Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Komisje - wyciąg ze Statutu Gminy Boleszkowice


Wyciąg ze Statutu

Gminy Boleszkowice

Rozdział IV

KOMISJE RADY

§ 31

1.Rada Gminy ze swego grona powołuje stałe i doraźne komisje, ustalając ich składy osobowe, zakresy działania i regulaminy.

2.Przewodniczący komisji przekłada Radzie Gminy do zatwierdzenia projekt regulaminu komisji, zakresu jej działania i plan pracy.

§ 32

Komisje podlegają tylko Radzie i działają wyłącznie na jej zlecenie.

§ 33

1.Komisje działają na podstawie zatwierdzonego przez Radę planu pracy.

2.Komisje przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej działalności raz na pół roku oraz na każde żądanie Rady.

§ 34

1.Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący, który:

1)ustala terminy i porządek posiedzeń;

2)zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych

materiałów;

3)zwołuje posiedzenia Komisji;

4)kieruje obradami Komisji.

2.Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady Gminy.

3.W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje

Wiceprzewodniczący Komisji.

4.Przewodniczącego Komisji wybiera Rada, spośród radnych, członków Komisji.

§ 35

1.W posiedzeniach Komisji, oprócz członków, może także uczestniczyć Przewodniczący Rady (Wiceprzewodniczący).

2.Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji Wójta Gminy oraz inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 36

Rada powołuje następujące Komisje stałe:

1)Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 37

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych wybieranych w głosowaniu jawnym.

2.W skład pozostałych Komisji stałych nie mniej niż 3 członków wybieranych w głosowaniu jawnym.

§ 38

1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Kontrola w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 39

1.Komisja wykonuje również inne zadania kontrolne zlecane przez Radę Gminy w drodze uchwał. Zlecenie kontroli udzielane jest na piśmie i winno obejmować co najmniej: przedmiot kontroli, zakres przedmiotowy kontroli oraz określenie gminnej jednostki organizacyjnej lub gminnej osoby prawnej, która ma być kontrolowana.

2.Komisja Rewizyjna działa na podstawie pół rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Radę Gminy.

§ 40

1.W związku z przeprowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2.Prawo wglądu i prawo żądania wyjaśnień, o których mowa w ust.1, nie obejmują spraw i dokumentów objętych ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych.

3.O podjęciu czynności kontrolnych Komisja powiadamia na piśmie Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i kierownika kontrolowanej jednostki określając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli.

§ 41

1.Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu i zakres kontroli, dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawidłowości i przyczyny powstania oraz wnioski.

2.Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić uwagi do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od jego otrzymania.

3.Protokół kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

4.W terminie 14 dni od podpisania protokołu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaśnienie odnośnie wykazanych nieprawidłowości.

§ 42

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2.O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej, postanawia Przewodniczący Komisji , a o wyłączeniu jej Przewodniczącego - Rada Gminy.

3.Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 12-01-2004 11:34:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 12-01-2004 11:34:51