UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 63 ust. 8 i § 70 ust. 1  Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 611) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

 

            Załącznik do uchwały Nr XXXIX/274/2018

                       z dnia 28 czerwca 2018 roku

                       Rady Gminy Boleszkowice

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku.

LP.

Termin komisji

Tematyka

Uwagi

1

Sierpień 28.08.2018r.

Wtorek godz.10.00

 

1. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019.

2. Sprawdzenie stanu Stadionu im. H. Łosia oraz orlika przy SP.

3. Analiza materiałów na sesję.

4. Sprawy bieżące.

Wyjście do ZS Boleszkowice

 

 

 

 

2

Wrzesień 25.09.2018r.

Wtorek godz.10.00

 

1.  Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Komisariatu Policji w Dębnie – dzielnicowym naszej gminy.

2. Omówienie wyników testów klas trzecich gimnazjum.

3. Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci

i młodzieży.

4. Przedstawienie wniosków do budżetu na rok 2019.

5. Informacja z działalności Stowarzyszenia „KS Chrobry”.

6. Ustalenie kierunków kontroli Komisji Rewizyjnej. 

7. Analiza materiałów na sesję.

8. Sprawy bieżące.

Dyrektor ZS

 

Dyrektor GCKiBP

 

Skarbnik

 

Prezes Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

3

Październik 23.10.2018r.

Wtorek godz.10.00

1. Stan przygotowań gminy do okresu zimowego:

a) plan zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników,

b) placówki oświatowo - wychowawcze GCKiBP,

c) Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2018/2019.

3. Analiza stanu służby zdrowia na terenie Gminy Boleszkowice.

4.  Analiza materiałów na sesję.

5.  Sprawy bieżące.

 

ZUK

Dyrektor GCKiBP

Kierownik OPS

Dyrektor Zespołu Szkół

 

 

 

 

4

Listopad 27.11.2018r.

Wtorek godz.10.00

1.  Przyjęcie projektu budżetu gminy na rok 2019.

2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.

3. Informacja nt. świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie gminy.

4. Informacja z zakresu realizacji strategii rozwoju gminy pod kątem pozyskiwania środków pozabudżetowych (PROW).

5.  Analiza materiałów na sesję.

6.  Sprawy bieżące.

Skarbnik

 

Ref. finansowy

 

OPS

 

 

Ref. POF

 

 

 

 

5

Grudzień 21.12.2018r.

Piątek  godz.10.00

1. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci                     i młodzieży w gminie Boleszkowice.

2. Omówienie budżetu gminy na 2019r.

3. Zatwierdzenie planu pracy komisji na I półrocze 2019r.

4. Informacja dotycząca Gminnego Centrum Kultury   i Biblioteki Publicznej 

w Boleszkowicach.

5.  Analiza materiałów na sesję.

6.  Sprawy bieżące.

Dyrektor GCKiBP

Skarbnik

 

 

 

Dyrektor GCKiBP

 

 

 

Uwaga! Tematyka posiedzeń może ulec zmianie bądź uzupełnieniu zgodnie z decyzją Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Beata Stankiewicz

 

 

Załączniki do pobrania

1 uchwała komisja oświaty na II półrocze 2018 r.doc (DOC, 46KB) 2018-07-02 10:40:02 40 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:40:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:40:02