UCHWAŁA NR LV.112.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 29 STYCZNA 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Boleszkowice na 2019r.