Referat Organizacyjny (OR), w tym stanowisko do obsługi Rady Gminy (RG);

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

      1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników, a w tym dotyczących :

 1. nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami urzędu,
 2. planowania i udzielania urlopów,
 3. doskonalenia kadr, koordynowania udziału pracowników w szkoleniach, kursach, organizacja szkoleń,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy;

      2) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

      3) opracowywanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów związanych z organizacją pracy;

      4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy i regulaminów przez pracowników;

      5) prowadzenie zakupu i prenumerata czasopism i wydawnictw;

      6) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i druki;

      7) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;

      8) prowadzenie spraw związanych z zakupem: sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek, mebli i innego inwentarza biurowego;

      9) prowadzenie spraw bhp, ochrony p.poż i ochrony mienia Urzędu;

      10) sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi urzędu;

      11) prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu w zakresie:

 1. przyjmowania, wysyłania i rozdzielania korespondencji,
 2. obsługi elektronicznej platformy usług administracji publicznej e PUAP,
 3. prowadzenia rejestru przesyłek wpływających oraz rejestru przesyłek wychodzących,
 4. prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
 5. przyjmowania i nadawania faksów, obsługi centrali telefonicznej,
 6. udzielania informacji interesantom, kierowania ich do właściwych referatów;

      12)  prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjno-technicznej Wójta w tym:

  1. organizowanie narad i spotkań Wójta,
  2. ewidencjonowanie zarządzeń Wójta,
  3. prowadzenie korespondencji w sprawach prowadzonych bezpośrednio przez Wójta;

      13) prowadzenie obsługi kancelaryjnej i administracyjno-technicznej Rady Gminy, komisji Rady  i Przewodniczącego Rady , w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych ze zwoływaniem sesji Rady,
 2. przygotowywanie projektów planów pracy i projektów porządku obrad,
 3. organizowanie sesji Rady i posiedzeń komisji,
 4. przygotowywanie materiałów dla radnych i zapewnienie ich terminowego    doręczenia,
 5. sporządzanie protokołów i prowadzenie dokumentacji z sesji i posiedzeń,
 6. prowadzenie ewidencji uchwał Rady,
 7. przygotowywanie uchwał Rady do przedłożenia Wojewodzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej  a także do publikacji w Dzienniku Urzędowym,
 8. organizowanie szkoleń radnych,
 9. prowadzenie korespondencji w sprawach prowadzonych przez przewodniczącego Rady i komisje Rady;

      14) prowadzenie  spraw związanych z wyborem osób, w tym:

 1. wybieranie i odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,
 2. powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady,
 3. wybieranie ławników sądowych;

      15) prowadzenie spraw związanych z :

  1. wyrażaniem zgody Rady na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,
  2. ustalaniem zasad na jakich przysługują radnym diety i zwroty kosztów podróży służbowych,
  1. uchwaleniem  przeprowadzenia referendum gminnego;

      16) prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu;

      17) prowadzenie następujących spraw związanych z postępowaniem sądowym, w tym:

 1. przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku nie możności doręczenia ich adresatowi,
 2. wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 3. przyjmowanie obwieszczeń;

      18)  prowadzenie spraw BHP w szczególności:

  1. organizacja szkoleń z zakresu bhp/ wstępne, okresowe, stanowiskowe -instruktaż /,
  2. opracowywanie instrukcji bhp i współudział w organizacji stanowiska pracy,
  3. prowadzenie rejestru wypadków przy pracy,
  4. analiza zagrożenia zawodowego /ocena ryzyka zawodowego/,
  5. inicjowanie działań w celu poprawy warunków pracy;

      19) prowadzenie punktu przetwarzania informacji niejawnych w tym przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie i doręczanie korespondencji niejawnej;

 1.  referat Organizacyjny wspólnie z Urzędnikiem Wyborczym prowadzi sprawy przeprowadzania wyborów i referendów, w związku z tym współdziała z Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego i Okręgową Komisją Wyborczą oraz prowadzi sprawy:
 2. powoływania terytorialnych i obwodowych komisji,
 3. obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji,
 4. ustalenia granic obwodów głosowania oraz numerów i siedzib obwodowych komisji;

      21) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji;

      22) prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w związkach i porozumieniach międzygminnych;

      23) organizowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej.

Załączniki do pobrania

1 Do___zakresu___dziaA_ania___stanowiska___ds._sekretariatudocx.rtf (RTF, 44KB) 2008-06-16 15:06:17 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 15:06:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:17:30