozebranie nawierzchni bitumicznej - 35 m2 - rozebranie nawierzchni z brukowca - 35 m3 - rozebranie krawężników betonowych - 20 m - wywiezienie gruzu z rozbiórki - 10 m3 - wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 4 cm, z wywiezieniem urobku na 1 km - 536,4 m2 - regulacja pionowa kratek ściekowych - 2 szt. - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - 11 szt. - wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, głęb. 10 cm - 40 m2 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. 10 cm - 40 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm - 35 m2 - podbudowa z betonu B-10, gr. 8 cm - 35 m2 - nawierzchnia z brukowca 16-20 cm - 35 m2 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z oporem betonu B-10 - 20 m - ustawienie krawężników betonowych trapezowych 15x22x30 cm - 25 m - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mastyksowo-grysową (SMA), średnia grub. warstwy 2 cm -114 t - wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA), grub. warstwy po zwałowaniu 4 cm - 2.816,4 m2 - zakup i montaż znaków drogowych - 12 szt. - wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu Przebudowa nawierzchni chodnika obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm (z wyłączeniem chodnika o nawierzchni z kostki betonowej) - 88,0 m2 - rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - 34 m2 - rozbiórka elementów ulicy : krawężnik betonowy - 51,0 m - wykonanie koryta pod chodnik i jezdnię gł. 20 cm - 98,0 m2 - wykonanie koryta pod chodnik i jezdnię gł. 30 cm - 205,0 m2 - wywóz nadmiaru urobku ziemi - 76 m3 - profilowanie i zagęszczenie podłoża - 303 m2 - wykonanie warstwy odsączającej - 303 m3 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 67 m3 - ustawienie krawężnika drogowego 15x30 cm - 176,0 m - ustawienie obrzeża betonowego chodnika 30x8 cm - 142 m - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej h= 8 cm 9 (chodnik - 236 m2, zjazdy - 67 m2) - zakup i montaż znaków o wym. 70x90 cm z logo gminy /wzór do uzgodnienia/ - 2 szt. - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - uporządkowaniem terenu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w ysokości 2.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienia warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projet finasowany jest z Narodowego Programu Przebódowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_przetargu_remont_ulicy_Poniatowskiego_i_A_eromskiego.doc (DOC, 37KB) 2011-05-12 15:52:14 37KB 599 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPIS_ZAWARTOA_CI_OPRACOWANIA.doc (DOC, 11KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:20:45 11KB 128 razy
2 D-01.02.04_Roboty_rozbiorkowe.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 15:59:36 142KB 126 razy
3 D-08.03.01_Obrzeza_chodnikowe.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:06:01 182KB 127 razy
4 ZaA_A_czniki_do_Specyfikacji.doc (DOC, 95KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 13:28:43 95KB 58 razy
5 STR._TYT..doc (DOC, 55KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:14:12 55KB 124 razy
6 D-04.01.01_Koryto_wraz_z_profilowaniem.pdf (PDF, 160KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:00:11 160KB 163 razy
7 A_LEPY_KOSZTORYS.doc (DOC, 232KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:06:50 232KB 135 razy
8 SIWZ.doc (DOC, 330KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 15:52:14 330KB 159 razy
9 ST_-_01.doc (DOC, 138KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:21:13 138KB 123 razy
10 ST_-_03.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:21:37 38.KB 121 razy
11 Spis_tresci_ST.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:06:16 70.KB 126 razy
12 PW3.jpg (JPG, 4.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:11:37 4.5MB 120 razy
13 PRZEDMIAR_ROBA_T.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:22:32 19KB 140 razy
14 UMOWA_NR_Projekt_A_romskiego.doc (DOC, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 15:56:55 105KB 140 razy
15 OPIS_TECHNICZNY.doc (DOC, 21KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:14:46 21KB 133 razy
16 Pw1.jpg (JPG, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:08:29 3.1MB 135 razy
17 ST_-_05.doc (DOC, 49KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:22:05 49KB 224 razy
18 PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_-_OPIS_TECHNICZNY_-_ENERGETY.pdf (PDF, 220KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:07:25 220KB 128 razy
19 KOSZTORYS_OFERTOWY.doc (DOC, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:22:22 23.KB 133 razy
20 HARMOGR_SchetynA_wka_2011.doc (DOC, 76KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-19 13:12:45 76KB 62 razy
21 ST_-_04.doc (DOC, 91KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:21:48 91KB 118 razy
22 D-08.01.01_Krawezniki_betonowe.pdf (PDF, 201KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:03:21 201KB 122 razy
23 ST_-_02.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:21:25 45KB 127 razy
24 PW2.jpg (JPG, 4.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:09:49 4.0MB 127 razy
25 D-04.04.02_Podbudowa_z_kruszywa_lamanego.pdf (PDF, 308KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:01:23 308KB 134 razy
26 PRZEDMIAR_ROBA_T.pdf (PDF, 339KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 15:58:37 339KB 148 razy
27 D-00.00.00_Wymagania_ogolne.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 15:59:19 233KB 130 razy
28 PW5.jpg (JPG, 929KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:12:49 929KB 119 razy
29 PW4.jpg (JPG, 404KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:12:06 404KB 122 razy
30 D-05.03.23_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej.pdf (PDF, 195KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:01:52 195KB 162 razy
31 SPIS_SPECYFIKACJI_TECHNICZNYCH.doc (DOC, 9KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:20:59 9KB 122 razy
32 D-04.02.01_Warstwa__odsaczajaca.pdf (PDF, 164KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:00:32 164KB 130 razy
33 D-08.02.02_Chodniki_z_kostki_betonowej.pdf (PDF, 199KB)
Po terminie otwarcia ofert
2011-05-12 16:05:39 199KB 122 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 WyjaA_nienia_do_projektu_umowy.doc (DOC, 21.KB) 2011-05-19 13:35:11 21.KB 542 razy
Wynik postępowania
1 wynikpostepowania.jpg (JPG, 301KB) 2011-06-02 14:17:14 301KB 603 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-05-2011 15:52:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 02-06-2011 14:17:14