Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi lokalnej w skład, której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowści Chlewice

Boleszkowice: Przebudowa drogi lokalnej wskkład , której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109, 131 leżące w obrębie geodezyjnym Chlewice
Numer ogłoszenia: 54021 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleszkowice.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi lokalnej wskkład , której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109, 131 leżące w obrębie geodezyjnym Chlewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi lokalnej w miejscowości Chlewice na odcinku długości 550 mb, w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 109 i 131 polegające na wykonaniu warstwy nawierzchni wraz z korektą niwelety drogi oraz spadków poprzecznych, oraz wykonanie elementu chodnika i pętli autobusowej. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów robót: - wykonanie profilowania istniejącej drogi, wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, -wykonanie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego, -wykonanie utwardzonych poboczy, -wykonanie elementów ulic przy przystanku autobusowym przy założeniu następujących parametrów technicznych: -klasa drogi - D, -kategoria ruchu- KR1, -prędkość projektowana - 40 km/h, -szerokość drogi 3,5 m, -szerokość poboczy - 0,75 m. Przebudowa drogi ma ściśle nawiązywać do istniejącej trasy oraz do granic działki w miejscowości Chlewice. W przekroju normalnym szerokość jezdni 3,5 m. Spadki poprzeczne jezdni : jednostronny 2% przy przystanku autobusowym a na pozostałym odcinku drogi - spadek daszkowy wynoszący 2%. Wzdłuż krawędzi jezdni należy wykonać pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym wynoszącym 8 %. Zamówienie obejmuje wykonanie następującej konstrukcji drogi : podbudowa z z kruszywa łamanego, gr. 15cm;w-wa wiążącej z betonu asfaltowego, gr. 4cm;w-wa ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych należy wykorytować pod w-wy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowaną niweletą. Materiał z wykonanego koryta należy wykorzystać do utwardzenia poboczy. W obrębie pętli autobusowej należy wykonać konstrukcję: podbudowa z z kruszywa łamanego, gr. 20cm;w-wa wiążącej z betonu asfaltowego, gr. 6cm;w-wa ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm.Fragment jezdni o nawierzchni z kostki betonowej należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu B10. Konstrukcja jezdni: podbudowa z z kruszywa łamanego, gr. 20Cm;podsypka cementowo -piaskowa ; gr. 4cm,kostka betonowa h=8cm. Chodnik należy wykonać o szerokości 2,0m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Konstrukcja chodnika: podsypka cementowo -piaskowa; gr. 4cm,kostka betonowa h=8cm.Chodnik ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm ustawionym na podsypce piaskowej. Niweletę dróg należy dostosować do rzędnych terenu istniejącego oraz terenu przyległego w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych. Spadki podłużne oraz wyokrąglenia załamań niwelety przedstawiono na rys. Nr 4 Przekrój podłużny Sposób odprowadzenia wód opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne skierować w przyległy teren. W obrębie przebudowywanych dróg zlokalizowana jest sieć teletechniczna. Zamówienie obejmuje kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III - IV pod rury osłonowe) oraz ułożenie rur osłonowych z PCW dwudzielne Arota o średnicy do 140 mm. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup i montaż kompletnego oznakowania pionowego w ilości szt. 6 oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: należy wnieść wadium w wysokości 6.500,00 PLN

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującym składem osobowym: kierownik budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie nieograniczonym, w specjalności drogowej. Ocena spełnienia warunków metodą spełnia nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca: wykonał przynajmniej 2 budowy, przebudowy kompleksowej drogi publicznej kategorii min. drogi gminnej, o długości przynajmniej jak droga objęta zakresem zamówienia, obejmujące m. in: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej. Ocena spełnia warunków spełnia nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

jak w pkt. III. 3.1

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. Zdolność kredytowa wykonawcy lub wielkość posiadanych przez niego środków finansowych nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 PLN, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez Wykonawców w ramach konsorcjum oceniana bedzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prow2adzonej działalności związanej z rodzajem robót stanowiących przedmiot zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana kierownika robót wymaganego na etapie przetargu może nastąpić wyłącznie po akceptacji Zamawiającego na wniosek Wykonawcy po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, że osoby te spełniają wymagania przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania aneksu do umowy. 2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku 1.1. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Narodowy Program Przebódowy Dróg Lokalnych 2008- 2011..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 D-05.03.05a_Nawierzchnia_z_BA_(A_cieralna).pdf (PDF, 181KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:41:24 181KB 123 razy
2 D-04.04.02_Podbudowa_z_kruszywa_A_amanego.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:40:30 182KB 100 razy
3 D-04.01.01_Koryto_wraz_z_profilowaniem.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:39:44 121KB 132 razy
4 PB_3_PN.jpg (JPG, 750KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:50:49 750KB 108 razy
5 Harmonogram_rzeczowo_-_finansowy.doc (DOC, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:38:11 53.KB 149 razy
6 OPIS_TECHNICZNY.pdf (PDF, 205KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:46:38 205KB 135 razy
7 PB_1_PZT1.jpg (JPG, 2.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:48:11 2.6MB 137 razy
8 D-05.03.05_Warstwa_wiA_A_A_ca.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:40:52 210KB 122 razy
9 PB_4_PPD.jpg (JPG, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:52:11 1.9MB 129 razy
10 D-08.03.01_ObrzeA_a_chodnikowe.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:42:46 142KB 126 razy
11 PB_2_PZT2.jpg (JPG, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:49:30 1.7MB 129 razy
12 D-01.01.01_Odtworzenie_trasy.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:39:21 119KB 126 razy
13 D-04.03.01_Oczyszczenie_i_skropienie_warstw_konstrukcyjnych.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:39:59 114KB 124 razy
14 D-00.00.00_Wymagania_ogA_lne.pdf (PDF, 191KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:39:02 191KB 134 razy
15 SIWZ_+projekt_umowy_Chlewice.doc (DOC, 261KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:36:03 261KB 158 razy
16 D-08.01.01_KrawA_A_niki_betonowe.pdf (PDF, 132KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:42:28 132KB 119 razy
17 ZaA_A_czniki_do_Siwz_Chlewice.doc (DOC, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:36:24 130KB 143 razy
18 D-05.03.23_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej.pdf (PDF, 151KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:41:51 151KB 129 razy
19 Spis_treA_ci_ST_Przebudowa_drA_g_gminnych_w_miejscowoA_ci_Chlewice.pdf (PDF, 70.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:43:07 70.KB 132 razy
20 D-06.03.01_Umocnienie_poboczy_mieszankA__optymalnA_.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-11 13:42:11 112KB 123 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wyniku_postA_powania_-_Boleszkowice.doc (DOC, 33.KB) 2010-03-31 11:56:22 33.KB 572 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.doc (DOC, 26KB) 2010-04-15 13:29:45 26KB 595 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 11-03-2010 13:36:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 11-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 15-04-2010 13:29:45