Adaptacja pomieszczeń biblioteki w Boleszkowicach - komputery

 

Boleszkowice, dnia 12.04.2007 r. 

 

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y  

Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice  

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Adaptacja pomieszczeń biblioteki Publiczno- szkolnej w Boleszkowicach na punkt informacyjno- edukacyjny”

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - lub na stronie internetowej www.bip.boleszkowice.pl odpłatność /koszty powielenia przesyłu/ - 20 złotych. płatne w kasie Urzędu lub na konto Zamawiającego w Banku PEKO SA o/ Dębno nr 30124035521111000040464709  

  1. Zakres zamówienia

Dostawa i montaż 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowej, drukarki atramentowej, skanera, 4 stolików pod komputery, 8 krzeseł pod stanowiska komputerowe.

Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

3.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.  

4. Wymagany termin zakończenia inwestycji - 15.06.2007 r.  

5. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust.2

Ustawy - prawo zamówień publicznych.  

6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

  1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

  3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych  

7. Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.  

8. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 -

sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 26.04.2007 r. do godz. 11.00.  

9..Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2007 r. o godz. 11.10 w siedzibie Urzędu Gminy

w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - sala posiedzeń - pokój nr 3.  

10. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.  

11. Zamawiający nie będzie wykorzystywał aukcji elektronicznej do udzielenia zamówienia  

12. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

095-7606124 w. 43 - Pan Włodzimierz Mazur w godz. 08.00 - 14.00.

- - ” - Pan Roman Czerwiński - “ -

13. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

30230000-0

 

 

 

Urządzenia Komputerowe

30240000-3

 

 

 

Oprogramowanie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_Komputery_Biblioteka_Boleszkowice.doc (DOC, 26KB) 2007-03-14 15:17:11 26KB 402 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_komputery_biblioteka_Boleszkowice.doc (DOC, 115KB) Po terminie otwarcia ofert 2007-03-14 15:17:11 115KB 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:17:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 14-03-2007 15:22:46