Kredyt długoterminowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 60.000,00 euro

 1. Zamawiający:

Gmina Boleszkowice, w imieniu której działa Wójt Gminy Boleszkowice

74-407 Boleszkowice woj. Zachodniopomorskie

powiat myśliborski

ul. Świerczewskiego 24

REGON: 210977018

telefon - 095 760 61 24, fax - 095 760 61 35

 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Eugenia Juszczak - Skarbnik Gminy

 2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł na sfinansowanie wydatków budżetowych, na które nie znajduje się pokrycia w planowanych dochodach budżetu:

  1. okres spłaty wyniesie 7 lat

  2. spłata kapitału będzie następowała w okresach miesięcznych

  3. pierwsza spłata kapitału nastąpi w 2007 roku

KOD CPU: 66.13.00.00-0

Miejsce realizacji zamówienia:

Boleszkowice

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej ani częściowej

 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielaniu zamówienia jest spełnianie warunków określonych w art. 22 oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym zamówieniem.

 2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

   • odpis zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczeniem o jego posiadaniu,

   • dokument rejestracji firmy z określeniem przedmiotu działalności, wielkości kapitału oraz wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (dokument nie starszy niż z przed 6 miesięcy),

   • zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem przetargu lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

   • aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.17 ust.1 pkt.5 uozp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

 • Kryteria oceny ofert

 • Cena:

     1. Marża banku - 98%

     2. Prowizja jednorazowa - 2%

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

   1. formularz można odebrać:

    • osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 9-10 w godz. 7:30-15:30

    • ze strony internetowej: www.bip.boleszkowice.pl (zamówienia publiczne 2006/sierpień)

  1. Miejsce i termin składania ofert:

  Urząd Gminy

  ul. Świerczewskiego 24

  74-407 Boleszkowice

  Sekretariat

  w terminie do dnia 28 sierpnia 2006 roku godz.10:30

  1. Otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego:

  Urząd Gminy

  74-407 Boleszkowice

  ul. Świerczewskiego 24

  sala posiedzeń

  w dniu 28 sierpnia 2006 roku o godz.11:00

  1. Wadium:

  brak

  1. Termin związania z ofertą:

  okres w dniach: 30 dni

  2

  Załączniki do pobrania

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1 siwz_z_zal_kredyt.zip (ZIP, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-08-04 13:38:42 17.KB 62 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 04-08-2006 13:37:01
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 04-08-2006
  Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 04-08-2006 13:39:35