Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach"

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm.)

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej

z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Boleszkowice,

74-407 Boleszkowice,

ul. Świerczewskiego 24,

tel. 95 760 61 24, 95 760 61 28,

faks: 95 760 61 35,

email: boleszkowice@boleszkowice.pl, biuro@boleszkowice.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://bip.boleszkowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pokój Nr14

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

I. PRZYŁĄCZA DO SIECI PRZESYŁOWEJ Z M. WYSOKA DO OCZYSZCZALNI  

    ŚCIEKÓW W BOLESZKOWICACH

1. Roboty pomiarowe

1.1. Wytyczenie głównych osi ze szkicami geodezyjnymi – 3 507 m

1.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających ze szkicami geodezyjnymi – 3 507 m

1.3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapami. – 3 507 m

2. Roboty ziemne

2.1. Wykonanie wykopu z szalowaniem – 7 084,24 m3

2.2. Podsypki piaskowe o gr.10 cm. – 1723,50 m2

2.3. Obsypka rurociągów o gr. 20cm nad rury – 413,64 m3

2.4. Zasypka wykopów wraz z zagęszczeniem – 6 498,25 m3

2.5. Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km. – 585,99 m3

3. Rurociągi kanalizacji sanitarnej

3.1. Rurociąg z rur PE Ø 50 mm – 2 494 m

3.2. Rurociąg z rur PE Ø 40 mm – 1 013 m

3.3. Przeciski lub przewierty pod drogami z rur stalowej  Ø 100 mm – 60 m

3.4. Zawór napowietrzjąco-odpowietrzający – 1 kpl.

3.5. Połączenie kan. sanitarnej z domu do przepompowni rurą PVC 160 wraz z wykonanie  

       dokumentacji budowlanej - 21 kpl.

 

4. Przepompownie ścieków

4.1. Przepompownia ścieków przydomowa w m. Wysoka z fundamentem – 21 kpl.

5. Roboty elektryczne

5.1. Montaż kabli wraz z wykopem i zasypką – 585 m

5.2. Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm – 71 m

5.3. Montaż skrzynek i rozdzielnic wraz z konstrukcją, mocowaniem przez przykręcenie do  

       gotowego podłoża – 21 szt.

5.4. Badania i pomiary instalacji uziemniającej oraz linii kablowych N.N. – 21 kpl.

 

II. KANALIZACJA CIŚNIENIOWA SANITARNA W M. WYSZYNA

1. Roboty pomiarowe

1.1. Wytyczenie głównych osi ze szkicami geodezyjnymi. – 4 388 m

1.2. Wykonanie pomiarów sprawdzających ze szkicami geodezyjnymi. – 4 388 m

1.3.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z mapami –4 388 m

2.Roboty ziemne

2.1.Wykonanie wykopu z szalowaniem i odwodnieniem – 8 365,86 m3

2.2. Podsypki piaskowe o gr.10 cm. – 2 064 m2

2.3. Obsypka rurociągów o gr. 20cm nad rury  – 495,36 m3

2.4. Zasypka wykopów – 7 664,10 m3

2.5. Wywóz nadmiaru gruntu na odl. do 1km. – 701,76 m3

3. Rurociągi kanalizacji sanitarnej

3.1. Rurociąg z rur PE Ø 63 mm  – 1 858 m

3.2. Rurociąg z rur PE Ø 50 mm – 1 758 m

3.3. Rurociąg z rur PE Ø 40 mm – 772 m

3.4. Przeciski lub przewierty pod drogami z rur stalowej Ø 80 mm – 104 m

3.5. Przeciski lub przewierty pod drogami z rur stalowej Ø 65 mm – 156 m

3.6. Połączenie kan. sanitarnej z domu do przepompowni rurą PVC 160 wraz z wykonaniem  

       dokumentacji budowlanej – 22 kpl.

4. Przepompownia ścieków 

4.1.Przepompownia ścieków przydomowa w m. Wyszyna z fundamentem – 22 kpl.

5. Roboty elektryczne

5.1. Montaż kabli wraz z wykopem i zasypką – 857 m

5.2. Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm – 121 m

5.3. Montaż skrzynek i rozdzielnic wraz z konstrukcją, mocowaniem przez przykręcenie do  

       gotowego podłoża- 22 szt.

5.4.Badania i pomiary instalacji uziemniającej oraz linii kablowych N.N. – 22 kpl.

6. Roboty drogowe

6.1. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników z kostki "Polbruk" lub płytek bet. wraz z obrzeżami bet. oraz kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej – 267 m2

6.2. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych – 4,5 m2

6.3. Rozbiórka i odtworzenie  krawężników bet. – 3 m

6.4. Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia – 15 m

 

Kod CPV:

- 45232440 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia  

                          ścieków

- 45231000 - 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  

                         i linii energetycznych

- 45231110 – 9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

- 45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45311100 – 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- 45311200 – 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych  i dokumentacji projektowej.

 

V. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza się składaniaoferty wariantowej

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Roboty budowlane należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2011 r.

Pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2011 r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek,  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

b)wiedzy i doświadczenia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna, że warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto każda.

 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:

1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  

     wodociągowych i kanalizacyjnych,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

e) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ;

b) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ;

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert);

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub zaświadczenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

g)Wykaz robót budowlanych w zakresie tożsamym lub zbliżonym z przedmiotem zamówienia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami o wartości 2,5 mln PLN brutto każda, w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub sieci wodociągowej – załącznik nr 3 do SIWZ.

Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

h) Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami w specjalnościach

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Do wykazu należy dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) – załącznik nr 4 do SIWZ.

i) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ;

j) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót załączonego do SIWZ –

    załącznik nr 6 do SIWZ;

k) Dowód wpłaty wadium;

 

VIII.  Informacje na temat wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy)

2. Wadium w pieniądzu należy wnieść w terminie do 28 lipca 2011 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  

    tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9  

    listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:

     Bank PEKAO S.A. I o. Dębno 30 1240 3552 1111 0000 4046 4709

 

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty cenową z załącznikami wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy  

    złożyć w terminie do 29 lipca 2011 r. do godz. 9:30 w budynku Urzędu Gminy  

    Boleszkowice, Sekretariat pok. Nr 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 29 lipca 2011 r. o godz. 10:00 w Sali posiedzeń  

    Urzędu Gminy Boleszkowice –  pok. Nr 3.

 

XI. Termin związania z ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert.

 

XII. Informacja na temat zamiaru zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy.

 

XIII. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

 

XIV. Informacja o przewidywanym wyborze oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Nie dotyczy

 

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

 

XVI.Informacja dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

2. Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w  

    przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz  

    niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie  

    Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na  

    sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt101.pdf (PDF, 732KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:42:07 732KB 111 razy
2 3._Siwz_Boleszkowice.doc (DOC, 133KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-12 15:15:50 133KB 146 razy
3 Projekt062.pdf (PDF, 326KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:45:31 326KB 101 razy
4 Projekt181.pdf (PDF, 291KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:29:55 291KB 104 razy
5 projekt111-190.pdf (PDF, 25.MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:46:43 25.MB 97 razy
6 Projekt061.pdf (PDF, 403KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:47:09 403KB 105 razy
7 5._ZaA_A_cznik_nr_6_przedmiar_robA_t.XLS (XLS, 42KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-12 15:16:44 42KB 115 razy
8 Projekt097.pdf (PDF, 638KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:44:42 638KB 104 razy
9 Projekt143.pdf (PDF, 272KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:28:52 272KB 87 razy
10 Projekt060-1.pdf (PDF, 314KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 09:16:43 314KB 106 razy
11 Projekt058.pdf (PDF, 514KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 09:04:03 514KB 103 razy
12 Projekt055.pdf (PDF, 396KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 09:11:29 396KB 102 razy
13 Projekt056.pdf (PDF, 417KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 09:05:50 417KB 104 razy
14 Projekt108.pdf (PDF, 200KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:39:47 200KB 96 razy
15 Projekt001-007.pdf (PDF, 4.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:27:33 4.6MB 111 razy
16 Projekt044-054.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:23:54 2.0MB 115 razy
17 Projekt102.pdf (PDF, 353KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:41:32 353KB 89 razy
18 Projekt063.pdf (PDF, 242KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:45:50 242KB 104 razy
19 Zalacznik_nr_8_SPECYFIKACJA_TECHNICZNA_1_.doc (DOC, 334KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:30:46 334KB 109 razy
20 Projekt144.pdf (PDF, 284KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:29:24 284KB 103 razy
21 Projekt098.pdf (PDF, 560KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:43:45 560KB 105 razy
22 Projekt096.pdf (PDF, 414KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:44:15 414KB 104 razy
23 Projekt099.pdf (PDF, 294KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:43:16 294KB 111 razy
24 Projekt059.pdf (PDF, 423KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 09:03:34 423KB 102 razy
25 Projekt104.pdf (PDF, 393KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:40:49 393KB 102 razy
26 uzupeA_nienie__projektu186.jpg (JPG, 515KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:56:58 515KB 91 razy
27 Projekt103.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:41:14 306KB 86 razy
28 Projekt189.pdf (PDF, 279KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:30:15 279KB 109 razy
29 Projekt099-1.pdf (PDF, 372KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:42:56 372KB 65 razy
30 Projekt142.pdf (PDF, 298KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:28:36 298KB 105 razy
31 4._ZaA_A_cznik_nr_5_wzA_r_umowy.doc (DOC, 87KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-12 15:20:02 87KB 124 razy
32 Projekt057.pdf (PDF, 500KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 09:04:31 500KB 104 razy
33 Projekt100.pdf (PDF, 626KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:42:38 626KB 103 razy
34 Projekt106.pdf (PDF, 407KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:40:23 407KB 90 razy
35 7._Obraz_466_1_.JPG (JPG, 722KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-12 15:22:42 722KB 109 razy
36 Projekt077.pdf (PDF, 666KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 08:45:09 666KB 86 razy
37 uzupeA_nieni_projektu177.jpg (JPG, 663KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:56:31 663KB 112 razy
38 6._ZaA_A_cznik_nr_7_Oferta.doc (DOC, 39KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-12 15:20:32 39KB 115 razy
39 Projekt000.pdf (PDF, 214KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-07-13 10:28:05 214KB 105 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_nr_22.07._do_SIWZ.doc (DOC, 33.KB) 2011-07-25 10:14:33 33.KB 444 razy
Wynik postępowania
1 WybA_r_oferty_kanalizacja_Wyszyna.doc (DOC, 43.KB) 2011-08-04 10:50:53 43.KB 456 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzieleniezamwysoka.pdf (PDF, 146KB) 2011-09-06 14:50:33 146KB 578 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-07-2011 15:15:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-09-2011 14:50:33