Budżet Gminy Boleszkowice na 2003 r.


 

 

 

UCHWAŁA NR IV/25/2003

 

RADY GMINY W BOLESZKOWICACH

 

z dnia 23 stycznia 2003 roku

 

 

 

w s p r a w i e : uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na rok 2003

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214,poz. 1806)

 

uchwala się , co następuje :

 

 

 

& 1. Ustala się dochody budżetu gminy ( załącznik Nr 1 i 2 ) w wysokości 4.273.004 zł

 

z tego :

 

 

 

1. Dochody zawiązane z realizacją zadań własnych ( załącznik nr 3 ) 3.887.554 zł

 

w tym :

 •  

  dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

 

alkoholowych oraz na korzystanie z tych zezwoleń ( załącznik nr 4) 31.000 zł

 

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 5) 385.450 zł

 

 

 

& 2. Ustala się wydatki budżetu gminy ( załącznik Nr 6 )

 

w wysokości 4.622.154 zł

 

z tego :

 

 

 

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych ( załącznik nr 7 ) 4.236.704 zł

 

w tym :

 •  

  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( załącznik nr 8 ) 85.136 zł

 

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 

oraz innych zadań zleconych ustawami ( załącznik nr 9 ) 385.450 zł

 

 

 

 

 

& 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 229.850 zł

 

z przeznaczeniem na :

 1.  

  Spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wysokości : 38.000 zł

 2.  

  Spłatę kredytu z banku PKO S.A Dębno w wysokości : 135.600 zł

 3.  

  Spłatę kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział

 

w Gorzowie Filia Nr 1 w Myśliborzu w wysokości : 56.250 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w budżecie 2003 roku zostaną

 

sfinansowane :

 •  

  kredytem bankowym 419.000 zł

 •  

  pożyczką 160.000 zł

 

( załącznik nr 10 )

 

 

 

& 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł

 

 

 

& 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Uchwały.

 

 

 

& 7. Ustala się dotację na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

 

porozumień przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu z zakresu dofinansowania

 

organizacji zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży ( załącznik Nr 12 )

 

w wysokości : 800 zł

 

 

 

& 8. Ustala się plan finansowy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z

 

załącznikiem nr 13.

 

 

 

& 9. Ustala się przychody i wydatki środka specjalnego załącznik nr 14

 

 

 

& 10. Dołącza się prognozę długu publicznego na lata 2003 - 2008 zgodnie z

 

załącznikiem nr 15

 

 

 

& 11. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości : 50.000 zł

 

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku

 

budżetowego deficytu budżetu , podlegającego spłacie w roku

 

budżetowym .

 

 

 

& 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :

 1.  

  Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między

 

działami.

 

 

 

& 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

& 14. Uchwała wchodzi w dniem 1 stycznia 2003 roku.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Za?. nr 3 doch. bud?. z realizacji zada? w?asnych wg dz. klasyf.bud?et..doc (, 24064) 2003-07-03 23:27:05 412 razy
2 Za?.nr6 wydatki wg. dzia?. i rozdz..doc (, 240128) 2003-07-03 23:27:05 400 razy
3 Za?.nr4 dochody z op?at za zezwol. na sprzed.alkoholu.doc (, 35328) 2003-07-03 23:27:05 407 razy
4 ~$d?et 2003.doc (, 162) 2003-07-03 23:27:05 406 razy
5 Za?.nr10 plan przych. i wydat. GFO?i GW.doc (, 22016) 2003-07-03 23:27:05 401 razy
6 Za?. nr 5 doch.zwi?zane z real. zada? z zakr. adm. rz?dowej.doc (, 22016) 2003-07-03 23:27:05 413 razy
7 Za??cznik Nr 11.doc (, 23552) 2003-07-03 23:27:05 415 razy
8 ZA??CZNIK 12.doc (, 35328) 2003-07-03 23:27:05 412 razy
9 za?.nr9 wydat. zwiaz. z realiz. zada? z zakresu admin. rz?d..doc (, 82944) 2003-07-03 23:27:05 415 razy
10 za?.nr8 wydatki bud?. zwi?zane z profilaktyk? GKRPA.doc (, 40448) 2003-07-03 23:27:05 431 razy
11 Za??cznik nr 1 doch. bud?t.wg klasyfikacji bud?et..doc (, 25088) 2003-07-03 23:27:05 421 razy
12 Za??cznik Nr 15.doc (, 100352) 2003-07-03 23:27:05 411 razy
13 Za??cznik Nr 14.doc (, 21504) 2003-07-03 23:27:05 417 razy
14 UCHWA?A budzetowa na rok 2003.doc (, 29696) 2003-07-03 23:27:05 407 razy
15 Za?. Nr 7 wydatki bud?. zadania w?asne.doc (, 247808) 2003-07-03 23:27:05 411 razy
16 za??cznik nr 1.doc (, 82944) 2003-07-03 23:27:05 421 razy
17 Za??cznik nr 2 doch. bud?etu wg wa?niej. ?r?de?.doc (, 44032) 2003-07-03 23:27:05 433 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 03-07-2003 23:27:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 03-07-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-04-2012 13:38:51