Usługi dowozu uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014

Boleszkowice: Usługi na dowozy uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014
Numer ogłoszenia: 284626 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi na dowozy uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi na dowozy uczniów do szkół Gminy Boleszkowice w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawcy przedstawiają stosowne oświadczenie oraz: a) Licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób, o której mowa w art.5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,poz.874 ze zm.) - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, b) certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art.37 ustawy o transporcie drogowym - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: a) wykaz zrealizowanych w ostatnich trzech latach zamówień tożsamych (tj. dowóz uczniów lub inny przewóz regularny), co do zakresu i wartości z opisem przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania, adresu zamawiającego (wzór załącznik nr 2 do SIWZ).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) wykaz, co najmniej trzech, przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia środków transportowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych autobusów i ubezpieczenia OC (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, co najmniej trzech, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wzór załącznik nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Przewoźnika chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są niekorzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę stawki za wykonanie przedmiotu umowy w czasie trwania umowy o wskaźnik wzrostu cen towaru i usług (raz do roku).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pok. nr 6 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_dowozy_szkolne_2012_2013_2013_2014.doc (DOC, 49.KB) 2012-08-03 13:04:20 49.KB 481 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc (DOC, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:03:32 107KB 92 razy
2 zalacznik__nr_1-_formularz_ofertowy.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:04:06 35.KB 51 razy
3 zalacznik_nr_2-wykaz_zrealizowanych_uslug.doc (DOC, 31KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:04:57 31KB 54 razy
4 zalacznik_nr_3_-_wykaz_srodkow_przewozowych.doc (DOC, 33KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:05:12 33KB 57 razy
5 zalacznik_nr_4_-_wykaz_osob.doc (DOC, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:05:28 30.KB 61 razy
6 zalacznik_nr_5-_oswiadczenie_o_braku_wykluczenia.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:05:48 31.KB 61 razy
7 zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_wymagan.doc (DOC, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:06:32 30.KB 62 razy
8 Załącznik nr 7 do SIWZ.doc (DOC, 22.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:08:32 22.KB 34 razy
9 zalacznik_nr_8_-_projekt_umowy.doc (DOC, 42KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:09:14 42KB 55 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty dowozy do szkół lata 20122013 i 20132014.doc (DOC, 41.KB) 2012-08-17 07:46:27 41.KB 506 razy
Udzielenie zamówienia
1 img001.pdf (PDF, 106KB) 2012-09-03 13:05:45 106KB 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-08-2012 13:03:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 03-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-09-2012 13:05:45