Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/109/2004


Uchwała Nr XXV/109/2004

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Rady Gminy Boleszkowice

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/

RADA GMINY BOLESZKOWICE

Uchwala, co następuje:

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA

w złotych

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

49.805

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

26.000

0340

Podatek od środków transportowych

20.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

6.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

23.805

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

23.805

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

124.036

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

65.631

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

65.631

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

58.405

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

58.405

852

POMOC SPOŁECZNA

7.606

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

203

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

203

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

7.340

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7.340

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

63

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

63

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.000

90095

Pozostała działalność

5.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

5.000

§ 1 ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 186.447 zł

Dz.

Rozdz.

§

NAZWA

w złotych

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

8.990

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8.990

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

8.990

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

7.000

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

3.500

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

3.500

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

3.500

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.500

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

11.598

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.400

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.400

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9.198

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

9.198

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.628

80110

Gimnazja

2.968

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.968

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5.660

2033

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.660

852

POMOC SPOŁECZNA

86.608

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

72.519

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

72.519

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3.589

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.589

85295

Pozostała działalność

10.500

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

10.500

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

720

92116

Biblioteki

720

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

720

§ 2 ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 123.544 ZŁ

§ 3 ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 240.485 ZŁ

Dz.

Rozdz.

§

NAZWA

w zł.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

19.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

19.000

4300

Zakup usług pozostałych

19.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

16.000

60016

Drogi publiczne gminne

16.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.500

4300

Zakup usług pozostałych

7.500

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17.750

70095

Pozostała działalność

17.750

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.750

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.792

75023

Urzędy gmin

8.500

4270

Zakup usług remontowych

8.500

75095

Pozostała działalność

292

4010

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

292

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

10.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

10.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

10.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

10.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000

4801

Rezerwy

10.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

41.076

80101

Szkoły Podstawowe

23.491

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1.555

4120

Składki na fundusz pracy

2.936

4260

Zakup energii

2.100

4270

Zakup usług remontowych

16.900

80104

Przedszkola

1.830

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

90

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.197

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

4300

Zakup usług pozostałych

43

80110

Gimnazja

13.455

6063

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13.455

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.300

§ 3 ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dz.

Rozdz.

§

NAZWA

w zł.

852

POMOC SPOŁECZNA

82.647

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

391

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

391

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

203

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

203

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

  • Własne - 60.000

  • Zlecone - 7.340

67.340

3110

Świadczenia społeczne

67.340

85215

Dodatki mieszkaniowe

12.900

3110

Świadczenia społeczne

12.900

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

63

3110

Świadczenia społeczne

63

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.750

4270

Zakup usług remontowych

750

4300

Zakup usług pozostałych

1000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

15.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15.000

4260

Zakup energii

15.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

720

92116

Biblioteki

720

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

720

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

4.500

92695

Pozostała działalność

4.500

4300

Zakup usług pozostałych

4.500

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 173.482 zł

Dz.

Rozdz.

§

NAZWA

w zł.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.635

75023

Urzędy gmin

6.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4410

Podróże służbowe krajowe

2.500

75095

Pozostała działalność

135

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

78

4120

Składki na fundusz pracy

57

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

3.060

75404

Komendy Wojewódzkie Policji

750

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

750

75406

Straż Graniczna

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

1.310

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100

4120

Składki na fundusz pracy

10

4260

Zakup energii

200

4300

Zakup usług pozostałych

1000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

47.204

80101

Szkoły Podstawowe

8.766

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.428

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.100

4410

Podróże służbowe krajowe

238

80104

Przedszkola

1.318

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.318

80110

Gimnazja

27.084

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.801

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.460

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.400

4243

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.968

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13.455

80113

Dowożenie uczniów do szkół

1.600

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1000

4120

Składki na fundusz pracy

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

80114

Zespoły obsługi ekon.-admin. szkół

183

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

183

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

8.253

4300

Zakup usług pozostałych

2.593

4303

Zakup usług pozostałych

5.660

851

OCHRONA ZDROWIA

3.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

8.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

6.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

18.260

92109

Domy i Ośrodki Kultury

16.320

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

700

4120

Składki na fundusz pracy

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

4260

Zakup energii

2.000

4270

Zakup usług remontowych

6.520

92116

Biblioteki

1.940

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.440

4300

Zakup usług pozostałych

500

Dz.

Rozdz.

§

NAZWA

w zł.

852

POMOC SPOŁECZNA

87.323

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

72.910

3110

Świadczenia społeczne

70.876

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.382

4120

Składki na fundusz pracy

34

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8

4300

Zakup usług pozostałych

610

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

3.913

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.859

4410

Podróże służbowe krajowe

54

85295

Pozostała działalność

10.500

3110

Świadczenia społeczne

10.500

§ 5 Nadwyżkę w kwocie 4.100 zł wynikającą z § 1-4 przeznacza się spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP Oddział w Dębnie.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:

Różne rozliczenia

2.400 zł - część subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na gabinety profilaktyczne

9.198 zł - subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy.

Oświata i wychowanie

8.628 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na : zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (2.968 zł), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (5.660 zł) - podkomponent B2 „Edukacja”.

Pomoc społeczna

72.519 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

3.589 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

10.500 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

720 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup wydawnictw.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 20-01-2005 09:50:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 20-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 20-01-2005 09:50:27