Ogłoszenie nr 500068025-N-2017 z dnia 01-12-2017 r. Urząd Gminy Boleszkowice: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

Boleszkowice, dnia 01.12.2017r.

Znak sprawy OŚGN.ZP.271.2017

 

Ogłoszenie nr 500068025-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.

Urząd Gminy Boleszkowice: Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Boleszkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53335700000, ul. ul. Świerczewskiego 24, 74407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7606124 w. 43, e-mail boleszkowice@boleszkowice.pl, faks 957 606 135.
Adres strony internetowej (url): www.boleszkowice.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OŚGN.ZP.271.27.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45252126-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 343921.78
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 400000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 400000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 400000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: ,, Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin”. W przeprowadzonych postępowaniach nie wpłynęły żadne oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówieni, lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób zmienione. Z uwagi na spełnienie przesłanek wynikających z przywołanego wyżej przepisu Zamawiający – gmina Boleszkowice, zaprosił do negocjacji w trybie z wolnej ręki na wykonanie ww. robót budowlanych. Oferta złożona przez Wykonawcę spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz mieściła się w kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_namyśłin.docx (DOCX, 12.KB) 2017-12-01 10:05:47 12.KB 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 01-12-2017 10:05:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 01-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 01-12-2017 10:05:47