Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę i remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Boleszkowice, budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej

Boleszkowice: Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Boleszkowice, budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej
Numer ogłoszenia: 61406 - 2010; data zamieszczenia: 05.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Boleszkowice, budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie gminy Boleszkowice, budowę świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy wiejskiej w Wysokiej polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na: - roboty ziemne, - betonowanie i roboty żelbetowe, - roboty murowe, - roboty dachowe, - ocieplenie budynków metodą bezspoinową, - wykonanie ścianek z płyt G-K, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie tynków wewnętrznych, - wykonanie okładzin ceramicznych oraz posadzek w budynkach, - roboty malarskie, - zewnętrzne instalacje sanitarne, - wewnętrzne instalacje sanitarne, - zewnętrzne instalacje elektryczne, - wewnętrzne instalacje elektryczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy - prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 siwz; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; 3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania; 4) Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. każda pozycja z przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji; 5) Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 10:50, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizaowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_do_pobrania.doc (DOC, 47.KB) 2010-03-08 11:05:57 47.KB 500 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SST-1.1.1.-Roboty_ziemne-Boleszkowice.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:48:12 213KB 308 razy
2 SST-1.1.8.-Tynki_wewnA_trzne-Boleszkowice.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:56:32 233KB 162 razy
3 Instalacje_sanitarne.pdf (PDF, 171KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:12:34 171KB 232 razy
4 SPECYFIKACJA_BOLESZKOWICE_ostateczna.pdf (PDF, 492KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:05:57 492KB 196 razy
5 SST-1.2.1.-ZewnA_trzne_instalacje_sanit.-Boleszkowice.pdf (PDF, 254KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:01:40 254KB 223 razy
6 SST-1.1.4.-Roboty_dachowe-Boleszkowice.pdf (PDF, 513KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:51:06 513KB 306 razy
7 Instalacje_elektryczne.pdf (PDF, 183KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:12:12 183KB 355 razy
8 Projekt_Zagospodarowania_Gudziszz.pdf (PDF, 4.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:04:11 4.5MB 334 razy
9 Projekt_Archit_Budowla_Gudzisz.pdf (PDF, 36.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:21:19 36.MB 181 razy
10 SST-1.1.6.-A_ciany_i_sufity_z_pA_yt_G-K-Boleszkowice.pdf (PDF, 440KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:55:02 440KB 171 razy
11 PR_Gudzisz_budynek_A_wietlicy.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:13:40 1.3MB 206 razy
12 SST-1.1.11.-Roboty_malarskie-Boleszkowice.pdf (PDF, 226KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:00:58 226KB 173 razy
13 SST-1.1.9.-PodA_ogi_i_posadzki-Boleszkowice.pdf (PDF, 392KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:59:49 392KB 161 razy
14 SST-1.1.2.-Roboty_A_elbetowe_i_betonowe-Boleszkowice.pdf (PDF, 442KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:49:08 442KB 246 razy
15 ST-1.0.0.-Wymagania_ogA_lne-Boleszkowice.pdf (PDF, 306KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:03:57 306KB 174 razy
16 SST-1.3.2.-Instalacje_elektryczne_wewnA_trzne-Boleszkowice.pdf (PDF, 282KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:03:22 282KB 169 razy
17 PR_Remont-A_wietlicy_W_Wysokiej.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:17:03 1.7MB 191 razy
18 PR_Gudzisz_Roboty_zewnetrzne.pdf (PDF, 292KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:14:16 292KB 176 razy
19 SST-1.1.10.-OkA_adziny_ceramiczne-Boleszkowice.pdf (PDF, 213KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:00:33 213KB 172 razy
20 SST-1.1.5.-Ocieplenie_metodA__BSO_elewacji-Boleszkowice.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:51:36 234KB 171 razy
21 SST-1.1.3.-Roboty_murowe-Boleszkowice.pdf (PDF, 351KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:49:51 351KB 178 razy
22 SST-1.3.1.-Instalacje_elektryczne_zewnA_trzne-Boleszkowice.pdf (PDF, 221KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:02:49 221KB 200 razy
23 SST-1.1.7-Stolarka_okienna_i_drzwiowa-Boleszkowice.pdf (PDF, 519KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 11:55:54 519KB 232 razy
24 SST-1.2.2.-Instalacje_sanitarne_wewnA_trzne-Boleszkowice.pdf (PDF, 263KB)
Po terminie otwarcia ofert
2010-03-08 12:02:20 263KB 176 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Nowy_przedmiar_robA_t_na_remont_A_wietlicy_wiejskiej_w_Wysokiej.pdf (PDF, 2.3MB) 2010-03-15 10:42:00 2.3MB 568 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wyniku_przetargu.jpg (JPG, 264KB) 2010-03-26 14:29:20 264KB 553 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_swietlice.doc (DOC, 27.KB) 2010-04-15 13:37:16 27.KB 513 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 08-03-2010 11:05:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 08-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 15-04-2010 13:37:16