Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2017

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy Boleszkowice w roku 2017.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2  oraz  art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.1817) oraz Uchwały Nr XXII/144/16 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w okresie do 30 listopada 2017r.

I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie klubu sportowego w miejscowości Boleszkowice – dotacja w wysokości 30.000 zł (brutto).

a) prowadzenie zajęć treningowych,

b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych,

d) bieżące utrzymanie boiska sportowego i szatni.  

e) prowadzenie zajęć treningowych,

f) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

g) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych,

h) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Dotacja może być przyznana w szczególności na: pokrycie kosztów: szkoleń - wynagrodzenia kadry instruktorskiej i trenerskiej, wyjazdów na zawody (delegacje zbiorowe, transport), zakupu sprzętu sportowego, utrzymania obiektów (płyty boiska, szatni i innych), wynajmu obiektów do prowadzenia zajęć, opłaty sędziów sportowych, zakupu środków opatrunkowych, higieny osobistej i środków czystości, badań lekarskich i ubezpieczeń NNW (uczestników zajęć i zawodów), opłat związanych z udziałem zawodników w rozgrywkach ligowych. Przygotowanie i udział drużyn klubu sportowego do rozgrywek ligowych. Zapewnienie kadry szkoleniowej. Organizację imprez sportowych i sportów rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Boleszkowice, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów. Udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych. Zakup sprzętu i usług niezbędnych do wykonywania wymienionych powyżej zadań.

Kwota przeznaczona na dotacje może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiot ubiegający się o dotację powinien:

a) mieć siedzibę na terenie Gminy Boleszkowice,

b) zadanie winne być realizowane na terenie Gminy Boleszkowice lub na rzecz jego mieszkańców,

c) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

d) dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

e) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzenia rozgrywek,

f) dysponuje odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiający realizację zadania.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Gminy Boleszkowice oraz w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego przedsięwzięcia i jakiej miejscowości z zakresu kultury fizycznej i sportu oferta dotyczy .

5. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniuart.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty;

- kopię aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią oraz podpisem osób uprawionych do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż w 2017 roku.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy.
 3. Pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

IV.    Termin składania ofert:

1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna wskazywać obszar i nazwę zadania określonego
w ogłoszeniu o konkursie.

3) O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

4) Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: niekompletne pod względem wymaganych załączników, bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność oraz zawierające oczywiste omyłki rachunkowe, będą miały możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania oferenta.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie w dniu 14 kwietnia 2017r. o godz. 10.
 2. Tryb: złożone oferty będą oceniane przez  Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź
  odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy.
 3. Kryteria:

   a) Kryteria formalne:

- podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),

- oferta przedłożona zostanie i prawidłowo wypełniona na obowiązującym formularzu (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

b) Kryteria merytoryczne:

- rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz grup adresatów,

- rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań  w zakresie realizacji zadania,

- zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,

- zasięg oddziaływania (regionalny, ponadregionalny, międzynarodowy).

 c) kryteria finansowe:

- rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

 w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

- udział wkładu finansowego i osobowego w realizowanym zadaniu, np. środki własne, z innych źródeł oraz praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

d) kryteria organizacyjne:

- zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania, np. lokal, sprzęt, materiały,

- dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz możliwość realizacji zadania przez oferenta,

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy w Boleszkowicach www.boleszkowice.pl, oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotu i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Dotacja jest przyznawana w ramach  środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
 3. Dotacja zostanie przekazana na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
 4. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Kierownik Referatu ogólno-organizacyjnego i promocji - Emilia Juchniewicz tel. 957606124 wew. 44
 5. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.

Załączniki do pobrania

1 zarządzenie_komisja.pdf (PDF, 42KB) 2017-04-13 15:17:32 136 razy
2 ogłoszenie.pdf (PDF, 2.MB) 2017-03-24 14:11:24 143 razy
3 regulamin (2).pdf (PDF, 6.MB) 2017-03-24 14:11:24 166 razy
4 Poradnik_jak_wypelnic_oferte_2016.pdf (PDF, 39KB) 2017-03-24 14:11:24 140 razy
5 oferta realizacji zadania wzór.docx (DOCX, 54KB) 2017-03-24 14:11:24 142 razy
6 umowa ramowa na realizacjęzadania publicznego 2017.docx (DOCX, 55KB) 2017-03-24 14:11:24 134 razy
7 wzór sprawozdania.docx (DOCX, 47KB) 2017-03-24 14:11:24 143 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 24-03-2017 14:11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 24-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-04-2017 15:17:32