Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony ZP.271.2.2014 na Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice

Boleszkowice: Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice
Numer ogłoszenia: 53017 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice. Przedmiot zamówienia dokładnie opisano w załączniku nr 1 do SIWZ B. Oferowany autobus musi; 1. Spełniać wymogi Dyrektywy CEE EUR 06 2007/715/EC w zakresie emisji spalin, 2. Posiadać aktualne świadectwo homologacji fabrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3. Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy. 4. UWAGA; Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art.29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych - towar równoważny. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego parametrom, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 29 ust. 3 tejże ustawy). Wskazanie producenta, nazwy firm i nazw własnych przedmiotu zamówienia służy jedynie określeniu parametrów zamawianego asortymentu, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach umowy o dofinansowanie likwidacji barier transportowych w ramach programu pn: Program wyrównywania różnic między regionami II z dnia 15 stycznia 2014roku zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Myśliborzu a Gminą Boleszkowice, Urzędem Gminy w Boleszkowicach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: przelew na konto zamawiającego PEKAO S.A. I Oddz. w Dębnie 30 1240 3552 1111 0000 4046 4709 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego - data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). 4. Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać wadium na przetarg : Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice. - oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 104,poz.1158 z p.zm.) sposób przekazania wadium w formie dokumentów: 5. Oryginalny dokument należy złożyć w Urzędzie Gminy Boleszkowice pok. 6. Osobą upoważnioną do odbioru oryginału jest Pani Emilia Juchniewicz z kolei kopię dokumentu należy dołączyć do składanej oferty. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

C. Zmiana umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru SPRZEDAJĄCEGO, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian do umowy w tym przedłużenia terminu realizacji zamówienia tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, które nie wynikają z winy Wykonawcy. Zmiana terminu zakończenia realizacji może nastąpić tylko w przypadku jej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu tylko w przypadku potwierdzenia wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 3. Zmiany treści i warunków umowy mogą nastąpić również w przypadku wystąpienia: a) Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego b) siły wyższej, Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; c) zmian cenowych wynikających z uregulowań prawnych podatku, akcyzy. Sprzedający zobowiązany jest jednak do udokumentowania zmiany podając podstawę, zmiany wartości umowy w sytuacji zmiany urzędowej stawki podatku VAT na oferowany przedmiot zamówienia. Zmiana taka może nastąpić od dnia wejścia w życie podpisanego aneksu do niniejszej umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. 4. Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez Wykonawcę/ Zamawiającego musi wpłynąć do Zamawiającego/Wykonawcy w formie pisemnej przed planowanym wprowadzeniem zmian. We wniosku o zmianę warunków umowy należy podać czego zmiana dotyczy, dlaczego jest konieczna oraz proponowany termin wprowadzenia zmiany 5. Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 6 Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot umowy będzie realizowany w ramach umowy o dofinansowanie likwidacji barier transportowych w ramach programu pn: Program wyrównywania różnic między regionami II z dnia 15 stycznia 2014roku zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Myśliborzu a Gminą Boleszkowice, Urzędem Gminy w Boleszkowicach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz autobus.doc (DOC, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-13 10:04:08 161KB 204 razy
2 zalacznik_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamówienia.doc (DOC, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-13 10:04:29 121KB 220 razy
3 zalaczniki_do_siwz.doc (DOC, 148KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-13 10:04:47 148KB 210 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia do SIWZ autobus.doc (DOC, 27.KB) 2014-03-21 15:26:10 27.KB 382 razy
2 wyjaśnienia II do SIWZ autobus.doc (DOC, 35.KB) 2014-03-26 13:23:39 35.KB 391 razy
Wynik postępowania
1 protokol_otwarcia_ofert.doc (DOC, 36.KB) 2014-04-08 08:43:09 36.KB 370 razy
2 informacja_najkorzystniejsza_oferta.pdf (PDF, 276KB) 2014-04-10 12:25:13 276KB 415 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf (PDF, 235KB) 2014-04-30 12:38:25 235KB 378 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 13-03-2014 10:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 13-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 30-04-2014 12:38:25