Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

Boleszkowice: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach
Numer ogłoszenia: 362400 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat B w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Boleszkowice w ramach projektu Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ Posiada wiedzę i doświadczenie Spełnia nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym spełnia nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ Dysponuke osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełnia nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Załącznik Nr2 do SIWZ jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 1 SIWZ (sekcja III.4.2 ogłoszenia), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej (tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 3. dokument pełnomocnictwa jeśli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. 2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania przeszkód. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód; c) Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu projektu w ramach terminu realizacji zamówienia; d) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia szkolenia z przyczyn organizacyjnych mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu szkoleniowego; e) osoba skierowana na szkolenie nie będzie mogła być jego uczestnikiem z powodu orzeczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w szkoleniu bądź do wykonywania zawodu, który ma nabyć po ukończeniu szkolenia. W takim wypadku zmianie ulegnie liczba osób skierowanych na kurs. Rozliczenia miedzy stronami będą dokonywane zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. 3. Wzór umowy zlecenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego pokój Nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boileszkowice, Sekretariat pokój Nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizacja przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2013 r. z zastrzeżeniem iż szkolenie powinno zostać zakończone najpóźniej do dnia 10.12.2013 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ostateczna wersja_SIWZ_Boleszkowice_Prawo jazdy B.doc (DOC, 312KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-09-06 13:36:12 312KB 239 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu.doc (DOC, 24KB) 2013-09-06 15:02:37 24KB 466 razy
2 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.doc (DOC, 24KB) 2013-09-06 15:54:18 24KB 527 razy
3 ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu_3.pdf (PDF, 127KB) 2013-09-11 13:47:48 127KB 435 razy
4 zmiany do SIWZ.pdf (PDF, 269KB) 2013-09-11 13:48:25 269KB 463 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 11_09_2013_14_04_57_ogłoszenie o zmianie w ogłoszeniu_3.pdf (PDF, 127KB) 2013-09-11 14:04:57 127KB 419 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania_prawo_jazdy.jpg (JPG, 732KB) 2013-09-23 14:09:54 732KB 426 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia_prawo_jazdy.doc (DOC, 34KB) 2013-10-11 14:40:46 34KB 413 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-09-2013 13:36:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 06-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 11-10-2013 14:40:46