Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg droga w m. Wyszyna


Urząd Gminy w Boleszkowicach Boleszkowice 02.07.2009 r.

ul. Świerczewskiego 24,

74-407 Boleszkowice

Tel. 095 7606124

fax 095 7606135

TABLICA OGŁOSZEŃ

Strona internetowa http://www.boleszkowice.pl

 

Znak: ZP - 4/09

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Wójt Gminy Boleszkowice 74-407 Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w m. Wyszyna dz. Nr 4 obręb Wysoka

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi poprzez :

- wykonanie nawierzchni drogi na szerokości 4,0 m o dł. 700 m.

- wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr 15 cm

- wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego - tłucznia gr. 15 cm.

- wykonanie poboczy,

- wykonanie rowów odwadniających

 

 

 

Kod CPV 45233220-7

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Wymagany termin realizacji od dnia podpisania umowy do 15.09.2009.

Wymagany termin gwarancji: 36 m-cy.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych a także warunki dodatkowe (minimalne)

 

  1. Zdolność kredytowa Wykonawcy (zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. „ Prawo Bankowe” Dz. U.02.72.665 z późniejszymi zmianami ) lub wielkość posiadanych przez niego środków finansowych nie może być mniejsza niż wartość ofertowa,

  2. Wykonawca musi dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, praktyką oraz aktualnym wpisem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów - do pełnienia nadzoru wykonawczego (jeśli taka osoba nie jest pracownikiem Wykonawcy należy dołączyć kopię odpowiedniej umowy z wykonawcą o pełnieniu nadzoru wykonawczego).

 

Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Przed upływem terminu składania ofert wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2000 zł.

 

Kryteria oceny ofert: cena 100%

 

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg - Przebudowa drogi gminnej w m. Wyszyna Nie otwierać przed 22.07.2009r. godz. 1000 oraz adresem wykonawcy należy składać w sekretariacie U.G. (pokój nr6) w terminie do 22.07.2009 r. do godziny 945

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.07.2009 godz. 1010 w siedzibie zamawiającego sala posiedzeń nr 3

 

Formularz specyfikacji w cenie 20 zł. można odebrać w U.G. Boleszkowice pokój nr 14. Pracownikami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Roman Czerwiński i Włodzimierz Mazur w pokoju nr 14 tel. 0957606124 w 43

w dni robocze w godzinach od 8.00 - 14.00

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_droga_Wyszyna.doc (DOC, 30.KB) 2009-07-02 15:25:56 30.KB 542 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_czniki_do_Specyfikacji.doc (DOC, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-02 15:24:23 159KB 0 razy
2 projekt_umowy_Wyszyna.doc (DOC, 31KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-02 15:25:56 31KB 0 razy
3 SWIZ_droga_Wyszyna.doc (DOC, 324KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-02 15:23:44 324KB 1 raz
4 mapa.doc (DOC, 124KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-02 15:24:46 124KB 0 razy
5 PRZEDMIAR_ROBA_T.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-07-02 15:25:07 32KB 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 02-07-2009 15:23:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kopyłowska 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Marta Tomala 02-07-2009 15:26:07