Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na " Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice"

 

Boleszkowice: Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego
Numer ogłoszenia: 209407 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: L.p. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. PLN Wartość PLN Jedn. Ilość a b c d e f g x x Przebudowa nawierzchni placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice x x x x x x Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt wysokościowych x x x x 1. D-01.01.01 Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające kpl. 1,00 x x Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM x x x x x Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze x x x x 2. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35 na podsypce cementowo piaskowej m2 10 3. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50 na podsypce cementowo -piaskowej m2 228 4. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingów z destruktu bitumicznego m2 35 5. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni przy Szkole Podstawowej z brukowca m2 142 6. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego/smołowego przy Szkole Podstawowej oraz Kościele m2 521 7. D-01.02.04 Rozebranie istniejącej podbudowy z brukowca przy Szkole Podstawowej, Kościele oraz parkingu m2 556 8. D-01.02.04 Rozebranie krawężników oraz oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 126 9. D-01.02.04 Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej, przeznaczone do ponownego wbudowania m 60 10. D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 312 11. D-01.02.01 Usunięcie istniejących nasadzeń ozdobnej zieleni wysokiej wraz z karczowaniem pni po wycince szt. 11 12. D-01.02.01 Usunięcie karczy szt. 3 13. D-01.02.04 Demontaż istniejącej pompy wody szt. 1 14. D-01.02.04 Demontaż betonowego słupa ogłoszeniowego szt. 1 15. D-01.02.04 Demontaż latarń oświetlenia parkowego szt. 4 16. D-01.02.04 Demontaż koszy na śmieci szt. 4 17. D-01.02.04 Demontaż masztów stalowych szt. 2 18. D-01.02.04 Demontaż ławek parkowych szt. 6 19. D-01.02.04 Demontaż donic z kwiatami szt. 4 20. D-01.02.04 Rozebranie istniejącego pomnika - tablica pamiątkowa do zwrotu dla Inwestora szt. 1 x x Roboty rozbiórkowe RAZEM x x x Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. PLN Wartość PLN Jedn. Ilość a b c d e f g x x Podbudowy x x x x 21. D-04.01.01 Korytowanie terenu wraz z profilowaniem pod nawierzchnię chodników gr. 10 cm z wywozem urobku na odkład Wykonawcy m2 502 22. D-04.01.01 Korytowanie terenu wraz z profilowaniem gr. 35 cm z wywozem urobku na odkład Wykonawcy m2 737 23. D-04.04.00 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. m2 737 24. D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5MPa, o grub. warstwy po zagęszczeniu - 15cm. m2 737 25. D-04.05.01 Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=1,5MPa, o grub. warstwy po zagęszczeniu - 10cm. m2 454 x x Roboty ziemne i podbudowy RAZEM x x x Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena jedn. PLN Wartość PLN Jedn. Ilość a b c d e f g x x Nawierzchnia x x x x 26. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej pokrytej warstwą naturalnych kruszyw gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm - kolor grafitowy/żółty/jasno szary m2 528 27. D-05.02.02 Nawierzchnia z kamiennej kostki rzędowej granitowej 15x17 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m2 549 28. D-05.02.02 Nawierzchnia z kamiennej kostki rzędowej bazaltowej 15x17 na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m2 114 x x Nawierzchnia RAZEM x x x Elementy ulic 29. D-08.01.01 Ustawienie opornika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15 z oporem. Opornik z rozbiórki oraz od Inwestora m 131 30. D-08.01.01 Ustawienie kostki kamiennej rzędowej 15x17 na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15 z oporem m 238 31. D-08.01.01 Ustawienie opornika kamiennego łupanego o wym. 15x30cm na podsypce cem.piaskowej przy wnękach okiennych w Szkole Podstawowej m 18 32. D-08.01.01 Ułożenie ścieku przy krawężnikowego z dwóch rzędów kostki kamiennej rzędowej 8/11 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej klasy C-12/15. m 31 x x Elementy ulic RAZEM x x x x x x Roboty wykończeniowe x x x x 33. D-09.01.01 Sadzenie jałowca pospolitego szt. 9 34. D-09.01.01 Profilowanie terenów zielonych wraz z obsianiem mieszanką traw m2 754 35. D-03.02.01a Regulacja wysokościowa przy użyciu krążków betonowych lub z materiałów sztucznych włazu studni kanalizacyjnej z demontażem elementu stożkowego, montażem kręgu betonowego i pokrywy nastudziennej , montaż włazu typu ciężkiego szt. 1 36. D-03.02.01a Regulacja, przebudowa istniejących pokryw telekomunikacyjnych szt. 1 x x Roboty wykończeniowe RAZEM x x x x x x Mała architektura x x x x 