ZARZĄDZENIE NR 16/2018 Wójta Gminy Boleszkowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 25 maja 2018r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Gminy Boleszkowice.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

Wójta Gminy Boleszkowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 25 maja 2018r.

 

w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań operacyjnych na terenie Gminy Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 t. j.) oraz § 3 pkt 4 i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002r, nr 96, poz. 850), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz. 2218) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia  2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 98 poz. 978).

 

§1. Ustalam wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Boleszkowice, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań operacyjnych, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§2. Bieżącej aktualizacji wykazu wymienionego w § 1 dokonuje Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

§3. Kierowników podmiotów wymienionych w § 1 czynię odpowiedzialnymi za:

 1. opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych w dwóch egzemplarzach zgodnie z otrzymanym wypisem,
 2. uzgodnienie treści opracowanych kart z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w terminie do dnia 25 czerwca 2018r.
 3. zatwierdzenie opracowanych kart i pozostawienie egz. Nr 1 w dokumentacji realizacji zadań operacyjnych funkcjonowania Gminy Boleszkowice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przekazanie egz. nr 2 do Samodzielnego Stanowiska ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

 

 

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice – Szef Obrony Cywilnej Gminy

Jan Krzywicki

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Boleszkowice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 25 maja 2018 roku

 

Wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych, organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Gminy Boleszkowice, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie realizacji zadań operacyjnych Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

 1. Referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Boleszkowice.
  1. Referat Organizacyjny;
  2. Referat Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska;
  3. Referat Finansowo – Budżetowy i Podatków;
  4. Referat Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych;
  5. Urząd Stanu Cywilnego;
  6. Radca Prawny;
  7. Samodzielne stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego;
  8. Samodzielne stanowisko ds. Obywatelskich i Archiwum Zakładowego
  9. Samodzielne stanowisko ds. Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych
  10. Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych

 

 

 1. Podmioty administracji zespolonej i niezespolonej w zakresie uzgodnień dotyczących planowania i realizacji zadań operacyjnych, zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej:

 

 1. Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu;
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu;
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii;
 4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 6. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myśliborzu;
 7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Myślibórz.

 

 1. Przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki organizacyjne Gminy:

 

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej;
 2. Zakład Usług Komunalnych.

 

 1. Inne wg. potrzeb do realizacji zadań obrony Cywilnej Powiatu Myśliborskiego, które tworzą formacji obrony cywilnej lub zabezpieczają pod względem logistycznym zadania obrony cywilnej.

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2018

Wójta Gminy Boleszkowice – Szefa Obrony Cywilnej Gminy

z dnia 25 maja 2018r.

 

 

egz. Nr…….

ZATWIERDZAM:

                                                                          

TYP ZADANIA

 

KARTA REALIZACJI ZADANIA

 (organ/jednostka organizacyjna)

NUMER ZADANIA GŁÓWNEGO

 

SYTUACJA PLANISTYCZNA

 

NUMER ZADANIA WŁASNEGO

 

ODPOWIEDZIALNY:

 

 (imię i nazwisko)

 

(kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za realizację zadania)

WYKONAWCA:

 

(imię i nazwisko)

 

 (funkcja osoby lub nazwa zespołu bezpośrednio realizującego zadanie)

TREŚĆ ZADANIA GŁÓWNEGO

 

TREŚĆ ZADANIA WŁASNEGO

 

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

(od momentu otrzymania zadania)

 

PROCEDURA:

OPIS PROCEDUR:

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE ZEWNĘTRZNE

(inne DAR, organy/jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez MIiB, MGMiŻ, przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym)

 

PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE WEWNĘTRZNE

(macierzyste komórki organizacyjne)

 

DOKUMENTACJA BAZOWA

(plany i inne dokumenty warunkujące realizację zadania i miejsce ich przechowywania)

 

DODATKOWE INFORMACJE

(wg ustaleń wykonawcy)

 

 

       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:28:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-06-2018 07:28:42