Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych


 Boleszkowice, dnia 31.07.2006 r.  

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y  

Zamawiający:  

Gmina Boleszkowice  

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice  

z a p r a s z a  

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości powyżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:  

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Gudzisz i Chwarszczany  

 1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - odpłatność - 20 złotych.  

 1.  Zakres zamówienia : przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym. Gudzisz dz. Nr 156, 185, 189, 35 oraz w obrębie geodezyjnym Chwarszczany dz. Nr 232  

 1.  Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.  

 1.  Wymagany termin zakończenia inwestycji - 31.10.2006 r. 

 1.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500 zł /słownie dwa tysiące pięćset złotych w terminie do dnia 23 sierpnia do godz 10.00 w wyłącznie jednej z wymienionych form :  

a/ pieniądza /złotych polskich/ na konto zamawiającego PEKAO S.A. I/O w Dębnie Nr 

64124035521111000040464679 

b/ poręczenia lub gwarancji bankowej mającej ważność 60 dni od daty składania ofert do  

pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego  

c/ gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność j.w. do pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego  

d/ poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 litr. B ustawy z  

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr  

109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216. poz. 1824/ do pokoju  

nr 9 w siedzibie zamawiającego.

 e/ kserokopie dokumentów wymienionych pod liter. a- d należy dołączyć do oferty przetargowej  

potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

Prosimy ponadto o podanie w ofercie numeru konta bankowego na które należy zwrócić wadium wpłacone przelewem po zakończeniu postępowania przetargowego.  

 1.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 1.  spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 3.  spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 1.  Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.  

 1.  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 - sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 23.08.2006 r. do godz. 10.00. 

 1.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2006 r. godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego - sala posiedzeń nr 3. 

 1.  Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert. 

 1.  Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 •  095-7606124 w 36 - u Pani Ewy Dardzikowskiej - w godz. 08.00 - 14.00.  

 1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

Dział

 

Grupa

 

Klasa

 

Kategoria

 

Nazwa

 

45233120-6

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie robót związanych z wykonywaniem nawierzchni dróg.

 

Edmund Zioła  

Wójt Gminy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc (DOC, 30.KB) 2006-07-31 14:35:03 30.KB 575 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_umowa.zip (ZIP, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-07-31 14:35:03 44.KB 105 razy
2 Zal_nr_2_do_umowy.doc (DOC, 27KB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-08-11 13:15:52 27KB 117 razy
3 przedmiar_robot.zip (ZIP, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2006-08-11 13:42:24 2.2MB 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 31-07-2006 14:35:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 17-08-2006 13:36:56