Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na : Przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Boleszkowice w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

Boleszkowice: Przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Boleszkowice w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach
Numer ogłoszenia: 168137 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Boleszkowice w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w następującym zakresie Szkolenie z zakresu Kurs profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Boleszkowice. Szczegółowy opis szkolenia w załączniku 1.1 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełniaZałącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Załącznik Nr 2 do SIWZ spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. 2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy a ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej. np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód c Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu projektu w ramach terminu realizacji zamówienia d Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia szkoleń z przyczyn organizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu szkoleniowego; e Zamawiający dopuszcza zmianę miejscowości z której kierowane są osoby na szkolenie kurs z przyczyn organizacyjnych np. związanych ze zmianą uczestnika zainteresowanego uczestnictwem w szkoleniu kursie 3. Wzór umowy zlecenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społ4ecznej w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 SIWZ.pdf (PDF, 6.9MB) 2014-08-04 18:18:28 6.9MB 0 razy
2 Ogłoszenie.pdf (PDF, 206KB) 2014-08-04 18:26:10 206KB 417 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04_08_2014_18_18_28_SIWZ.pdf (PDF, 6.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2014-08-04 18:18:28 6.9MB 395 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc (DOC, 25KB) 2014-08-07 07:46:46 25KB 369 razy
2 20140806140300.pdf (PDF, 420KB) 2014-08-07 07:47:25 420KB 440 razy
Wynik postępowania
1 20140829105548.pdf (PDF, 998KB) 2014-08-29 15:03:09 998KB 428 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4_09_14.doc (DOC, 30KB) 2014-09-04 12:40:32 30KB 338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-08-2014 18:18:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 04-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-09-2014 12:40:32