Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na " Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice"

Boleszkowice: Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice
Numer ogłoszenia: 467808 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciągnika rolniczego, pługu odśnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagane parametry techniczne ciągnika : - napęd na dwie osie - wysokoprężny o pojemności skokowej ponad 4000 cm3 - 4 -6 cylindrowy - turboładowany - moc znamionowa silnika od 80 do 90 KM - norma emisji spalin TIER III A - układ hamulcowy z tarczami hamulcowymi mokrymi. - błotniki kół przednich - skrzynia biegów synchronizowanych 40 km/h - przekładnie min. 24/24 z rewersem - kabina operatora wyposażona w ogrzewanie i klimatyzację, drzwi po obu stronach kabiny, otwierana tylna szyba, lusterka boczne, oświetlenie wnętrza, - sprężarka, instalacja pneumatyczna jedno- i dwu obwodowa - obroty wałka WOM 540/1000 - blokada mechanizmu różnicowego - szybkozłącza ISO trzy pary (sześć gniazd) - przedni TUZ kat. II wyposażony w haki CBM + instalacja hydrauliczna sterowany joystickiem - reflektory robocze przód i tył - obciążniki kół tylnych tylne - rozmiar kół przednich nie mniej niż 12.4 - R24, tylnych 18.4-R30 - spryskiwacz szyby przedniej - wycieraczka szyby przedniej - łącznik górny - TUZ haki kat. II wyposażony w haki CBM - sterowanie tylnym TUZ- em z zewnątrz ciągnika - udźwig podnośnika tył min. 3000 kg - wydajność pompy hydraulicznej min 50l/min - zaczep transportowy z regulowaną pozycją - zaczep dolny rolniczy - zaczep systemu HITCH - zbiornik paliwa min. 90 l zamykany na kluczyk - drzwi zamykane na kluczyk - lampa migowa pomarańczowa (kogut) - liczba miejsc siedzących łącznie z operatorem - dodatkowe miejsce dla pomocnika Wymagane parametry techniczne posypywarki - system wysiewu odśrodkowy - pojemność zbiornika 0,4 m3 - prędkość obrotowa WOM 540 ort/min, - dopuszczalna ładowność 600 kg - możliwość wysiewu - piach, sól - wałek przekazu mocy - przeznaczenie - praca z ciągnikiem rolniczym Wymagane parametry techniczne pługu odśnieżnego łamanego 5 pozycji roboczych - szerokość robocza - min. 2, 6 metry - wysokość robocza - min. 65 centymetrów - koła podporowe - tak - amortyzacja listwy zgarniającej lemiesza - tak - sterowanie hydrauliczne - tak - oświetlenie pługa - tak - pług zawieszany na przedni TUZ ciągnika.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie rzada wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania wiedzy i doświadczenia spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Ciagnik_SIWZ_zalaczniki.doc (DOC, 213KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-11-15 15:39:48 213KB 161 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 odpowiedz_do_SIWZ.pdf (PDF, 234KB) 2013-11-18 14:24:44 234KB 412 razy
2 wyjasnienia_do _SIWZ_2.pdf (PDF, 290KB) 2013-11-21 12:37:04 290KB 401 razy
3 odpowiedz_do_SIWZ_3.pdf (PDF, 320KB) 2013-11-25 15:18:54 320KB 408 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze.pdf (PDF, 508KB) 2013-12-09 15:15:35 508KB 413 razy
2 protokół ZP-PN1.pdf (PDF, 3.2MB) 2013-12-16 15:30:42 3.2MB 400 razy
3 protokół_ZP_PN2_ciagnik.pdf (PDF, 3.0MB) 2013-12-20 15:28:50 3.0MB 410 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia_ciagnik.doc (DOC, 32KB) 2013-12-19 14:34:43 32KB 387 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 15-11-2013 15:39:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 15-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-12-2013 15:28:50