Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na : Przewóz uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych

 

Boleszkowice: Przewóz uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 172559 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do szkół prowadzonych przez Gminę Boleszkowice na podstawie biletów miesięcznych oraz odwóz do domów po zakończonych zajęciach w ilości 140 uczniów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1500,00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 6 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 3 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 4 do SIWZ spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • załącznik 6 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr 6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 115KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:14:38 115KB 108 razy
2 załącznik nr 1- formularz ofertowy.docx (DOCX, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:15:54 19.KB 81 razy
3 załącznik nr 2- Wykaz usług.doc (DOC, 37KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:16:08 37KB 105 razy
4 Załącznik nr 3 - wykaz środków przewozowych.docx (DOCX, 14.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:16:26 14.KB 99 razy
5 Załącznik nr 4 - wykaz osób.docx (DOCX, 13.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:16:53 13.KB 104 razy
6 Załącznik nr 5- oświadczenie o braku wykluczenia.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:17:20 15.KB 100 razy
7 Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu wymagań.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:17:40 15.KB 102 razy
8 załącznik nr 7-rozklad jazdy 2014- 2015.doc (DOC, 46.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:18:07 46.KB 109 razy
9 projekt umowy.docx (DOCX, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-08 16:18:43 23.KB 114 razy
Wynik postępowania
1 Inf o wyborze oferty.pdf (PDF, 489KB) 2014-08-20 14:40:14 489KB 421 razy
Udzielenie zamówienia
1 20140826112720.pdf (PDF, 46.KB) 2014-08-26 13:15:18 46.KB 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 08-08-2014 16:14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-08-2014 13:15:18