Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut GZO


STATUT

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

BOLESZKOWICE

0x08 graphic
0x08 graphic
GMINA BOLESZKOWICE

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Zespół Oświatowy w Boleszkowicach z siedzibą w budynku Urzędu Gminy przy ul. Świerczewskiego 24, zwany dalej Zespołem działa na podstawie uchwały Radu Gminy w Boleszkowicach Nr XIX/93/96 z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświatowego.

§ 2

Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne szkoły podstawowe i przedszkole na terenie gminy Boleszkowice.

§ 3

 1. Zespół jest jednostką budżetową gminy Boleszkowice

 2. Podstawą działania jest roczny plan finansowy (w rozbiciu na szkoły) zatwierdzony przez Radę Gminy w Boleszkowicach.

 1. Cel i przedmiot działania

§ 4

Zespół powołany jest do obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-księgowej publicznych szkół podstawowych i przedszkola, a w szczególności:

  1. obsługa administracyjno-gospodarcza, zaopatrzenie hurtowe itp.

  2. obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,

  3. obsługa techniczna - kierowca konserwator urządzeń i sprzętu oraz świadczenie i obsługa transportu,

  4. planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych

  5. opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych placówek we współpracy z dyrektorami szkół,

  6. archiwizowanie dokumentacji,

  7. wykonanie innych zadań zleconych odrębnymi umowami i przepisami,

  8. zadania wynikające z organizacji dowozu uczniów, remontów, inwestycji i mieszkalnictwa realizowane będą przez inne stanowiska Urzędu Gminy.

 1. Zarządzanie i organizacja

§ 5

Zespół nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z przychodów i rozchodów z budżetem gminy.

§ 6

Strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Gminy.

§ 7

Nadzór i kierownictwo nad działalnością Zespołu powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Kierownik - koordynator zarządza Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz w oparciu o umocowania określone w statucie.

§ 9

Do podstawowych uprawnień i obowiązków kierownika - koordynatora Zespołu należy:

 1. samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem,

 2. ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Zespołu, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach,

 3. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i wynagradzania pracowników po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy,

 4. realizowanie zadań organizacyjnych, kadrowych i wyjaśniających w świetle ustawy o systemie oświaty,

 5. określenie kierunku i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie stosownych decyzji,

 6. ustalenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych Zespołu,

 7. utrzymanie współpracy z zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach wynikających z Kodeksu Pracy , ustawy o związkach zawodowych i Karty Nauczyciela

 8. Zespół będzie używał pieczęci z napisem „Gminny Zespół Oświatowy w Boleszkowicach”

 1. Gospodarka finansowa

§ 10

  1. Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony statusem potrzebna jest zgoda Zarządu Gminy

  2. W czasie nieobecności kierownika - koordynatora Zespołu jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez niego po uzgodnieniu z Zarządem Gminy.

§ 11

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie - Prawo budżetowe.

§ 12

  1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy w Boleszkowicach.

  2. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

 1. Postanowienia końcowe

§ 13

Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 15

Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie jak dla jego nadania.

§ 16

Zespół może używać pieczęci o brzmieniu „Gminny Zespół Oświatowy w Boleszkowicach”

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

UZASADNIENIE

Mając na uwadze opracowanie optymalnie dostosowane do istniejących struktur oświatowych (szkoły i przedszkole) obsługi ekonomicznej, administracyjnej i finansowej zachodzi konieczność powołania Gminnego Zespołu Oświatowego.

Zespół ten jako jednostka budżetowa stanie się usługowym organem wobec wszystkich obsługiwanych placówek oświatowych na szczeblu gminy i podporządkowana bezpośrednio Zarządowi Gminy, dając gwarancję fachowych usług przy minimalnych kosztach własnych.

Zespół zabezpieczy i usprawni działalność poszczególnych jednostek i pozwoli na planowe, oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi.

ZAKRES CZYNNOŚCI KIEROWNIKA - KOORDYNATORA

GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATOWEGO

 1. Kieruje i sprawuje nadzór nad Zespołem jako jednostką budżetową i podlega służbowo Zarządowi Gminy (Wójtowi).

 2. Sprawuje nadzór nad opracowaniem zbiorczych projektów planów, analiz ekonomicznych, informacji i sprawozdań z zakresu działania Zespołu.