37. D-07.06.01 Montaż ławki parkowej stylowej dł. 2m szt. 14 38. D-07.06.01 Montaż kosza na śmieci szt. 11 39. D-07.06.01 Montaż latarni parkowej 3,5 m wraz z wykonaniem fundamentu szt. 4 40. D-07.06.01 Montaż latarni parkowej solarnej 3,5m wraz z wykonaniem fundamentu szt. 2 41. D-07.06.01 Ustawienie wraz z wykonaniem nasadzenia kwiatów w donicy stalowodrewnianej 120x45x45 szt. 28 42. D-07.06.01 Montaż pompy ulicznej ręcznej szt. 1 43. D-07.06.01 Montaż kamiennego stołu z szachownicą do gry w szachy wraz z siedziskami szt. 2 44. D-07.06.01 Maszty flagowe aluminiowe 6,0 m kotwione w fundamencie betonowym szt. 3 45. D-07.06.01 Montaż gablot informacyjnych szt. 7 46. D-07.06.01 Montaż kamiennej płyty pamiątkowej szt. 1 47. D-07.06.01 Montaż słupka ogrodowego szt. 1 48. D-07.06.01 Stojak na rowery szt. 1 x x Mała architektura RAZEM x x x x x Przebudowa nawierzchni placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice - RAZEM x x x.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15690,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie plac Chrobrego.doc (DOC, 50.KB) 2014-10-03 12:07:21 50.KB 403 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Plac Boleszkowice.doc (DOC, 418KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:55:24 418KB 101 razy
2 Załączniki do Specyfikacji Plac.doc (DOC, 483KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:56:08 483KB 102 razy
3 projekt umowy Plac Boleszkowice.doc (DOC, 37.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:56:25 37.KB 74 razy
4 140814 Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu-Arkusz A3.pdf (PDF, 996KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:57:12 996KB 135 razy
5 140814 Boleszkowice - OPIS TECHNICZNY.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:58:03 1.6MB 185 razy
6 140814 Rys. 3.Plan sytuacyjny - Boleszkowice-Arkusz A3.pdf (PDF, 908KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:58:56 908KB 161 razy
7 140814 Rys. 4.Przekroje poprzeczne - Boleszkowice-Arkusz A3.pdf (PDF, 326KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:59:20 326KB 114 razy
8 Rys. 1.Plan orientacyjny - Boleszkowice-Arkusz A4.pdf (PDF, 190KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 11:59:47 190KB 101 razy
9 140814 Przedmiar robót - Pl. B. Chrobrego.pdf (PDF, 153KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:00:17 153KB 139 razy
10 D-01.01.01Odtworzenie trasy i pkt.pdf (PDF, 163KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:00:47 163KB 113 razy
11 D-01.02.01 usunięcie drzew i krzewów.pdf (PDF, 158KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:01:04 158KB 117 razy
12 D-01.02.04 Rozbiórki.pdf (PDF, 161KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:01:42 161KB 199 razy
13 D-03.02.01a Regulacja pionowa.pdf (PDF, 196KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:02:04 196KB 91 razy
14 D-04.01.01 Koryto.pdf (PDF, 169KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:02:22 169KB 109 razy
15 D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw.pdf (PDF, 310KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:02:41 310KB 108 razy
16 D-04.04.02 podbudowa z kruszyw.pdf (PDF, 152KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:03:02 152KB 86 razy
17 D-04.05.01 stabilizacja kruszyw cementem.pdf (PDF, 249KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:03:21 249KB 388 razy
18 D-05.03.01 Betonowa kostka brukowa.pdf (PDF, 195KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:03:49 195KB 90 razy
19 D-05.03.02 Kostka kamienna.pdf (PDF, 230KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:04:10 230KB 552 razy
20 D-07.06.01 Mała architektura.pdf (PDF, 147KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:04:27 147KB 133 razy
21 D-08.01.01 Krawężniki kamienne.pdf (PDF, 366KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:04:51 366KB 140 razy
22 D-09.01.01 Zieleń.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:05:21 207KB 109 razy
23 D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf (PDF, 255KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:05:58 255KB 99 razy
24 Spec tyt i spis treści - Boleszkowice.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-10-03 12:06:16 112KB 111 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedź 1.pdf (PDF, 626KB) 2014-10-13 19:58:19 626KB 378 razy
2 odpowiedź 2.pdf (PDF, 221KB) 2014-10-15 12:49:37 221KB 373 razy
Wynik postępowania
1 protokol_otwarcia_ofert plac.doc (DOC, 38KB) 2014-10-22 08:21:27 38KB 403 razy
2 informacja o wyborze.pdf (PDF, 739KB) 2014-11-04 10:37:13 739KB 387 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.doc (DOC, 34KB) 2014-11-18 08:06:04 34KB 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-10-2014 11:55:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 03-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2014 08:06:04