Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych


 Boleszkowice, dnia 31.07.2006 r.  

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y  

Zamawiający:  

Gmina Boleszkowice  

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice  

z a p r a s z a  

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości powyżej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:  

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Gudzisz i Chwarszczany  

 1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - odpłatność - 20 złotych.  

 1.  Zakres zamówienia : przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym. Gudzisz dz. Nr 156, 185, 189, 35 oraz w obrębie geodezyjnym Chwarszczany dz. Nr 232  

 1.  Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

 1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.  

 1.  Wymagany termin zakończenia inwestycji - 31.10.2006 r. 

 1.  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.500 zł /słownie dwa tysiące pięćset złotych w terminie do dnia 23 sierpnia do godz 10.00 w wyłącznie jednej z wymienionych form :  

a/ pieniądza /złotych polskich/ na konto zamawiającego PEKAO S.A. I/O w Dębnie Nr 

64124035521111000040464679 

b/ poręczenia lub gwarancji bankowej mającej ważność 60 dni od daty składania ofert do  

pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego  

c/ gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność j.w. do pokoju Nr 9 w siedzibie zamawiającego  

d/ poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 litr. B ustawy z  

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr  

109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216. poz. 1824/ do pokoju  

nr 9 w siedzibie zamawiającego.

 e/ kserokopie dokumentów wymienionych pod liter. a- d należy dołączyć do oferty przetargowej  

potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

Prosimy ponadto o podanie w ofercie numeru konta bankowego na które należy zwrócić wadium wpłacone przelewem po zakończeniu postępowania przetargowego.  

 1.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 1.  spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 3.  spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych 

 1.  Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.  

 1.  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 - sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 23.08.2006 r. do godz. 10.00. 

 1.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2006 r. godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego - sala posiedzeń nr 3. 

 1.  Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert. 

 1.  Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 •  095-7606124 w 36 - u Pani Ewy Dardzikowskiej - w godz. 08.00 - 14.00.  

 1.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

 

Dział

 

Grupa

 

Klasa

 

Kategoria

 

Nazwa

 

45233120-6

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie robót związanych z wykonywaniem nawierzchni dróg.

 

Edmund Zioła  

Wójt Gminy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_przetargu.doc (DOC, 30.KB) 2006-07-31 14:35:03 30.KB 455 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_umowa.zip (ZIP, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-07-31 14:35:03 44.KB 105 razy
2 Zal_nr_2_do_umowy.doc (DOC, 27KB) Po terminie otwarcia ofert 2006-08-11 13:15:52 27KB 117 razy
3 przedmiar_robot.zip (ZIP, 2.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2006-08-11 13:42:24 2.2MB 100 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 31-07-2006 14:35:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 17-08-2006 13:36:56