Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony ZP.271.1.2014 na: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice

Boleszkowice: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice
Numer ogłoszenia: 47123 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a)Zestaw zabawowy - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 90 x 90 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Płyty boczne urządzenia, daszek, barierki mostka wykonane ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego. Elementy składowe urządzenia min.: - wieża z daszkiem - podest - ślizg h = 1,0 m - mostek - balkonik - rura strażacka - trap typu ścianka wspinaczkowa Wym. (dł. szer. wys.): ok. 4,47 m x 4,00 m x 3,30 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 7,00 m x 7,00 m b)Huśtawki wahadłowa podwójna z siedziskiem typu koszyczek - 3 szt.: Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 120 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Belka pozioma stalowa o przekroju min. 100 x 100 mm ocynkowana malowana proszkowo, łańcuch techniczny kalibrowany dwa siedziska gumowe typu koszyczek zapinane łańcuszkiem. Wyklucza się możliwość stosowania opon. Wym. huśtawki: ok. 3,82 m x 2,00 m x 2,00 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 7,00 m x 4,50 m c)Karuzela tarczowa typu koło - 3 szt.: Konstrukcja rury stalowe o przekroju 63 mm ocynkowane, malowane proszkowo karuzela obraca się na stalowym łożysku mocowanym od spodu na rurach kwadratowych, podest z blachy ryflowanej zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. Karuzeli: ok. 1,50 m wys. 0,75 m Wym. strefy bezpieczeństwa średnica 4,50 m d)Bujaki pojedyncze typu (Miś, Konik, Motorek, Żyrafa) - 3 zestawy.: Konstrukcja wykonana ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym.: ok. 1,06 m wys. 1,00 m Wym. strefy bezpieczeństwa średnica 3,00 m Zestaw zawiera: - Bujak Miś - Bujak Konik - Bujak Motorek - Bujak Żyrafa e)Huśtawka ważka - 3 szt.: Urządzenie zręcznościowo-gimnastyczne wykonane z drewna toczonego o średnicy min.120 mm. Drewno zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz elementy z rur stalowych o przekroju min. 100 x 100 mm ocynkowanych malowanych proszkowo Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew. Siedziska wykonane z gumy. Wym. (dł. wys.): ok. 3,00 m x 0,50 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 6,00 m x 3,00 m f)Sześciokąt gimnastyczny - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna o min. przekroju 120 mm zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, rurki stalowe o przekroju min. 34 mm ocynkowane malowane proszkowo, urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Elementy składowe urządzenia min. -ścianka wspinaczkowa -kratownica drewniana -kółka akrobatyczne -łańcuch z klockami do wspinania -drabinka pionowa -ściana z opon Wym. (dł. szer. wys.): ok. 3,00 m x 2,60 m x 2,50 m Wym. strefy bezpieczeństwa: ok. 6,45 m x 5,60 m g)Zestaw do gry w kółko i krzyżyk - 3 szt.: Wykonany z drewna klejonego warstwowo zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. ( dł. szer.): ok. 1,00 m x 0,18 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy h)Piaskownica kwadratowa 3,0 m x 3,0 m - 3 szt.: Konstrukcja wykonana z drewna o przekroju min 100 mm zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych siedziska ze sklejki, płyt HPL lub płyt HDPE odpornych na wilgoć. Elementy połączone za pomocą śrub M 6 do M 12 Wym. ( dł. szer. wys.) 3,0 m x 3,0 m x 0,40 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy i)Ławka z oparciem na podstawie metalowej - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna oraz metalu zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych. Wym. ( dł. szer. wys.) 1,80 m x 0,85 m x 0,95 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy j)Regulamin placu zabaw - 3 szt.: Urządzenie wykonane z drewna impregnowanego powierzchniowo o średnicy min. 100 mm. Słupy osadzone w gruncie przy pomocy stalowych kotew, zawierające treści mówiące o ogólnych zasadach obowiązujących na placach zabaw (wiek dzieci 4-12 lat, do lat 8 przebywają pod opieką dorosłych, zakaz wprowadzania psów, zakaz spożywania alkoholu, zakaz śmiecenia, zakaz dewastacji itp.). Wym. ( szer. wys.): ok. 1,0 m x 2,20 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy k)Kosz na śmieci metalowy - 3 szt.: Urządzenie wykonane z elementów malowanych proszkowo o poj. min. 50 litrów, montowane w stopie betonowej lub wkopany. Wym. (dł. szer. wys.): ok. 0,48 m x 0,32 m x 0,95 m Wym. Strefy bezpieczeństwa - nie dotyczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium wysokości 1904,25

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające, że oferowane urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1176:2009 1-7 - załącznik nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie.doc (DOC, 48KB) 2014-03-05 14:55:24 48KB 400 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Place zabaw (2).doc (DOC, 762KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-05 14:52:43 762KB 187 razy
2 Formularz_oferty_-_place zabaw.doc (DOC, 617KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-05 14:53:02 617KB 170 razy
3 Wzór umowy - Place zabaw.doc (DOC, 667KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-05 14:53:25 667KB 204 razy
4 Załacznik nr 1a.doc (DOC, 319KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-03-05 14:53:45 319KB 199 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjaśnienia do SIWZ.doc (DOC, 23.KB) 2014-03-05 15:25:10 23.KB 535 razy
2 wyjaśnienia do SIWZ 2 place zabaw.doc (DOC, 25.KB) 2014-03-07 13:03:10 25.KB 410 razy
3 wyjaśnienia III do SIWZ place zabaw.doc (DOC, 25.KB) 2014-03-14 09:03:38 25.KB 446 razy
4 wyjaśnienia IVdo SIWZ place zabaw.doc (DOC, 24KB) 2014-03-18 10:01:33 24KB 386 razy
Wynik postępowania
1 protokol_otwarcia_ofert.doc (DOC, 41KB) 2014-03-25 13:59:24 41KB 414 razy
2 zawiadomienie.jpg (JPG, 164KB) 2014-04-11 08:25:44 164KB 363 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (DOC, 37.KB) 2014-04-18 08:22:04 37.KB 390 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 05-03-2014 14:52:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 05-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-04-2014 08:22:04