Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-01-30 08:35:32
Uchwała Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na rok 2018 2018-01-30 08:06:17
Uchwała Nr XXXV/244/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-01-30 08:04:22
Uchwała Nr XXXV/245/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Chlewice 2018-01-30 07:53:20
Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Chlewice 2018-01-30 07:54:59
UCHWAŁA NR XXXV/247/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice 2018-01-30 08:01:16
Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków do rady sołeckiej we wsi Boleszkowice 2018-01-30 07:57:27
Uchwała Nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-02-27 13:23:58
Uchwała Nr XXXVI/250/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-02-27 12:45:23
Uchwała Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice 2018-02-27 12:48:22
Uchwała Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-02-27 12:51:26
Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIX/130/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016 ? 2024 2018-02-27 12:55:31
Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2018-02-27 13:21:26
UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok 2018-04-06 08:40:40
UCHWAŁA NR XXXVII/256/2018 RADY Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-04-06 08:43:11
UCHWAŁA Nr XXXVII/257/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-03 12:33:24
UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-03 12:35:57
Uchwała Nr XXXVII/259/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boleszkowice w 2018 r. 2018-04-03 12:46:21
Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/250/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr IV/27/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych 2018-04-03 12:39:10
Uchwała nr XXXVII/261/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego ?Pomoc Gminy Boleszkowice osobom długotrwale i ciężko chorym lub niepełnosprawnym w wyposażeniu w sprzęt rehabilitacyjny? 2018-04-03 12:42:33
UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018rok 2018-05-02 10:53:00
UCHWAŁA NR XXXVIII/263/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 ROKU w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? Trasa Pojezierna 2018-05-02 10:54:51
Uchwała Nr XXXVIII/264/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice na rzecz ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 2018-04-27 12:24:07
Uchwała Nr XXXVIII/265/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zespołu przyrodniczo ? krajobrazowego ?Porzecze? 2018-04-27 12:17:50
Uchwała Nr XXXVIII/266/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2018-04-27 12:28:54
UCHWAŁA NR XXXVIII/267/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 2018-04-27 12:21:06
UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok 2018-07-02 10:44:02
UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-02 10:36:11
UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok 2018-07-03 13:07:12
UCHWAŁA NR XXXIX/271/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2018-2028 2018-07-03 13:13:03
UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:43:01
UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:41:40
UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na II półrocze 2018 roku 2018-07-02 10:40:02
UCHWAŁA Nr XXXIX/275/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:49:51
UCHWAŁA Nr XXXIX/276/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-07-02 10:46:50
UCHWAŁA Nr XXXIX/277/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/169/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boleszkowice na lata 2015-2032 2018-07-02 10:34:42
UCHWAŁA Nr XXXIX/278/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego 2018-07-02 10:32:33
UCHWAŁA Nr XXXIX/279/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:48:02
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:37:23
UCHWAŁA Nr XXXIX/281/201 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:38:33
UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów: Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Boleszkowice i Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boleszkowice 2018-07-02 10:45:50
UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2018-07-02 10:54:31