Uchwała Nr XIII/67/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok.

Uchwała Nr XIII/67/2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26  stycznia 2012r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) orazart.211, art.212,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co   następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie -9.261.086 zł
z tego:

1) dochody bieżące - 8.036.866 zł

2) dochody majątkowe -1.224.220 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 8.729.081 zł

z tego:

1)wydatki bieżące - 8.170.687 zł

2)wydatki majątkowe -   558.394 zł

§ 3.Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -  532.005 zł
która zostanie przeznaczona na:

1)  spłatę rat pożyczki w kwocie - 532.005 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- przychody -1.077.472 zł

- rozchody -1.609.477 zł

§ 5.W budżecie tworzy się rezerwy:

1.   ogólną w kwocie - 8.890 zł

2.   celowa w kwocie - 18.363 zł z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 6.1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 2. Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

      zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie -  40.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych

       2.Ustala się wydatki w kwocie -  66.438 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

3.Ustala się wydatki w kwocie - 4.380 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -  200.000 zł

2)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ztytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty - 585.257 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty -1.024.220zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8

 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie - 10.300 zł
1) Urząd Miejski Dębno,Starostwo Powiatowe Myślibórz, Urząd Miasta Kostrzyn (Załącznik Nr 7)

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

    a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

    b) majątkowych

    z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Daniel

Załączniki do pobrania

1 ZaA_A_cznik_Nr_6._2010.doc (DOC, 49KB) 2012-01-31 15:13:38 472 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_5._2010.doc (DOC, 33KB) 2012-01-31 15:13:38 448 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_1.27.01.2011.doc (DOC, 44KB) 2012-01-31 15:13:38 455 razy
4 ZaA_A_cznik_Nr_4.2011.doc (DOC, 44KB) 2012-01-31 15:13:38 442 razy
5 ZaA_A_cznik_Nr_7._2011.doc (DOC, 32KB) 2012-01-31 15:13:38 448 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_2._2011.doc (DOC, 64KB) 2012-01-31 15:13:38 459 razy
7 ZaA_acznik_Nr_3_wydatki_budA_etu_gminy_na_rok_2012.doc (DOC, 21KB) 2012-01-31 15:13:38 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-01-2012 15:13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 31-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-01-2013 11:19:31