UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2018

RADY GMINY  BOLESZKOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Boleszkowic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt pn. „Poprawiamy kompetencje kluczowe dzieci  i młodzieży z Boleszkowic” (nr projektu RPZP.08.02.00-32-K042/17)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  na lata 2014-2020, Oś priorytet VIII Edukacja Regionalna Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.2 Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

 

§ 2. Całkowita wartość projektu, o którym mowa w § 1 wynosi 300 000,00 zł  (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wysokość dofinansowania projektu wynosi 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

§ 3. Do projektu, o którym mowa w § 1 Gmina wniesie wkład własny w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w formie niepieniężnej poprzez udostępnienie sal dydaktycznych na terenie Gminy Boleszkowice. Na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu.

 

§ 4. Projekt o którym mowa w § 1. będzie realizowany w okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. na terenie ZS Boleszkowice.

 

§ 5. Szczegółowy zakres projektu określa załącznik do uchwały: wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

V-ce P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                                                                       R A D Y  G M I N Y

 

             mgr inż. Zbigniew Strzelczyk

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/283/2018 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2018 roku

 

Celem szczegółowym RPO WZ 2014 – 2020 jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:54:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 02-07-2018 10:54:31