Gmina Boleszkowice ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wdłuż ulic Poniatowskiego i Żeromskiego"

Boleszkowice: Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Poniatowskiego i Żeromskiego
Numer ogłoszenia: 111836 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7606124 w. 43, faks 095 7606135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boleszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.boleszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Poniatowskiego i Żeromskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi poprzez : - rozebranie nawierzchni bitumicznej - 35 m2 - rozebranie nawierzchni z brukowca - 35 m3 - rozebranie krawężników betonowych - 20 m - wywiezienie gruzu z rozbiórki - 10 m3 - wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 4 cm, z wywiezieniem urobku na 1 km - 536,4 m2 - regulacja pionowa kratek ściekowych - 2 szt. - regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - 11 szt. - wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, głęb. 10 cm - 40 m2 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. 10 cm - 40 m2 - podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20 cm - 35 m2 - podbudowa z betonu B-10, gr. 8 cm - 35 m2 - nawierzchnia z brukowca 16-20 cm - 35 m2 - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie z oporem betonu B-10 - 20 m - ustawienie krawężników betonowych trapezowych 15x22x30 cm - 25 m - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mastyksowo-grysową (SMA), średnia grub. warstwy 2 cm -114 t - wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA), grub. warstwy po zwałowaniu 4 cm - 2.816,4 m2 - zakup i montaż znaków drogowych - 12 szt. - wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu Przebudowa nawierzchni chodnika obejmuje: - rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm (z wyłączeniem chodnika o nawierzchni z kostki betonowej) - 88,0 m2 - rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - 34 m2 - rozbiórka elementów ulicy : krawężnik betonowy - 51,0 m - wykonanie koryta pod chodnik i jezdnię gł. 20 cm - 98,0 m2 - wykonanie koryta pod chodnik i jezdnię gł. 30 cm - 205,0 m2 - wywóz nadmiaru urobku ziemi - 76 m3 - profilowanie i zagęszczenie podłoża - 303 m2 - wykonanie warstwy odsączającej - 303 m3 - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 67 m3 - ustawienie krawężnika drogowego 15x30 cm - 176,0 m - ustawienie obrzeża betonowego chodnika 30x8 cm - 142 m - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej h= 8 cm 9 (chodnik - 236 m2, zjazdy - 67 m2) - zakup i montaż znaków o wym. 70x90 cm z logo gminy /wzór do uzgodnienia/ - 2 szt. - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - uporządkowaniem terenu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w ysokości 2.000 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienia warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia podpisując załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice pokój Nr6 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projet finasowany jest z Narodowego Programu Przebódowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_przetargu_remont_ulicy_Poniatowskiego_i_A_eromskiego.doc (DOC, 37KB) 2011-05-12 15:52:14 37KB 469 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPIS_ZAWARTOA_CI_OPRACOWANIA.doc (DOC, 11KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:20:45 11KB 128 razy
2 D-01.02.04_Roboty_rozbiorkowe.pdf (PDF, 142KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 15:59:36 142KB 126 razy
3 D-08.03.01_Obrzeza_chodnikowe.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:06:01 182KB 127 razy
4 ZaA_A_czniki_do_Specyfikacji.doc (DOC, 95KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 13:28:43 95KB 58 razy
5 STR._TYT..doc (DOC, 55KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:14:12 55KB 124 razy
6 D-04.01.01_Koryto_wraz_z_profilowaniem.pdf (PDF, 160KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:00:11 160KB 163 razy
7 A_LEPY_KOSZTORYS.doc (DOC, 232KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:06:50 232KB 135 razy
8 SIWZ.doc (DOC, 330KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 15:52:14 330KB 159 razy
9 ST_-_01.doc (DOC, 138KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:21:13 138KB 123 razy
10 ST_-_03.doc (DOC, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:21:37 38.KB 121 razy
11 Spis_tresci_ST.pdf (PDF, 70.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:06:16 70.KB 126 razy
12 PW3.jpg (JPG, 4.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:11:37 4.5MB 120 razy
13 PRZEDMIAR_ROBA_T.doc (DOC, 19KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:22:32 19KB 140 razy
14 UMOWA_NR_Projekt_A_romskiego.doc (DOC, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 15:56:55 105KB 140 razy
15 OPIS_TECHNICZNY.doc (DOC, 21KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:14:46 21KB 133 razy
16 Pw1.jpg (JPG, 3.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:08:29 3.1MB 135 razy
17 ST_-_05.doc (DOC, 49KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:22:05 49KB 224 razy
18 PROJEKT_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_-_OPIS_TECHNICZNY_-_ENERGETY.pdf (PDF, 220KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:07:25 220KB 128 razy
19 KOSZTORYS_OFERTOWY.doc (DOC, 23.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:22:22 23.KB 133 razy
20 HARMOGR_SchetynA_wka_2011.doc (DOC, 76KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-19 13:12:45 76KB 62 razy
21 ST_-_04.doc (DOC, 91KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:21:48 91KB 118 razy
22 D-08.01.01_Krawezniki_betonowe.pdf (PDF, 201KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:03:21 201KB 122 razy
23 ST_-_02.doc (DOC, 45KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:21:25 45KB 127 razy
24 PW2.jpg (JPG, 4.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:09:49 4.0MB 127 razy
25 D-04.04.02_Podbudowa_z_kruszywa_lamanego.pdf (PDF, 308KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:01:23 308KB 134 razy
26 PRZEDMIAR_ROBA_T.pdf (PDF, 339KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 15:58:37 339KB 148 razy
27 D-00.00.00_Wymagania_ogolne.pdf (PDF, 233KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 15:59:19 233KB 130 razy
28 PW5.jpg (JPG, 929KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:12:49 929KB 119 razy
29 PW4.jpg (JPG, 404KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:12:06 404KB 122 razy
30 D-05.03.23_Nawierzchnia_z_kostki_betonowej.pdf (PDF, 195KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:01:52 195KB 162 razy
31 SPIS_SPECYFIKACJI_TECHNICZNYCH.doc (DOC, 9KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:20:59 9KB 122 razy
32 D-04.02.01_Warstwa__odsaczajaca.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:00:32 164KB 130 razy
33 D-08.02.02_Chodniki_z_kostki_betonowej.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-05-12 16:05:39 199KB 122 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 WyjaA_nienia_do_projektu_umowy.doc (DOC, 21.KB) 2011-05-19 13:35:11 21.KB 452 razy
Wynik postępowania
1 wynikpostepowania.jpg (JPG, 301KB) 2011-06-02 14:17:14 301KB 482 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-05-2011 15:52:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 02-06-2011 14:17:14