Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XLVI/205/2006


UCHWAŁA Nr XLVI/205/2006

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 31 sierpnia 2006

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Boleszkowice.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

GMINY BOLESZKOWICE

 • Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boleszkowice zwanym „regulaminem” określa:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

 1. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

 2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

 3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi;

2) rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, zasady ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczone do składowania na składowiskach odpadów;

5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

8) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) nieruchomości - należy przez to rozumieć części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego);

2) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami;

3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

4) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

5) chodniku - należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości przyległej do tej drogi;

6) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, a w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i surowców;

7) odbierającym odpady - należy przez to rozumieć podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie usuwania wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, posiadające zezwolenie na świadczenie tych usług;

8) terenie wyłączonym z produkcji rolniczej - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, teren, na którym rozpoczęto inne niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów.

9) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, do świadczenia usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

10) ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami odpadowymi lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami odpadowymi,

11) szczelnym zbiorniku bezodpływowym - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,

12) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale do tej pory występowały.

§ 3

Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości;

2) odbierającego odpady;

3) jednostkę eksploatującą punkty zlewne nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków.

  • Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach

i terenach użytku publicznego

§ 4

Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości przez:

1) zbieranie na terenie nieruchomości odpadów oraz pozbywanie się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) wyposażenie nieruchomości w urządzenie służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 5

1. Usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających ścisłość chodnika. Piasek do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

3. Obowiązki określone w ust. 1-2 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

4. Użytkownik drogi publicznej w przypadku jej zanieczyszczenia błotem, obornikiem, słomą lub innymi tego typu zanieczyszczeniami zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia tych zanieczyszczeń.

§ 6

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów na wywóz odpadów komunalnych oraz (w przypadku braku przyłącza do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej) nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości za pośrednictwem zakładu będącego gminną jednostką organizacyjna lub przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, określone odrębnymi przepisami, na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za te usługi.

Dowody płacenia za usługi wymienione w § 6 ust. 1 należy przechowywać przez okres 1 roku.

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków opisanych w ust. 1 i 2, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy płatności oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia. Na podstawie decyzji wójta gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 7

1. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci w terminie 6 miesięcy od daty wejścia wżycie niniejszego regulaminu lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie uzasadniona, wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowych nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnią ścieków.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości na własny koszt do sieci kanalizacyjnej na warunkach zarządcy sieci w terminie 3 miesięcy od daty oddania do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

§ 8

Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórza itp. mycie samochodów może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki po wstępnym oczyszczeniu ze smarów mogą być odprowadzone do sieci kanalizacyjnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 9

Właściciele nieruchomości mogą na potrzeby własne kompostować odpady na terenie posiadanej nieruchomości. Kompostowanie odpadów nie może stanowić uciążliwości dla innych osób.

§ 10

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: szkła, opakowań szklanych i plastikowych oraz makulatury w miejscowościach, w których udostępnione zostały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 11

Obowiązkiem odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości jest:

1) zapewnienie odbioru, selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości odpadów;

2) zapewnienie możliwości selektywnego gromadzenia odpadów organicznych, poprzez udostępnienia odpowiedniego przeznaczonego do tego celu pojemnika /worka.

§ 12

Warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi

w zakresie :

 1. Na prowadzenie działalności w zakresie:

 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

wymagane jest uzyskanie na wniosek przedsiębiorcy zezwolenia w formie decyzji Wójta wydawanej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 1. Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej, prowadzącej działalność na obszarze gminy i spełniającej warunki wymagane przy uzyskaniu takiego zezwolenia.

 2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w pkt. 1 oraz wzór i zakres wniosku i sprawozdawczości, regulowane są Zarządzeniem Wójta i podawane do publicznej wiadomości.

 3. Zezwolenie określa:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy

 2. przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem

 3. termin podjęcia działalności

 4. wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem

 5. niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem

 6. inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem zawartew Zarządzeniu Wójta.

 1. Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa ponadto:

 1. jako miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i odpadów mających wartość materiałową, bioodpadów, gruzu budowlanego i odpadów wielkogabarytowych - ZUOK Długoszyn,bezpośrednio lub poprzez stację przeładunkową w Dębnie, zaś nieczystości ciekłych - punkty zlewne w Dębnie .

 2. wymagane minimalne poziomy odzysku odpadów opakowaniowych oraz minimalne poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w poszczególnych latach.

 1. Uzyskujący zezwolenia w zakresie prowadzonej działalności zobowiązani są do realizowania Gminnego Planu Gospodarki Odpadami uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/197/2006, a w szczególności:

 1. stworzenia mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

 2. dostarczenia jednego zestawu pojemników igloo do segregacji na maksimum 500 mieszkańców

 3. określenia kolorystycznegopojemników jak w niniejszym Regulaminie

 4. ustalenia częstotliwości odbiorów pojemników nie mniejszej jak w niniejszym Regulaminie

 5. wyraźnego oznaczenia pojemników określającego ich przeznaczenie oraz nazwę, adres i telefon właściciela pojemnika

 6. posiadać odpowiednie zaplecze transportowe i potencjał techniczny spełniający normy sanitarne oraz technologiczne, umożliwiające prowadzenie działalności określonej w zezwoleniu umożliwiającym pełną realizację GPGO.

