Rekultywacja wysypiska


Boleszkowice, dnia 25.07.2006 r.

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice

z a p r a s z a

do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości do 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.:

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych obręb Boleszkowice dz. Nr 1206/1

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 - I piętro - pokój nr 14 - w godz. 7.30 - 15.00 - odpłatność - 20 złotych.

 1. Zakres zamówienia : rekultywacja składowiska odpadów komunalnych o pow. 0,40 ha

 1. Szczegółowo zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

 1. Wymagany termin zakończenia inwestycji - 15.09.2006 r.

 1. Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych.

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:

 1. spełniający wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 3. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

 1. Kryterium oceny ofert - cena - 100 %.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego 24 - sekretariat - I piętro - pokój nr 7 w terminie do 03.08.2006 r. do godz. 10.00.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.08.2006 r. godz. 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice ul. Świerczewskiego - sala posiedzeń nr 3.

 1. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

 1. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 095-7606124 w 36 - Pan Bolesław Czyżewski - w godz. 08.00 - 14.00.

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45112300-8

Rekultywacja gleby

Edmund Zioła

Wójt Gminy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 przetarg_rekultywacja.doc (DOC, 27.KB) 2006-07-25 14:06:58 27.KB 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 25-07-2006 14:06:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 25-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 25-07-2006 14:07:32