Uchwała Nr XXV/132/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/132/2013

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) orazart.211, art.212,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co   następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie                                - 9.132.314 zł
z tego:

1.  dochody bieżące                          .                                                                               - 8.854.131zł

 2.  dochody majątkowe                                                                                                   -         278.183 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie                                                        -  9.299.127 zł

z tego:

1.  wydatki bieżące                                                                                                        -   8.854.131zł

2.  wydatki majątkowe                                                                                                         -     444.996 zł

§ 3.Ustala się deficyt budżetu w kwocie                                                                           -     166.813 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-        zaciągniętych kredytów                                                                                          -     166.813 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

-  przychody                                                                                                                   -     715.397 zł

-  rozchody                                                                                                                     -    548.584 zł

§ 5.W budżecie tworzy się rezerwy:

  1.  ogólną w kwocie                                                                                                    -     32.910 zł

  2.  celową w kwocie                                                                                                    -       9.302 zł

       z przeznaczeniem na:

       a) realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego                                       -     23.608 zł

§ 6.1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  2. Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

      zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                                         -  40.000 zł
  
z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych

       2.Ustala się wydatki w kwocie                                                                                         -  54.000 zł
   na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
   rozwiązywania problemów alkoholowych

      3.Ustala się wydatki w kwocie                                                                                           -    3.000zł
   na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§  8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

   1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

 jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                          -  200.000 zł

   2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ztytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty                                                                                                                     -   548.584 zł

§  9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8

        do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie                                                                                                                                            -     33.700  zł
 
1.  Gmina Dębno,Powiat Myślibórz, Gmina Kostrzyn nad Odrą  (Załącznik Nr 7)

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

    a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

    b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa          Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                    

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                   Teresa Macyszyn

Załączniki do pobrania

1 Załącznik Nr 7. 2013 dotacje.doc (DOC, 36KB) 2013-01-31 11:22:43 449 razy
2 Załącznik nr 1 - 2013 dochody.doc (DOC, 54KB) 2013-01-31 11:22:32 486 razy
3 Załącznik nr 2. - 2013 dochody.doc (DOC, 55KB) 2013-01-31 11:22:32 480 razy
4 Załacznik Nr 3 - 2013 wydatki.doc (DOC, 16KB) 2013-01-31 11:22:32 478 razy
5 Załącznik Nr 4. - 2013 przychody i rozchody.doc (DOC, 43KB) 2013-01-31 11:22:32 469 razy
6 Załącznik nr 5. 2013 dochody.doc (DOC, 40KB) 2013-01-31 11:22:32 472 razy
7 Załącznik Nr 6. 2013 wydatki.doc (DOC, 44KB) 2013-01-31 11:22:32 463 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-01-2013 11:22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-01-2013 11:22:43