Adaptacja pomieszczeń biblioteki w Boleszkowicach - roboty Budowlane II


0x01 graphic

 • Boleszkowice, dnia 06.04.2007 r.

  • P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Adaptacja pomieszczeń biblioteki Publiczno- Szkolnej w Boleszkowicach na punkt informatyczno- edukacyjny”

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - lub na stronie internetowej www.bip.boleszkowice.pl odpłatność - 10 złotych płatne w kasie Urzędu lub na konto Zamawiającego w Banku PEKO SA O/ Dębno nr 30124035521111000040464709

 1. Zakres zamówienia Remont Biblioteki Publiczno- Szkolnej poprzez ; malowanie pomieszczeń wewnątrz wyminę stolarki okiennej na okna z PCV, wykonanie instalacji elektrycznej pod 3 stanowiska komputerowe drzwi wejściowych, wymianę posadzki po przez zerwanie starej posadzki i ułożenie nowej posadzki z wykładziny PCV,

Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 1. Wymagany termin zakończenia inwestycji - 15.06.2007 r.

 1. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych.

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 1. Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 - sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 26.04.2007 r. do godz. 10.00.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2007 r. o godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego - sala posiedzeń nr 3.

 1. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

 1. Zamawiający nie będzie używał aukcji elektronicznej do udzielenia zamówienia

 1. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 095-7606124 w 43 - Pan Roman Czerwiński - w godz. 08.00 - 14.00

 • 095-7606124 w 43 - Pan Włodzimierz Mazur - w godz. 08.00 - 14.00.

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4523.0000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu

45231.000-5

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45262.300-4

Betonowanie

45262.350-9

Betonowanie bez zbrojenia

45262.360-2

Cementowanie

45262.520-2

Roboty murarskie

453.00000-0

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4531.0000-3

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311.000-0

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

454.00000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4541.0000-4

Tynkowanie

4542.0000-7

Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4544.0000-3

Roboty malarskie i szklarskie

45442.000-7

Nakładanie powierzchni kryjących

45422.100-8

Roboty malarskie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie-biblioteka_rob_bud.doc (DOC, 36KB) 2007-04-11 14:50:48 36KB 422 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_remont_Boleszkowice.doc (DOC, 96.KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-04-11 14:50:48 96.KB 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 11-04-2007 14:50:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 11-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 11-04-2007 14:50:48