Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
  

Boleszkowice: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego
Numer ogłoszenia: 77647 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu Twórcza Szkoła, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tablica Interaktywna - 2 szt. Projektor - 3 szt. Ekran - 2 szt. Komputer przenośny - 3 szt. Dyktafon - 2 szt. Aparat fotograficzny - 2 szt. Kamera Cyfrowa - 2 szt. Drukarka atramentowa - 2 szt. Komputer tablet - 19 szt. Drukarka laserowa - 1 szt. Niszczarka - 1 szt. Oprogramowanie biurowe do komputera przenośnego i tabletów - 44 Oprogramowanie zajęć na tablice interaktywne - 2 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularza oferty załącznik Nr 1 Odpowiednie pełnomocnictwa - w sytuacjach określonych w części XVI pkt. 6 SIWZ Oświadczenie o równoważności produktu wraz z opisem w przypadku składania ofert równoważnych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ sprzęt twórcza szkoła.pdf (PDF, 606KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 15:27:17 606KB 407 razy
2 Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 15:29:00 204KB 322 razy
3 Załącznik Nr 2 - oświadczenie art.22.doc (DOC, 165KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 15:29:50 165KB 288 razy
4 Załącznik nr 3 - dot. wykluczenia.doc (DOC, 166KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 15:30:23 166KB 284 razy
5 Załącznik nr 4 - protokół odbioru.doc (DOC, 194KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 15:36:11 194KB 13533 razy
6 Załącznik Nr 5 - Umowa.doc (DOC, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-15 15:36:30 161KB 319 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (PDF, 133KB) 2013-05-17 16:28:51 133KB 437 razy
2 Zmiany do SIWZ.pdf (PDF, 308KB) 2013-05-17 16:29:14 308KB 604 razy
3 Zmiany do SIWZ 2.pdf (PDF, 268KB) 2013-05-17 17:44:00 268KB 622 razy
4 Odpowiedz_na_zapytanie_do_ SIWZ.pdf (PDF, 236KB) 2013-05-29 14:54:19 236KB 435 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania_twórcza_szkola.pdf (PDF, 743KB) 2013-06-17 17:04:56 743KB 406 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.doc (DOC, 28.KB) 2013-06-19 12:43:00 28.KB 416 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.doc (DOC, 23.KB) 2013-06-19 12:44:41 23.KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 15-05-2013 15:27:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 15-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 19-06-2013 12:44:41