UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok

                                                                                

UCHWAŁA NR XXXIX/270/2018

RADY GMINY BOLESZKOWICE

      z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie: zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok.

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) Rada Gminy Boleszkowice

 

 uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok zmienia się :

  1. załącznik Nr 1, który uzyskuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. załącznik Nr 2, który uzyskuje brzemiennie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  3. załącznik Nr 3, który uzyskuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
  4. załącznik Nr 4, który uzyskuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
  5. § 4, który uzyskuje brzmienie: „ § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody – 2.403.648,80 zł;

2) rozchody – 354.709,00.”;

  1. § 11, który otrzymuje brzmienie: „ § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 350.000 zł;
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.634.499,00 zł;
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek -354.709 zł.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

 

Zwiększenie dochodów budżetu gminy Boleszkowice na 2018 r. o  kwotę - 237.826,18 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 3.000 zł zwiększenie dochodów z tytułu wpływy z opłat, służebność przesyłu Enea rozdz.70005 par. 0470;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.217,24 zł zwiększenie planu dochodów dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych rozdz.75011 par. 2010;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 4.300 zł wprowadzenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych rozdz.75618 par. 0870;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 6.400,00 zł zwiększenie planu dochodów w rozdz.80104 par.0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

- 30.056,94 zł wprowadzenie planu dochodów w rozdz. 80153 par. 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników);

OPIEKA SPOŁECZNA

- 133.300,00 zł dotacja celowa dla jst na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start" - pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

KULTURA FIZYCZNA

- 58.552,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2018 r. w kwocie - 123.657,20 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 4.000,00 zł zmniejszenie wydatków rozdz.60013 par. 6300Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych;

- 10.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków rozdz. 60016 par.4300 Zakup usług pozostałych;

- 40.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 60016 par. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.604,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 3.873,20 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

- 20.000,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

 

OCHRONA ZDROWIA

- 150,00 zł zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 43.030,00 zł zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4300 Zakup usług pozostałych;

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Boleszkowice na 2018 r. na kwotę - 252.954,18 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 12.800,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 01010 par. 4300 Zakup usług pozostałych;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 par. 4300 Zakup usług pozostałych – dotacja na zadania zlecone;

- 200,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 par.4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dotacja na zadania zlecone;

- 17,24 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75011 par. 4110 Składki na Fundusz Pracy – dotacja na zadania zlecone;

- 25.000,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 par. 4430 Różne opłaty i składki (odroczone składki do ZGDO Chojna 2 rata);

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 9.430,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80104 par. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek (zakup placu zabaw przy przedszkolu);

- 30.056,94 zł wprowadzenie na plan wydatków w rozdz. 80153 par. 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – dotacja na podręczniki);

OCHRONA ZDROWIA

- 150,00 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85154 par. 4430 Różne opłaty i składki;

OPIEKA SPOŁECZNA

- 133.300,00 zł wprowadzenie na plan wydatków dotacje na wypłatę świadczeń z programu "Dobry start" pomoc państwa w wychowaniu dzieci rozdz. 85504 par. 3110

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-  40.000 zł zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90017 par. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia;

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zał. Nr 1.pdf 2018-07-03 13:07:12 pobrano 51 razy
2 zalacznik Zał. Nr 2.pdf 2018-07-03 13:07:12 pobrano 49 razy
3 zalacznik Zał. Nr 3 .pdf 2018-07-03 13:07:12 pobrano 52 razy
4 zalacznik Zał. Nr 4.pdf 2018-07-03 13:07:12 pobrano 53 razy
5 zalacznik Zał. Nr 5.pdf 2018-07-03 13:07:12 pobrano 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 03-07-2018 13:07:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 03-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 03-07-2018 13:07:12