 3. Wspólnie ze stanowiskiem ds. obsługi, remontów i inwestycji oraz dyrektorami placówek opracowuje plan w/w zadania.

 4. Zatwierdza wszystkie rachunki zakupów pod względem merytorycznym ponosząc odpowiedzialność prawną.

 5. Podpisuje czeki bankowe, przelewy i akceptuje inkasa.

 6. Organizuje i przekazuje protokołami zdawczo-odbiorczymi majątek w placówkach oświatowych przy zmianie stanowisk dyrektorskich.

 7. Czuwa nad prawidłową realizacją budżetu i przestrzegania dyscypliny budżetowej oświaty.

 8. Uzupełnia i zatwierdza projekty organizacyjne placówek

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 40, poz. 174) podlega służbowo Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego.

 1. Prowadzi rachunkowość Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegających na:

  1. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

   • właściwy przebieg operacji gospodarczych szkół i przedszkola,

   • ochronę mienia będącego w zarządzie Zespołu,

   • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.

 2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

  • ochronę mienia będącego w zarządzie jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie

  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki.

 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające na:

  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki, środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

  2. wydawanie zarządzeń o przeprowadzeniu spisów z natury w placówkach i ich bilansowanie,

  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

  4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat i zobowiązań.

 • Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.

 • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

   • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków

   • Koordynowanie poczynań w realizacji zadań finansowo gospodarczych przez kierowników placówek oraz zasad rozliczeń z inwentaryzacji.

   • Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

   • Występowanie do Kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zarządzeń, które nie leżą w zakresie jego działania.

   • ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW STANOWISKA OBSŁUGI ADMINISTRACJI, GOSPODARKI, RACHUBY, PŁAC I SPRAWOZDAWCZOŚCI

    Podlega służbowo Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego i wykonuje jego polecenia.

    1. Prowadzenie kancelarii, dokumentacji, korespondencji i zaopatrzenia w materiały biurowe i druki pism.

    2. Prowadzenie kasy jednostki i bieżące rozliczenie oraz prowadzenie druków ścisłego zarachowania.

    3. Dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu zleconych przez Kierowników placówki i prowadzenia ich ewidencji.

    4. Załatwianie spraw związanych z zarządzaniem gospodarką nieruchomościami oświatowymi.

    5. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń na podstawie list płatnikom poszczególnych placówek.

    6. Kompletowanie dokumentacji zasiłków rodzinnych i ich bieżąca aktualizacja, zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, środków socjalnych i innych wynikających ze stosunku pracy i poleceń głównego księgowego.

    7. Sporządzanie deklaracji ZUS, PZU i statystyki jednostki i placówek podległych.

    8. Udział w prowadzeniu inwentaryzacji majątku w placówkach.

    9. Bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami.

    10. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika-Koordynatora.

    ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW STANOWISKA

    KONSERWATOR-KIEROWCA

    Podlega służbowo Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego i wykonuje jego polecenia.

    1. Bieżące prowadzenie konserwacji obiektów szkolnych i znajdujących się w nich urządzeń i sprzętu.

    Do robót tych należą w szczególności:

     • drobne i często wykonywane naprawy jak wstawianie i kitowanie szyb okiennych i regulacja skrzydeł okiennych i drzwiowych,

     • naprawa i wymiana zamków i uszczelek do urządzeń wodociągowych,

     • drobne naprawy orynnowań i drożności kanalizacji, studzienek oraz regulacja i wymiana spustów i spłuczek sanitarnych,

     • drobne naprawy dachów i urządzeń otoczenia budynków,

     • naprawa i umocowanie uszkodzonych gniazdek i wyłączników oraz przełączników elektrycznych,

     • konserwacja balustrad, haków, poręczy oraz stopni i okuć stolarskich,

     • drobne naprawy uszkodzeń powłok malarskich,

     • naprawa i uzupełnianie mebli, sprzętu i urządzeń,

     • naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń sportowych.

    1. Czynne uczestniczenie w komisji przy kwalifikowaniu obiektów do remontu.

    2. Obsługa transportu, między innymi:

     • utrzymanie sprzętu transportowego, tj. ciągnika, przyczepy i beczkowozu asenizacyjnego w sprawnym stanie technicznym,

     • świadczenie usług w zakresie transportu oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych

    1. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika placówki

    KIEROWNIK - KOORDYNATOR

    Stanowisko

    Konserwator - Kierowca

    Główny Księgowy

    Stanowisko obsługi administracji, Gospodarki, płac i Sprawozdawczości

    Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 23-03-2004 12:54:20
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 23-03-2004
    Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 23-03-2004 12:54:20