 1. Wójt odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w § 18 ust. 1, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:

 1. jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi

 2. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska

 3. jest niezgodny z niniejszym Regulaminem i Gminnym Planem Gospodarki Odpadami

 4. przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 1. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, wójt, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, wójt cofa, w formie decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

 3. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi wykaz nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz taki zawierać winien imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

 4. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychjest obowiązany do sporządzania i przekazywania wójtowi informacji dotyczącej:

 1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

 2. sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

 3. ilości poddanych odzyskowi odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu,

 4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

 5. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

 1. Gmina prowadzi ewidencję :

a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

b)przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

c) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

§ 13

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością jeden raz na kwartał zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępnym w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

§ 14

Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych mogą być dostarczane przez mieszkańców do:

1) aptek i przychodni w przypadku przeterminowanych leków;

2) placówek oświatowych lub Urzędu Gminy w Boleszkowicach w ramach zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorków.

§ 15

Właściciele nieruchomości, w przypadku wykonywania remontu budynku lub mieszkania, efektem czego powstawać będą odpady nie mieszczące się pod pojęciem odpadów komunalnych, zobowiązani są do ich gromadzenia w pojemnikach do tego celu przeznaczonych i systematycznego ich usuwania przez uprawiony podmiot lub do ich zagospodarowania w sposób uzgodniony z gminą.

§ 16

Zużyte materiały budowlane, zawierające azbest, ( np. eternit), powinny być staraniem i na koszt władającego nieruchomością przetransportowane przez uprawniony podmiot na stanowisko odpadów niebezpiecznych, w którym znajduje się kwatera do składowania wyrobów azbestowych.

§ 17

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1) spalania na otwartej przestrzeni i w paleniskach domowych: tworzyw sztucznych, gumy, odzieży oraz zaolejonych szmat;

2) wyrzucania popiołu, gruzu, części roślin i innych nieczystości na drogi. Dopuszcza się wykorzystanie gruzu i szlaki na przebudowę dróg z zachowaniem warunków ochrony środowiska;

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;

5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

7) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz odprowadzania ścieków bytowych do zbiorników przeznaczonych na gnojowicę.

  • Rozdział 3

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasady rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 18

Odpady komunalne stałe gromadzi się na terenie nieruchomości wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i kontenerach lub specjalnych workach foliowych, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzone do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

§ 19

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.

§ 20

Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 21

1. Ilość i wielkość kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinna odpowiadać ilości powstających tam odpadów.

2. Wymaga się aby na każdej nieruchomości zamieszkałej lub, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, znajdował się co najmniej jeden pojemnik o objętości co najmniej 80 l.

3. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku sąsiadów z pojemników ustawionych razem lub z jednego pojemnika o większej objętości. Obowiązki i odpowiedzialności wynikające ze wspólnego korzystania z pojemników ponoszone są solidarnie.

4. W zakładach rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych dla pomieszczeń biurowych i socjalnych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 110 l odpadów komunalnych na każdych 10 zatrudnionych.

5. Dla restauracji, jadłodajni, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumenckie. Dla ulicznych punktów małej gastronomii należy ustawić co najmniej jeden pojemnik 110 l.

6. Dla lokali handlowych należy ustawić pojemniki o objętości wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 30 l odpadów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na jeden lokal.

§ 22

Kontenery i pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z wyłączeniem chodników i miejsc utrudniających ruch pieszych

ipojazdów z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się wywozem

odpadów ,a na terenach ogródków działkowych przy każdym z nich.

Przy drogach publicznych rozmieszcza się kosze w zależności od intensywności

ruchu pieszego.

§ 23

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać pojemnikina odpady w takim

staniesanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez

przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności

ma obowiązek utrzymywania ichw czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania.

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego

popiołu i żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadówz działalności gospodarczej.

3.Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.

  • Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych

z terenunieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 24

Wywóz odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości.

§ 25

Odpady komunalne stałe winny być wywożone nie rzadziej niż:

1. z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2. z nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności nie rzadziej niż raz w miesiącu ;

3. z terenów ulic, placów (kosze uliczne) nie rzadziej niż raz w miesiącu ;

4. z ogródków działkowych wg częstotliwości ustalonej przez Zarządy Ogródków Działkowych jednak w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.

§ 26

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do systematycznego opróżniania zbiornika

na nieczystości płynne (szamba) i niedopuszczenia do jego przepełnienia oraz wylewania się nieczystości na powierzchnię.

  • Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do składowania na składowiskach odpadów.

§ 27

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1. do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnychulegających biodegradacji;

2. do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50%;

3. do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35%;

Obowiązek ten realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

  • Rozdział 6

Zasady utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 28

1. Pod pojęciem utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, w tym także gołębi.

2. Ustala się następujące maksymalne ilości utrzymywanych zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolnej na działkach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne:

 • trzoda chlewna 4 szt.,

 • drób dorosły 20 szt.,

 • króliki 30 szt.,

 • gołębie 20 szt.

