UCHWAŁA NR CDLXI.867.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2019 - 2029