Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

 

    

I.  Określenie stanowiska urzędniczego -ds. obsługi biura Rady Gminy, archiwum zakładowego

II. Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe;

- znajomość  problematyki samorządowej;

- sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office;

- dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją;

- komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność;

- wysoka kultura osobista;

- posiadanie prawa jazdy kategorii B.

    III.   Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

- przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady i komisji

- protokołowanie obrad Rady, posiedzeń komisji,

-  prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał, wniosków i opinii komisji, interpelacji radnych,

-  współpraca z organami nadzoru,

- współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi,

-ogłaszanie przepisów prawa miejscowego  oraz innych aktów organów Gminy podlegających publikacji z mocy prawa,

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawa miejscowego,

- obsługa organizacyjno-techniczna jednostek pomocniczych

- prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady,

- prowadzenie archiwum zakładowego,

      IV.     Wykaz niezbędnych dokumentów :

- list motywacyjny,

-  c.v. (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej ,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (uwierzytelniona kopia),

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

    V.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.06. 2011 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE    Ul. Świerczewskiego 24,   74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS na stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, archiwum zakładowego”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 )”.

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.
                        

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                    Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-05-2011 08:00:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-05-2011 18:18:19