3. Zabrania się chowu zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielo rodzinnych.

§ 29

Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie była uciążliwa dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.

§ 30

1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich oraz teren przyległy powinny być utrzymane w należytej czystości. Wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone.

2. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli powinny być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, oddalonym od okien budynków mieszkalnych, co najmniej 30 m, zaś od studni w odległości 15 m. Ponadto miejsca te powinny być systematycznie odkażone wapnem palonym.

§ 31

Powyższe zasady nie naruszają uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydania decyzji o likwidacji hodowli zwierząt.

  • Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 32

1. Zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty powinny być utrzymywane tak, aby:

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi;

2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;

3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Psa w wieku powyżej trzech miesięcy należy poddać obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, zaś wydane zaświadczenie szczepienia okazywać na żądanie uprawnionych osób.

3. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu tabliczkę informacyjną z napisem „Uwaga zły pies” oraz zabezpieczyć posesję w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu wydostaniu się psa na zewnątrz.

4. W miejscu przeznaczonym do użytku publicznego zwierzęta domowe należy zaopatrzyć w odpowiednie środki zabezpieczające, takie jak kaganiec, klatka, uprząż itp. Właściciele psów zobowiązani są zabezpieczyć zwierze poprzez smycz i kaganiec.

5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności takich jak: klatki schodowe, windy, chodniki, ulice, place, parki.

6. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do:

1) miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,a w szczególności do piaskownic;

2) pomieszczeń użyteczności publicznej;

3) obiektów sportowych;

4) zakaz wymieniony w pkt 1, 2 i 3 nie dotyczy psa, przewodnika osób niewidomych.

7. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, wydanych przez właścicieli lub zarządców tych lokali, budynków lub terenów.

8. Psy bez opieki będą uznane za bezpańskie i podlegają wyłapaniu oraz przewiezieniu do schroniska, skąd mogą być wykupione. Za psa bezpańskiego będzie także uznany każdy pies, który znajduje się poza terenem posesji jego właściciela (posiadacza), a w pobliżu nie ma właściciela (posiadacza) albo osoby, mogącej zaświadczyć o właścicielu (posiadaczu) psa. Koszty wyłapania, dowozu oraz koszty leczenia i utrzymania psa uznanego za bezpańskiego ponosi jego właściciel (posiadacz). Rada Gminy, zgodnie z ustawą z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, może zarządzić wyłapanie bezpańskich psów, określając termin akcji i miejsce przechowywania psów. Tryb postępowania reguluje odrębna uchwała Rady Gminy.

9. W przypadku, gdy właściciel (posiadacz) psa lub innych zwierząt narusza przepisy ustawy o ochronie zwierząt w zakresie nieprawidłowego przetrzymywania zwierząt, znęca się nad nimi, pozostawia je bez opieki i pokarmu wójt może odebrać zwierzę i umieścić je w schronisku dla bezpańskich zwierząt lub u zastępczego właściciela, a kosztami transportu, utrzymania i ewentualnego leczenia obarczyć właściciela (posiadacza) zwierzęcia.

10. Postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi

 1. Zwłoki padłych zwierząt o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźna należy niezwłocznie zgłosić iprzekazać podmiotom zajmującym ich zbieraniem i przetwarzaniem.

 2. Informacje o podmiotach zajmujących się na terenie Gminy zbieraniemzwłok zwierzęcych można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

 3. W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźnąnależy niezwłocznie powiadomićpowiatowego lekarza weterynarii lub miejscowego lekarza weterynarii.

 4. Obowiązek dokonania zgłoszenia i przekazania zwłokpadłych zwierząt ciąży na posiadaczu, a jeżeli posiadacza nie można ustalić -zarządcy terenu, na którym się one znajdują .

§ 33

1. Psy należy prowadzić na smyczy. Zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko w przypadku, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem sprawowania przez posiadacza bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Psy używane do pilnowania posesji należy zabezpieczyć przed wydostaniem się na zewnątrz lub trzymać na uwięzi.

3. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności z ulic, placów, parkingów, zieleńców należy do obowiązków posiadaczy zwierząt, które spowodowały to zanieczyszczenie.

  • Rozdział 8

Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 34

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich - co najmniej 1 raz w roku;

2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.

§ 35

W przypadku zagrożenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów przeprowadza się deratyzację w uzgodnieniu z właściwym terenowo Inspektorem Sanitarnym.

  • Rozdział 9

  • Postanowienia końcowe

§ 36

Kontrolowanie i egzekwowanie postanowień zasad utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Boleszkowice prowadzi Wójt Gminy Boleszkowice za pośrednictwem odpowiednich organów i uprawnionych osób.

§ 37

Do prowadzenia kontroli postanowień zawartych w niniejszych Zasadach upoważnieni są funkcjonariusze policji oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy.

§ 38

Nie wykonanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny orzekanej w postępowaniu toczącym się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia.

§ 39

Traci moc uchwała Nr XXIX/142/97 i Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27.03.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice.

§ 40

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 07-09-2006 11:12:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 07-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 07-09-2006 11:12:47